Suaugusiųjų mokytojų profesionalizacija tobulinant andragoginę veiklą : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Suaugusiųjų mokytojų profesionalizacija tobulinant andragoginę veiklą: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2008.
Pages:
182, [1] p
Notes:
Disertacija rengta 2004-2008 metais eksterno būdu. Dr. disert. (social. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2008. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Professionalization of adult teachers through the development of andragogical practice Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla , 2008 42 p. : schem
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje analizuojamos suaugusiųjų mokytojų profesionalizacijos procesas tobulinant pastarųjų andragoginę veiklą. Profesionaliai dirbančių suaugusiųjų mokytojų poreikis pastaraisiais metais auga nepaprastai sparčiai ir tai susiję ne tik su Europos Sąjungos politiniais sprendimais suaugusiųjų švietimo klausimais, bet ir su ūkio bei socialine plėtra šalyje, o taip pat ateinančiomis gausiomis investicijomis į suaugusiųjų žmonių mokymą ir lavinimą Europos struktūrinių fondų dėka. Disertacijoje ieškoma atsakymo į tokius klausimus: kokie suaugusiųjų mokytojų gebėjimai yra svarbiausi apibrėžiant jų profesionalią veiklą; koks būdas yra efektyviausias lavinant šiuos gebėjimus Disertacijoje, remiantis išsamia tiek andragoginių teorijų, tiek profesinių reikalavimų suaugusiųjų mokytojams analize, išskiriami andragogo praktiko gebėjimai. Pastarieji skirstomi į dvi grupes: bendrieji ir specialieji gebėjimai. Disertacijoje nagrinėjamos įvairios profesinio tobulinimosi formos, aptariamos optimalios tobulinimo programų struktūros. Remiantis išskirtais gebėjimais yra formuojamas neformaliojo suaugusiųjų mokytojų mokymosi modelis, apimantis gebėjimų įsivertinimą, neformaliojo mokymosi modulį, praktinę veiklą ir vertinimą. Atliktas empirinis tyrimas parodo kaip kito suaugusiųjų mokytojų įsivertinti gebėjimai dėl jų dalyvavimo modelio veiklose. Aptariamas sukurtojo neformaliojo suaugusiųjų mokytojų mokymosi modelio poveikis suaugusiųjų mokytojų profesionalizacijai, pateikiamos išvados bei rekomendacijos tolimesniam modelio tobulinimui. [eLABa]

ENThe process of adult teachers’ professionalization through the development of andragogical practice is analyzed in the dissertation. The need for professionally working adult teachers in current years is growing very rapidly not only due to European Union policy in adult education and economical and social development of the country, but also due to coming huge investments into human resources through European structural funds in the country. The dissertation is seeking for such answers: what kind of adult teachers’ abilities are essential for their profession; what is the most effective way in development of those abilities. In the development of the set of abilities for andragog practitioner there was made both profound analysis of andragogical theories and professional requirements for adult teachers. The set of abilities was divided into general and special abilities groups. The dissertation examines various professional development forms. The structures for optimal developmental programs are discussed also. The model, based upon the pre-set abilities of andragog practitioner, for non-formal adult teachers learning, which covers self-assessment of abilities, non-formal learning module, practice and assessment is developed. Empirical research shows how were developed adult teachers abilities due to their participation in the model’s activities. There is discussed influence of non-formal adult teacher model for professionalization of adult teachers’; conclusions and recommendations for further development of the model is presented. [eLABa]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14445
Updated:
2022-02-07 20:08:26
Metrics:
Views: 46
Export: