Suaugusiųjų švietimo kaitos tendencijos darnaus vystymosi kontekste = Trends in adult education changes in the context of sustained development

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Suaugusiųjų švietimo kaitos tendencijos darnaus vystymosi kontekste =: Trends in adult education changes in the context of sustained development
Alternative Title:
Trends in adult education changes in the context of sustained development
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2008, Nr. 15, p. 116-129
Keywords:
LT
Suaugusiųjų švietimas; Darnus vystymasis; Visuomenės; Raida; švietimo kokybė.
EN
Adult education; Sustained development; Societal development; quality of education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas suaugusiųjų švietimo kreipimas j darnų vystymąsi. Suaugusiųjų švietimas gali sudaryti tinkamas darnaus vystymosi sąlygas, prisidėti prie esminių permainų, imtis iniciatyvos įgyvendinant naujas idėjas ir puoselėjant visuomenės gebėjimą keistis. Suaugusiųjų švietimo kaitos tendencijos siejamos su dviem veiksniais. Pirma, suaugusiųjų švietimo kreipimas j darnų vystymąsi, t. y. visą gyvenimą besimokančių žmonių gebėjimų ugdymą: kūrybiškai ir kritiškai spręsti problemas, bendrauti ir bendradarbiauti, aktyviai valdyti savo gyvenimą ir veiklą, kritiškai nagrinėti ir vertinti gaunamą informaciją, veiksmingai rinktis tinkamus mokymosi būdus, ekonominę ir socialinę pažangą sieti su kultūra. Antra, suaugusiųjų švietimas turi būti kokybiškas, nes tai lemia siekj mokytis visą gyvenimą, suteikia individams apsisprendimo teisę, padeda saviaktualizuotis, ugdo gebėjimus kritiškai mąstyti ir darniai gyventi su savimi bei supančia aplinka. Atliktas empirinis tyrimas pagrindė teorinę analizę, jog suaugusiųjų švietimas turi ne tik tenkinti besimokančiojo reikmes darbo rinkoje ir asmeniniame gyvenime, bet ir spręsti aktualias šiuolaikinio gyvenimo problemas, kurios tiesiogiai susijusios su darniu visuomenės vystymusi. Analizė atlikta diskusijų projekte Nr. ESF/2004/2.5.0-K01-012 pagrindu. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the orientation of adult education to sustained development. Adult education can create proper conditions for sustained development, contributing to essential changes and taking initiative in implementing new ideas and nurturing societal power to change. Adult education change tendencies are related to two factors. First, orientation of adult education to sustained development, i.e. to educating abilities of people who learn throughout their lives: to solve problems creatively and critically, communicate and cooperate, manage their life and work actively, investigate and assess the obtained information critically, choose proper learning methods efficiently, relate economic and social advancement to culture. Second, adult education should be qualitative as it determines person's ambition of lifelong learning, provides the right to self-determination to individuals, contributes to self-actualisation, develops critically thinking skills and enables people to live in harmony with themselves and the surrounding environment. The performed empirical research provided the basis for the theoretical analysis which concluded that adult education has to meet learner's needs in the labour market and personal life and, what is more important, to solve important problems of modern life that are directly related to sustained development of the society. Analysis has been performed based on discussions during the project No. ESF/2004/2.5.0-K01-012. [From the publication]

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18675
Updated:
2018-12-17 12:18:16
Metrics:
Views: 11    Downloads: 3
Export: