Ekologinė etika : ištakos ir dabartis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekologinė etika: ištakos ir dabartis
Publication Data:
Vilnius : VU l-kla, 2002.
Pages:
277 p
Notes:
Bibliografija prie skyrių ir rodyklės.
Contents:
Pratarmė — Ekologinė problema: Ekologinė krizė; Blogio šaknys; Žmogaus kaltė — Alternatyva - koegzistencija: Atsisveikinimas su dominavimu; Pasitikėjimo metafizika; Harmonija ar kova?; Ekologija, dorovė, etika — Žmogaus ir gamtos sąveikos modeliai tikėjimuose ir religinėje sąmonėje: Archajinė sąmonė ir gamta; Krikščionybė ir žemės likimas; Islamo tradicijos ir ekologija; Neoorientalizmas ekologiniame mąstyme; Tarpreliginė aplinkos etika — Šiuolaikinės ekologinės etikos priešistorė: R. Descartes'as apie gamtą, kaip valdymo objektą; J.-J.Rousseau ir civilizacijos kritika; Amerikos transcendentalizmas ir R. Emersono neoidealizmas; Žmogaus ir gamtos dermės idealas H. D. Thoreau kūryboje; L. Tolstojaus panmoralizmas; N. Fiodorovo kosmizmas — Ekologinės etikos iškilimas: A. Schweitzerio didžios pagarbos gyvybei etika; A. Leopoldo žemės etika; Ekoleminizmas ir ekologinė etika; Romos klubo globalinės dorovės koncepcija; Ekologinė etika pomodernioje kultūroje — XXI amžiaus etika: Ekologinis dorovės imperatyvas; Ekologinė sąžinė; Ekologinė pareiga; Ekologinė atsakomybė; Ekologinis humanizmas — Pagrindinės išvados — Zusammenfassung — Dalykinė rodyklė — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Etika / Ethics; Filosofija / Philosophy.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTMonografijoje filosofijos akiratyje analizuojamos ekologinės problemos, apibrėžiama ekologinė etika, jos tapsmas, aprėpiantis pagrindines žmogaus dorovinio santykio su gamta motyvacijos formas. Knyga skirta aptarti aktualią ekologinės etikos problematiką, žmogaus fenomeno vietą biosferoje ir jo moralinę atsakomybę. Knygos turinį sudaro ekologinės etikos ištakų, jos formavimosi vingių ir dabartinės būklės tyrimai, kurie atskleidžia tam tikrą apibendrinantį vaizdą apie šią taikomojo pobūdžio etikos sritį. Darbe siekiama apibrėžti praktines, mokslines bei filosofines šiuolaikinės ekologinės etikos kilimo prielaidas ir išryškinti jos vietą dabarties kultūroje. Knyga susideda iš šešių skyrių ir pradedama ekologinės problemos kilmės, turinio ir priežasčių analize. Antrajame skyriuje projektuojamos metodologinės prielaidos minėtai problemai spręsti. Čia apibrėžiama ir ekologinės etikos vieta bei vaidmuo šiame procese. Trečiasis skyrius skirtas religijos, kaip žmogaus ir gamtos sąveikos arbitro, moraliniam vaidmeniui aptarti. Ketvirtajame skyriuje nušviečiama šiuolaikinės ekologinės etikos priešistorė, kuri apima XVIII–XIX amžių Europos ir Šiaurės Amerikos mąstytojų metafizines, natūralistines ir humanistines tezes žmogaus ir gamtos santykio klausimu. Kaip XX a. pirmojoje pusėje buvo sukurtos pirmosios bioetikos ir ekologinės etikos doktrinos ir kaip buvo toliau plėtojami šios krypties tyrimai – tai penktojo skyriaus turinys. Paskutiniame skyriuje išryškinama ir pagrindžiama ekologinės etikos pagrindinių kategorijų sistema.Reikšminiai žodžiai: Atsakomybė; Ekologija; Ekologinė etika; Etika; Filosofija; Filosofinės interpretacijos; Gamta; Humanizmas; Metafizika; Moralė; Sąžinė; Teologija; Vertybių sistema; Žmogus; Consience; Ecological ethics; Ecology; Ethics; Human; Humanism; Metaphysics; Moral; Nature; Philosophical interpretations; Philosophy; Responsibility; Teology; Value system.

ENThe monograph takes a philosophical approach to the analysis of ecological problems, definition of ecological ethics and its becoming, covering the main forms of motivation of the human moral relationship with nature. The book aims to discuss the relevant issues of ecological ethics, the place of the human phenomenon in biosphere and his moral responsibility. The book covers the research of the origins of ecological ethics, the turns of its formation and its present state, which gives a certain generalising overview of this applied ethics area. The work seeks to define practical, scientific and philosophical assumptions of the origins of the present ecological ethics and to highlight its place in present culture. The book consists of six chapters and starts with the analysis of the origin, content and causes of an ecological problem. The second chapter projects methodological assumptions for solving the problem. It also defines the place and role of ecological ethics in this process. The third chapter discusses the moral role of religion as an arbitrator of the human-nature interaction. The fourth chapter focuses on the prehistory of the present ecological ethics, which covers the metaphysical, naturalistic and humanistic theses of European and North American thinkers of the 18th–19th centuries on the issue of human-nature interaction. The fifth chapter explores how the first bioethics and ecological ethics doctrines were created in the first half of the 20th century and how the relevant research was further developed. The last chapter highlights and substantiates the system of the main categories of ecological ethics.

ISBN:
9986194636
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15326
Updated:
2020-10-15 18:26:41
Metrics:
Views: 216    Downloads: 2
Export: