Darnumo kultūra : ar ekonomika gali buti etiška?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darnumo kultūra : ar ekonomika gali buti etiška?
Alternative Title:
Sustainability culture : could economics to be ethical?
In the Journal:
Strateginė savivalda . 2005, Nr. 1 (2), p. 15-28
Keywords:
LT
Darnumo kultūra; Darnus vystymasis; Dorovė; Etika
EN
Culture of sustainability; Ethics; Sustainable development
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje teoriškai nagrinėjami etiniai su darniu ekonomikos vystymusi susiję klausimai, bei pateikiami siūlymai, leidžiantys efektyviau taikyti darnaus vystymosi koncepciją ūkio ir įmonių valdymo praktikoje. Darbo tikslas – išanalizuoti etinius apribojimus, kurie iškyla ekonominei veiklai, kai vertinamas darnaus vystymosi būtinumas ir pateikti pasiūlymus, kaip tolydi ekonomikos plėtra galėtų būti realiai užtikrinta Lietuvos ūkinėje veikloje. Tyrimo problemiškumas siejamas su vystymosi galimybių paskirstymu tarp dabartinės ir ateities kartų, nes reikia įvertinti tai, kad neišvengiamai kyla konfliktas tarp gamtinio kapitalo išsaugojimo ir šiandieninio jo naudojimo dėl nesuderinamumo tarp teisingumo vienos žmonių kartos požiūriu ir teisingumo skirtingų žmonių kartų požiūriu. Socialinis-ekonominis gamtinio kapitalo vertingumas yra susijęs su dabartine žmonių karta, kuri veiksmingai įtakojama susilaikyti nuo plėtros galimybių norint išsaugoti gamtinį kapitalą. Atlikus tyrimą pastebima, kad vienintelė reali išeitis iš scientistinės aklavietės – darnumo etikos tolesnė plėtra, vėl atkuriant vientisą pasaulio vaizdą bei žmogaus ryšį su gamta. Būtinas ne tik ekonomiškai ir ekologiškai, bet moraliai darnus vystymasis. Kartu ir ekonominė plėtra turi būti suprantama kaip daugialypė samprata, skatinanti žmogaus atsakomybės už viską įsisąmoninimą bei atspindinti atitinkamu jo mechanizmu reprodukcijos pokyčius tiek erdvėje, tiek ir laike, ir grindžiama ekonominio augimo veiksnių sąveika.

ENThe paper theoretically investigates ethical issues related to sustainable development and presents proposals how to more efficiently apply the concept of sustainable development in the practice of managing economy and enterprises. The aim of the paper is to analyse ethical restrictions of economic activities when the necessity of sustainable development is evaluated, and to present proposals how continuous economic development could be actually ensured in Lithuania’s economic activities. The problem of the research is associated with the distribution of development opportunities among the present and future generations, because we need to evaluate the fact of an inevitable conflict between preservation of the natural capital and its current use due to incompatibility between justice from the point of view of one generation and justice from the point of view of different generations. The social-economic value of the natural capital is related to the present generation which is efficiently influenced to restrain development opportunities in order to preserve the natural capital. The research showed that the only realistic way to break the scientist deadlock is further development of sustainability ethics, by reproducing an integral view of the world as well as the human and nature relationship. Morally rather than just economically and ecologically sustainable development is needed. Economic development must be understood as a multidimensional concept which promotes the awareness of human responsibility for everything and reflects with its respective mechanism changes of reproduction in both space and time, and must be based on the interaction of economic growth factors.

ISSN:
1648-5815
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20366
Updated:
2014-08-26 19:12:28
Metrics:
Views: 5
Export: