Dėl gyvenamųjų vietų vardų Mielagėnai ir Melagėnai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl gyvenamųjų vietų vardų Mielagėnai ir Melagėnai
Alternative Title:
On names of living places Mielagėnai and Melagėnai
In the Journal:
Kalbos kultūra. 2005, 78, p. 247-258
Keywords:
LT
Ignalina; Mielagėnai; Švenčionys; Lietuva (Lithuania); Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Lenkų kalba / Polish language; Žodžių kilmė. Etimologija / Word origin. Etymology.
Summary / Abstract:

LTNors oficialiojoje vartosenoje įprasta skirti Ignalinos rajono miestelio vardą Mielagėnai nuo Švenčionių rajono kaimo Melagėnai vardo, straipsniuose, žodynuose ir norminamuosiuose vietovardžių sąrašuose pasitaiko varijuojančių šių vardų lyčių. Todėl siekiama panagrinėti, kiek autentiškos šių vardų lytys, ir pateikti jų vartosenos rekomendacijas. LKI Vardyno kartotekos duomenys rodo, kad problema yra Ignalinos rajono miestelio vardo lyties su mie- autentiškumas, nes tarpukario dokumentuose dažniausiai vartojama lytis su me-. Iš istorinių vietovardžių kartotekos aišku, kad abiejų rajonų vardai nėra skiriami. Rytų Lietuvos bažnytinėse knygose šie vietų vardai užrašomi taip pat įvairiai: ir su me-, ir su mie-. Tiriant istorinių dokumentų įrašus nustatyta, kad pasitaikančios lytys su mie- nėra autentiškos, bet išplito iš nelietuvių kalba rašytų dokumentų, kai vietoj autentiškų formų su -e- dėl lenkų kalbos įtakos buvo rašomos formos su -ie-. Autentišką lytį su me- patvirtina ir vietos šnektų duomenys. Remiantis lytimi su me- tvirtai galima teigti, kad abu aptariami Ignalinos ir Švenčionių rajonų vardai yra asmenvardinės kilmės, atsiradę iš dabar neegzistuojančios pravardinės kilmės avd. *Melagėnas daugiskaitos. Teigtina, kad Ignalinos rajono vietovardžio Mielagėnai lytis nėra autentiška, tačiau jos keisti į lytį *Melagėnai nesiūloma, nes laikomasi kalbos tradiciškumo kriterijaus (vietovardis jau turi ilgokas bendrinės vartosenos tradicijas). Skirti dviejų rajonų vardus naudinga ir kalbos tikslingumo atžvilgiu: skirtingai rašomi vardai palengvina komunikaciją kalbos vartotojams. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mielagėnai; Asmenvardžiai; Aukštaičių vilniškių tarmė; Vartosena; Lytis; Etimologija.

ENAlthough in official usage, it is normal to differentiate the name of township in Ignalina district Mielagėnai from a village in Švenčioniai district Melagėnai, in articles, dictionaries, and lists of place names, one can see these names in various genders. For this reason, the author aims to examine to what extent are the genders of these names authentic and provides recommendations on their use. The data from Lithuanian Language Institute corpus of place names indicates that the problem lies in authenticity of gender of Ignalina district township name with mie-, because in interwar documents most often one finds gender with prefix me- used. From the corpus of historical place names, it becomes clear that names of both districts are not differentiated. In records of Eastern Lithuanian church books, the names of these places are also written in both ways: with me-, and with mie-. By analyzing records of historical documents, the author established that gender occurrences with mie- are not authentic, but were spread from documents written in non-Lithuanian languages, when instead of authentic forms with -e-, due to influence of Polish language, forms with -ie- were used. Authentic gender with me- is further confirmed by information from local spoken languages. On the basis of gender with me- , it can be said with certainty that both names - from Ignalina and Švenčioniai districts – descended from a proper noun, they emerged out of now non-existent formation from a plural form of a nick-name *Melagėnas.

ISSN:
0130-2795
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/445
Updated:
2018-12-20 23:03:58
Metrics:
Views: 77    Downloads: 7
Export: