Dėl galinių *le junginių raidos šiaurės rytų vilniškių šnektose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl galinių *le junginių raidos šiaurės rytų vilniškių šnektose
In the Journal:
Baltistica. 2002, t. 37, Nr. 2, p. 215-222
Keywords:
LT
Šiaurės rytų vilniškiai; Tarmės. Patarmės. Šnekta. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
EN
Dialects of Vilnius region; Northeast of Vilnius region.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje vidinės rekonstrukcijos metodu pateikiama *le junginio raidos analizė. Visame šiaurės rytų vilniškių plote sinchroninėje sistemoje junginio, kurį sudaro priebalsis l ir balsis i (trumpas, pusilgis ar ilgas), distribucija yra vienoda. Diachroninė junginių distribucija yra buvusi kiek platesnė už sinchroninę. Į atskiras grupes pirmiausiai reikėtų skirti sinchroninius li ir lin tipo junginius, kurie diachronijos požiūriu dalijami į etimologinius ir antrinius. Matyti, kad negalūninių ir galūninių *len junginių raida yra pasukusi skirtingu keliu, nors, žiūrint iš istorinės fonetikos taško, šių junginių kitimas yra tos pačios prigimties ir baigęsis tuo pačiu rezultatu – susiaurėjimu. Daroma išvada, kad galinių *len junginių raida ne tik nuosekliai siejasi su negalinių *le tipo junginių raida, bet ir papildo viena kitą. Be to, tam tikrą vaidmenį len junginių kitimo procese greičiausiai turėjo ir morfologijos faktorius. Junginys lы galininko ir įnagininko linksniuose yra ir tam tikras ē kamieno žymiklis, užkertantis kelią kamienų mišiniui. Jeigu šių junginių raida būtų pasukusi grynai fonetiniu keliu, t. y. *len –>*lan –>*lun, tai nuo ā kamieno paradigmos žodžio saula paradigma skirtųsi tik vardininko linksniu. Tai irgi gali būti papildomas argumentas, remiantis junginio *len neutralizacijos ir žodžio gale hipotezę, o ne tradicinį fonetinį aiškinimą.

ENThe article presents an analysis of development of *le compound by using the method of internal construction. The distribution of the compound consisting from the consonant l and the vowel i (short, semi-long or long) in the synchronous system of the whole area of Northeast vilniškiai is even. The diachronic distribution of compounds was a bit wider than the synchronic one. First of all, synchronic li and lin type compounds, which diachronically are divided into etymological and secondary, should be classified into separate groups. It can be observed that the development of the non-ending and ending *len compounds turned to a different direction, although, from the point of view of historical phonetics, changes in these compounds are of the same nature and had the same result – the narrowing. It is concluded that the development of ending *len was not only coherently related to the development of non-ending *le but also complemented each other. In addition, a morphological factor played a certain role in the process of changes of len compounds. The ablative and accusative of the compound lы contain a certain marking of ē-stem which blocks the blending of stems. If the development of these compounds had been only phonetic, i.e. *len –>*lan –>*lun, the paradigm of the word saula would have differed from ā-stem paradigm only with the nominative case. This can serve as an additional argument when based on the hypothesis of *len neutralisation, instead of the traditional phonetic interpretation.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33023
Updated:
2018-12-17 11:02:48
Metrics:
Views: 12    Downloads: 3
Export: