Słownictwo polszczyzny gwarowej na Litwie

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Słownictwo polszczyzny gwarowej na Litwie
Alternative Title:
The Lexis of the Dialectal Polish in Lithuania
Publication Data:
Warszawa : DiG, 2006.
Pages:
455 p
Keywords:
LT
Geografija / Geography; Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Rusų kalba / Russian language; Skoliniai / Loan words; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Reviews:
Recenzija leidinyje Acta Baltico-Slavica. 2008, Nr. 32, p. 233-237
Summary / Abstract:

LTKnygoje nagrinėjama leksika, būdinga įvairioms Lietuvos lenkų tarmėms. Pirmojoje knygos dalyje išsamiai aptariamos kelios problemos: Lietuvos lenkų tarmių diferenciacija ir jų charakteristika visuose kalbos lygmenyse (J. Rieger), tarminės leksikos funkcionavimas ir arealinis paskirstymas ir variantiškumas (I. Masoit), lituanizmai Lietuvos lenkų tarmėse (K. Rutkovska), rusizmai ir baltarusizmai Lietuvos lenkų tarmėse (J. Rieger). Pagrindinę knygos dalį sudaro tarminės leksikos žodynas, kuris apima per 4500 žodžių su iliustracijomis, pateikiančiomis jų vartoseną. Žodynas parodo tarminių žodžių fonetinių ir morfologinių variantų įvairovę. Pateikiama tarminės leksikos etimologija, kurioje atsispindi lenkų, lietuvių, baltarusių ir rusų kalbų ir jų tarmių sąveika. Rinkinio pagrindą sudaro XX amžiaus pabaigos ir XXI pradžios lauko tyrimų užrašai. Informantais buvo vyresniojo amžiaus žmonės, todėl užrašai fiksuoja ne tik plačiai vartojamą leksiką, bet ir nykstančius žodžius. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvos lenkų tarmės; Leksika; Geografinis pasiskirstymas; Skoliniai; Polish dialects of Lithuania; Lexis; Geographical dispersion; Borrowings.

ENThe book analyses the lexis characteristic of various Polish dialects in Lithuania. In the first part of the book several problems are thoroughly investigated: the differentiation of Polish dialects in Lithuania and their characteristics at all levels of the language (J. Rieger), the functioning of dialectal lexis, its areal distribution and variability (I. Masoit), Lithuanisms in Polish dialects (K. Rutkovska), “Russicisms” and “Belorusicisms” in Polish dialects of Lithuania (J. Rieger). The main part of the book constitutes a vocabulary of dialectal lexis which includes more than 4,500 words with illustrations exemplifying their use. The vocabulary shows the diversity of phonetic and morphological versions of dialectal words. The etymology of dialectal lexis, which reflects the interrelation of the Polish, Lithuanian, Byelorussian and Russian languages and dialects is presented. The basis of the compilation constitutes an analysis of the records from the end of the 20th century to the beginning of the 21st century. The surveyed were elderly people; therefore the records capture not only widely used lexis, but also obsolescent words.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5113
Updated:
2018-09-13 18:17:27
Metrics:
Views: 56
Export: