Polonistyka na Litwie po drugiej wojnie światowej

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Polonistyka na Litwie po drugiej wojnie światowej
Alternative Title:
Polish studies in Lithuania after World War II
In the Journal:
Acta Baltico-Slavica. 2011, Nr. 35, p. 189-202
Keywords:
LT
Akademinė lenkų kalba; Lenkų filologijos ir didaktikos katedra; Lenkų-lietuvių kultūrų ryšiai; Polonistika; Polonistikos centras; Polonistikos tyrimai nepriklausomoje Lietuvoje; Polonistikos tyrimai tarybinėje Lietuvoje; Universitetai / Universities.
EN
Academic Polish; Centre of Polish Studies; Department of Polish Philology and Didactics; Lithuanian University of Educology (former Vilnius Pedagogical Institute); Polish studies in the Soviet Lithuania; Polish studies; Polish-Lithuanian cultural ties; Studies in the independent Lithuania.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama polonistikos padėtis Lietuvos aukštosiose mokyklose po Antrojo pasaulinio karo. Polonistikos raidą Lietuvoje lėmė istorinės ir politinės aplinkybės. Išskirtini du svarbiausi jos raidos periodai: 1) polonistika sovietinėje Lietuvoje (1961-1989 m.) ir 2) nepriklausomoje Lietuvoje (1990-2010 m.). Straipsnyje aptariama dviejų pagrindinių polonistikos mokslinių centrų – Lenkų kalbos ir literatūros katedros, nuo 1961 m. veikiančios Vilniaus pedagoginiame institute (dabar – Vilniaus edukologijos universitetas), ir Polonistikos centro, įkurto Vilniaus universitete 1993 m., – didaktinė, mokslinė ir mokslo populiarinimo veikla. Atskleidžiamos svarbiausios Vilniaus polonistų mokslinių tyrimų kryptys, nurodomi pagrindiniai pasiekimai (leidiniai), pabrėžiamas minėtų centrų vaidmuo ugdant lenkų intelektualinį potencialą Lietuvoje. Aptariamos universitetinių katedrų sukūrimo, mokslinio personalo parengimo problemos. Daug dėmesio skiriama mokslinėms lingvistinėms problemoms, tarp kurių vyrauja dialektologijos ir sociolingvistiniai tyrimai. Atkreipiamas dėmesys į lenkų tautinės mažumos Lietuvoje švietimo, mokyklinių vadovėlių rengimo aktualijas.

ENThe history of academic Polish in Lithuania after the Second World War was largely dependent on historical and political circumstances, therefore, it can be divided into two periods: Polish studies in the Soviet Lithuania (1961-1989) and Polish studies in the independent Lithuania (1990-2010). The purpose of this article is to characterize didactic, scientific and popularizing activity of the two centers - Department of Polish Philology and Didactics, which exists at Vilnius Pedagogical University since 1961, and Centre of Polish Studies at Vilnius University, which was established in 1993. Description of Polish academic researches seeks to distinguish main directions of the carried out researches and present most significant achievements of Polish academicians in Vilnius. Particular attention is paid to linguistic issues, where the dominant role is played by the studies of dialectologic and sociolinguistic nature. [text from author]

ISSN:
0065-1044; 2392-2389
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37210
Updated:
2020-07-28 20:26:16
Metrics:
Views: 13    Downloads: 1
Export: