Lietuvos istorija. T. 3, XIII a. - 1385 m. Valstybės iškilimas tarp Rytų ir Vakarų

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos istorija. T. 3, XIII a. - 1385 m. Valstybės iškilimas tarp Rytų ir Vakarų
Alternative Title:
History of Lithuania. Vol. 3, The 13th c. - 1385: The Rise of the State between East and West
Publication Data:
Vilnius : Baltos lankos, 2011.
Pages:
615 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — I. Pirmieji du Lietuvos šimtmečiai. Geografinė, geopolitinė, geokultūrinė aplinka. Gyventojai — 1. Gamta. Klimatas, stichijos, nelaimės, žmonės. Gamtinė aplinka. Gamtiniai ištekliai — 2. Teritorija. Žemės ir etnopolitiniai regionai. Teritorijos sandaros moderninimas ir taikymas monarchijos administraciniams poreikiams. Naujos etnogeograrinės sąvokos, nauji regionai. Lietuvos kaimynai ir teritorija. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sienos — 3. Lietuvių gyvenamos vietos. Gyvenviečių tinklas. Gyvenamų vietų rūšys. Būstai, pastatai — 4. Gyventojai. Skaičiai. Gyvenimo gerovė ir trukmė, gyventojų amžiaus grupės, ligos, gydymas, mirtis. Lietuvių kolonizacija. Etniniai pabėgėliai ir gyventojų migracija — 5. Gyvenimo lygis. Apranga. Maistas. Valgymo kultūra. Pramogos, laisvalaikis, šventės, apeigos — 6. Ūkis. Žemės ūkis. Amatai ir prekinė gamyba. Prekyba. Pinigai — 7. Geopolitinė situacija ir jos pokyčiai. Krikščioniškosios Europos dėmesys. Vokiečių riterių ordinų įsikūrimas rytų Baltijos kraštuose. Lietuva popiežiaus ir Šventosios Romos imperatoriaus interesų akiratyje. Lenkijos, Čekijos, Vengrijos Karalystės ir Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XIII–XIV a. Rusios politinės galios „pauzė“ (XIII–XIV a.). Aukso ordos susikūrimas. Maskvos valstybės kilimas ir stiprėjimas. Apie pagonis ir jų gyvenimą — II. Lietuvos visuomenės sandara, jos sukurtos struktūros ir institucijos — 1. Senoji lietuvių visuomenė ir jos bruožai. Diduomenė ir laisvieji. Diduomenės giminė. Vasalinių santykių užuomazgos ir bajorų luomo požymiai. Luominės visuomenės link: karo tarnai, žemdirbiai ir vergai. Pirkliai ir amatininkai – miestiečiai ir miestai. Plėšikai ir „plėšikėlių taika“— 2. Nuosavybė. Bendruomenės nuosavybė. Turtas ir turtėjimas. Alodas. Aukščiausios didžiojo kunigaikščio žemės nuosavybės teisės susiformavimas. Stambioji žemėvalda – valdovo kiemas — 3. Seniausios etnokonfesinės bendruomenės ir korporacijos. Pranciškonai ir dominikonai pagoniškoje Lietuvoje. Vokiečių naujakuriai Vilniuje. Lenkai etninėje Lietuvoje. Rusėnai etninėje Lietuvoje. Totoriai, karaimai ir žydai — 4. Valdžia ir valdymas: nuo kolektyvinio valdymo iki monarchijos. Ankstyvosios monarchijos organizacija. Nuo genčių ir žemių prie valstybės organizacijos. Teritorinių struktūrų raida ir pareigybių sistemos genezė. Gentinės epochos struktūrų pritaikymas valstybės organizacijai: kariauna. Monarchas – karalius ir didysis kunigaikštis. Didžiojo kunigaikščio dvaras. Valdovo taryba ir suvažiavimai. Sostinė. Kaimyninių kraštų įtakos — 5. Valdančioji dinastija: iškilimas, išnykimas, vidiniai konfliktai ir jų sprendimas. Viešpataujančios giminės atsiradimas. Dinastinės vedybos – valdžios pripažinimas ir pergalės be kraujo. Dinastijos iššūkiai: paveldėjimas ir vidiniai konfliktai. Dinastija ir diduomenė: socialinės monarcho valdžios sutelkimo prielaidos — 6. Pagrindiniai valdymo svertai. Lietuvių teisė. Fiskalinė organizacija: mokesčiai, prievolės, iždas. Kariuomenė. Visuomenės integracijos ir valdymo struktūrų stabilizavimo bruožai— III. Lietuvos visuomenės raiškos būdai, formos, rezultatai — 1. Lietuvos valstybės sudarymas. Valstybės vardas. Lietuvių kariaunos prie Dauguvos. Lietuvių valstybės susidarymas. Lietuvos Karalystė. Monarcho valdžia XIII a. antroje pusėje – krizė, atkūrimas, įtvirtinimas — 2. Pagonių didvalstybė –Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Naujos dinastijos iškilimas ir ankstyvoji politinė veikla. Ekspansija Rusioje – sunki pradžia. Ekspansijos Rusioje potvyniai ir atoslūgiai — 3. Santykiai su kaimynais Vakaruose. XIII a. kryptys. Santykiai su Lenkijos Karalyste. Santykių su Vokiečių ordinu pobūdis ir kaita XIV a.: tarp reizų ir paliaubų — 4. Vingiuotas kelias į Lietuvių tautos krikštą. Lietuvių pagonybė. Krikščionybės priėmimo klausimas — 5. Lemiamų įvykių link: politinė situacija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir aplinkiniuose kraštuose XIV a. devintame dešimtmetyje. Konfliktai dėl valdžios Lietuvoje po Algirdo mirties. Dinastinės unijos genezė — Ikikrikščioniška Lietuva: integracinės slinktys civilizacijų periferijoje. Tautos atsiradimas. Lietuvių įvaizdžio bruožai. Tarptautinės integracinės slinktys — Chronologinė lentelė — Šaltiniai ir literatūra — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė — Iliustracijų ir žemėlapių sąrašas.
Keywords:
LT
13 amžius; 14 amžius; Baltarusija (Belarus); Latvija (Latvia); Lenkija (Poland); Lietuva (Lithuania); Ukraina (Ukraine); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija).
Reviews:
Summary / Abstract:

LTTrečiajame "Lietuvos istorijos" tome (XIII a. - 1385m.: valstybės iškilimas tarp Rytų ir Vakarų) atskleidžiama XIII - XIV a. Lietuvos visuomenės struktūra ir gyvenimas, jos vidaus ir užsienio politiniai santykiai, valstybingumo raida. Nuo XIX a. romantiškos istoriografijos laikų vis dar gajus įsitikinimas, kad pagoniškasis Lietuvos laikotarpis yra didybės, galybės, sėkmės amžiai, kai lietuviai buvo vieningi, stiprūs, jiems klusniai lenkėsi kaimynai, rusų žemės noriai priimdavo kunigaikščius, kurie plėtė šalies teritoriją atsilaikydami prieš dvi agresijas - Vokiečių ordino ir totorių. Išpuoselėta žemdirbystė, aukšto lygio amatai, vietinė ir tarptautinė prekyba, atsirandantys miestai, gerbiami protėvių dievai, sumanių patriotiškų didžiųjų kunigaikščių valdžia - visa tai buvo nesenkantys lietuvių galios šaltiniai. Tokie vertinimai vis dar plinta populiarioje literatūroje, kartu ir istorinėje visuomenės savimonėje, nors naujesnė istoriografija šiuos vertinimus gerokai pakoregavo, pasiūlydama kur kas sudėtingesnį ( bet ne mažiau garbingą ) požiūrį į ankstyvosios Lietuvos valstybės laikus. Šioje knygoje nėra tautinių mitų apie pagoniškosios Lietuvos didybę. Autoriai tekstą kūrė remdamiesi patikimais istorijos, archeologijos, kalbotyros, etnologijos ir etnografijos šaltiniais bei jų interpretacijomis mokslinėje literatūroje. Ne vienas didvyriškosios praeities puslapis šioje knygoje toks nebeatrodys, o vien paraštėse minėti ar visai nepastebėti įvykiai, reiškiniai, problemos įgaus naujų netikėtų reikšmių ir atspalvių. Pagrindiniais šios knygos leitmotyvais laikoma Lietuvos valstybės kūrimasis ir dinamiška visuomenės raida, pasireiškusi ne tik gebėjimu prisitaikyti prie aplinkinio pasaulio, bet ir jį veikti.

ENThe third volume of “The History of Lithuania” (The 13th c. – 1385: The Rise of the State between East and West) reveals the structure and life of the 13th–14th c. Lithuanian society, its domestic and foreign political relations and the development of statehood. A belief has existed since the 19th c. romantic historiography that the Pagan period of Lithuania was the age of majesty, power and success, when Lithuanians were united and strong, respected by their neighbours, and Russian lands willingly accepted dukes who expanded the country’s territory resisting two aggressors: the Teutonic Order and the Tartars. Developed agriculture, high level crafts, local and international trade, emerging cities, respected ancestors’ gods, the authority of patriotic grand dukes – all this was a non-exhaustible source of power. Such evaluations have been still spreading in popular literature and historical self-awareness of society, although later historiography has adjusted these evaluations and proposed a much more complex (but no less respectable) approach to the times of the early State of Lithuania. This book does not contain national myths about the majesty of Pagan Lithuania. The authors created text based on reliable sources of history, archaeology, linguistics, ethnology and ethnography as well as their interpretations in scientific literature. Many pages of the heroic past will not seem such in this book, and the events, phenomena and problems that have been mentioned in the margins or have not been mentioned at all will acquire new unexpected meanings and nuances. The keynotes of this book are the formation of the State of Lithuania and the dynamic development of society which manifested by the ability not only to adapt to the surrounding world, but also to affect it.

ISBN:
9955584912 (bendras); 9789955235668 (t. 3)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38165
Updated:
2022-01-30 17:25:25
Metrics:
Views: 182    Downloads: 4
Export: