Democratic and authoritarian management styles in organization

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Democratic and authoritarian management styles in organization
Keywords:
LT
Teisės ir laisvės / Rights and freedoms; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTBuvo atliktas vadovų tyrimas 289 Lietuvos mokyklose. Buvo pateikti atviri klausimai ir paršoma išreikšti vadovų nuomonė apie keletą aktualių klausimų: pagrindinės mokyklos vadovavimo problemos, demokratijos ir autoritarizmo santykis mokyklos vadovavime. Į klausimą apie demokratijos rudimentus mokyklos vadovavime gauti 634 atsakymai, o į klausimą apie autokratijos ir autoritarizmo rudimentus gauti 309 atskymai. Šio tyrimo tikslas – atskleisti organizacijos narių nuomonę apie psicho-semantines sąlygas, t.y. kokia proporcija pasireiškia demokratiškas ir autoritarinis stilius mokyklos vadovavime). Tokiam tyrimui atlikti panaudotas nestandartinis atviras klausimynas bei kokybinė ir kiekybinė analizė. Tyrimo objektas – vadovavimo procesai bendrolavinimo mokyklose. Tikslinga hipotetiškai teigti, kad savo nuomonės išsakymo būdas mokykloje, kaip organizacijoje, yra pagrindinis vyraujantis kriterijus mokyklos vadovavime. Tai svarbu ypatingai taip vadinamose „naujosios demokratijos šalyse“. Šis teiginys leidžia pripažinti, kad yra du vadovavimo mokyklose stiliai – demokratinis ir autoritarinis. Remiantis atliktų tyrimų rezultatais galima teigti, kūrybiškumas, laisvė, iniciatyvumas ir geranoriškas psichologinis bei socialinis klimatas užima pagrindinę vietą vadovavimo psicho-semantinėje struktūroje.Reikšminiai žodžiai: Demokratinis valdymas; Nuomonės laisvė; Autoritarinis valdymas; Demokratizacija; Autoritarizmas.

ENA research on directors was performed in 289 Lithuanian schools. Open questions were presented and directors were asked to express their opinion about some relevant questions: the main problems in school management, and the relations between democracy and authoritarianism in school management. 634 answers to a question about democracy rudiments in school management were received, and 309 answers to a question about democracy and authoritarianism rudiments were received. The aim of this research is to reveal the opinion of organization members regarding the psycho-semantic conditions, i.e. in what proportion democratic and authoritarian styles manifest in school management. In order to perform this research, a non-standard open questionnaire and qualitative and quantitative analysis were used. The object of the research is the management processes in schools of general education. It is purposeful to hypothetically state that the way to express personal opinion in schools, like in organizations, is the main dominant criterion in school management. It is particularly important in so-called “countries of new democracy”. This statement allows acknowledging that there are two styles of the management in schools – democratic and authoritarian. According to the results of the performed researches, it can be stated that creativity, freedom, initiation and good-natured psychological and social climate take the main place within the management psycho-semantic structure.

ISBN:
9984770818
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2149
Updated:
2017-07-23 11:37:08
Metrics:
Views: 29
Export: