Organizacijos virsmo besimokančia organizacija proceso ypatumai Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Organizacijos virsmo besimokančia organizacija proceso ypatumai Lietuvoje
Alternative Title:
Learning organisation: peculiarities of transformation processes in the Lithuanian context
In the Book:
Keywords:
LT
Darbo organizavimas / Organisation of work; Motyvacija / Motivation; Personalo vadyba / Personnel management; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTNaujos galimybės ES narystės sąlygomis pareikalavo iš organizacijų papildomų gebėjimų bei žinių, greitos orientacijos, reakcijos, aktyvaus dalyvavimo integraciniame procese. Besimokančios organizacijos koncepcija - naujas filosofinis požiūris į organizacijos kaitos, tobulėjimo procesą, į kintančius jos personalo vaidmenis. Besimokančios organizacijos koncepcijos esmė orientuota į integruoto sisteminio mąstymo stiprinimą, veiksmingiau kreipiant dėmesį į vartotojų ir rinkos poreikius. Tokia organizacija pastoviai eksperimentuoja, tobulėja, išnaudoja naujai atsirandančias galimybes. Tyrimo tikslas - identifikuoti specifines organizacijos virsmo besimokančia organizacija problemas bei galimybes Lietuvoje. Atlikus analizę galima teigti, kad organizacijų vadovų požiūris bei riboti finansiniai pajėgumai - pagrindiniai trikdžiai organizacijos personalui susipažinti su Lietuvoje parengtomis organizacijų virsmo besimokančia organizacija teorinėmis prielaidomis ir metodika, bei dalyvauti mokymo(si) procese, pasinaudojant išorinių šaltinių teikiamomis paslaugomis. Autokratinio valdymo stiliaus transformacija į pažangesnius valdymo stilius Lietuvos organizacijose vyksta pernelyg lėtai, o tai atsiliepia besimokančios organizacijos vadybos paradigmos suvokimui bei įgyvendinimui. Darbo motyvacijos stiprumas priklauso nuo tinkamos motyvacijos strategijos parinkimo, darbuotojų poreikių prioritetų nustatymo, motyvuojančių darbo užmokesčio sistemų sukūrimo. Nepakankamo personalo ugdymo problema, ilgą laiką sąlygota ribotų organizacijos finansinių galimybių, artimiausiu laiku gali būti sėkmingai išspręsta tinkamai pasinaudojus Europos socialinio fondo lėšomis.Reikšminiai žodžiai: Organizacijos mokymasis; Besimokanti organizacija; Vadyba; Valdymo stilius; Personalo ugdymas; Motyvacija; Komandinis darbas.

ENNew opportunities in the conditions of membership in the EU require additional knowledge and abilities, quick orientation, ability to respond and active participation in the integration process from organizations. The concept of a learning organization is a new philosophical view of the process of development of an organization and the changing roles of staff of the organization. The essence of the concept of a learning organization is oriented to strengthening of the integrated systematic thinking, drawing attention to the needs of consumers and the market. Such an organization is always experimenting, developing and utilizing the new opportunities. The aim of the study is to identify the specific problems and possibilities, pertaining to turning an organization into a learning organization in Lithuania. Upon performing the analysis one can state that the attitude of heads of organizations and limited financial capabilities are the main obstacles for the staff of an organization to get familiarized with the theoretical preconditions and methodology for turning of organizations into learning organizations, prepared in Lithuania and participate in the educational process by using services, provided by external sources. The transformation of the autocratic management style to more advanced styles in Lithuanian organizations is going on very slowly, which makes an impact on the perception and implementation of the paradigm of management of a learning organization. The strength of motivation to work depends on the selection of the appropriate motivation strategy, identification of the employees’ needs priorities and development of motivating work remuneration systems. The problem of insufficient development of staff, which was determined by limited financial possibilities of organizations for a long time, can be successfully resolved in the nearest future by using the European Social Fund.

ISBN:
9955098937
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/868
Updated:
2013-04-28 15:22:38
Metrics:
Views: 38
Export: