Psycho-semantics of management constructs : Expression of democracy among schoolteachers

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Psycho-semantics of management constructs: Expression of democracy among schoolteachers
In the Book:
Caught in the web or lost in the textbook?. Paris: Jouve, 2006. p. 243-252
Keywords:
LT
Pedagogai / Pedagogues; Politinė ideologija / Political ideology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomi tyrimo duomenys, kurio tikslas yra nustatyti svarbiausias (respondentų nuomone) problemas, susijusias su mokyklos valdymu, demokratijos ir autoritarizmo išraiška mokyklos valdyme, organizacijos savivaldos problemas bei mokyklos valdymo raidos perspektyvas. Buvo siekiama atskleisti vidurinės mokyklos mokytojų nuomonių apie demokratijos raišką mokyklos valdyme psichosemantiką. Apklausta 289 Lietuvos mokyklų mokytojų ir 187 mokyklos vadovų. Straipsnyje pristatomi pedagogų atsakymai į atvirą klausimą apie demokratijos raišką jų mokykloje. Naudojant kokybinę (hermeneutinę) turinio analizę, 634 empiriniai teiginiai sugrupuoti į 42 semantiškai vientisas kategorijas. Atlikta validumo ir intersubjektyvumo analizė (Šaparnis, Merkys, 2000; Šaparnis, 2000). Tyrimo teorinis pagrindas yra humanistinė psichologija, socialinės psichologijos požiūris į autoritarinę asmenybę, autoritariniai socialiniai santykiai ir simbolinio interakcionizmo teorija (Rogers, 1969; Maslow, 1971; Adorno, 1969; Oesterreich, 1974; Blumer, 1969). Išanalizavus duomenis nustatyta, kad svarbiausios demokratijos mokykloje dimensijos yra nuomonės raiška ir kolegialumas. Nuomonės raiška yra svarbiausias kriterijus, kuris leidžia atskirti dominuojantį mokyklos valdymo stilių. Diagnostiniu požiūriu tai yra svarbiausias rodiklis, kuris leidžia nustatyti konkretų mokyklos valdymo tipą. Kitas svarbus kriterijus yra aktyvus mokyklos institucijų funkcionavimas (mokyklos valdyba, mokinių savivalda ir t.t.). Psichosemantinėje mokytojų nuomonės struktūroje taip pat svarbios kategorijos, išreiškiančios kūrybiškumo, savarankiškumo, iniciatyvumo lūkesčius bei palankų psichologinį ir socialinį klimatą.Reikšminiai žodžiai: Mokytojai; Vadovavimas; Demokratija; Schoolteacher; Managment; Democracy.

ENThe article presents the data of the study, aimed at identifying the most important (in the respondents’ opinion) problems, related to school management, expression of democracy and authoritarianism in school management, the organizational self-sufficiency problems and school management development prospects. Attempts are made to reveal the psychosemantics of opinions of secondary school teachers on expression of democracy in school management. 289 teachers and 187 heads of schools were surveyed. The article presents the pedagogues’ replies to the open question on expression of democracy in their schools. By using quantity (hermeneutic) content analysis, 634 empiric statements were grouped into 42 semantically integral categories. The validity and inter-subjectivity analysis was performed (Šaparnis, Merkys, 2000; Šaparnis, 2000). The theoretic basis of the study is humanistic psychology, the view of an authoritarian personality by social psychology, authoritarian social relations and the theory of symbolic interaction (Rogers, 1969; Maslow, 1971; Adorno, 1969; Oesterreich, 1974; Blumer, 1969). Upon analyzing the data, it was established that the most important dimensions in a democratic school are expression of opinion and collegiality. The former is the most important criterion, allowing for separation of the dominating school management style. In terms of diagnostics it is the most important indicator, allowing for identification of the specific school management type. Another important criterion is the active functioning of school institutions (the school board, students’ governance body, etc.). In the psychosemantic structure of the teachers’ opinion also important are the categories, expressing the creativity, self-sufficiency and initiative expectations and a favourable psychological and social climate.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5925
Updated:
2017-07-26 11:04:53
Metrics:
Views: 28
Export: