Po dvidešimties metų... Straipsnio "Kriminalistikos mokslas vykdant teisės reformą Lietuvoje" pėdsakais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Po dvidešimties metų... Straipsnio "Kriminalistikos mokslas vykdant teisės reformą Lietuvoje" pėdsakais
Alternative Title:
Twenty years later ... In the footsteps of the article “Forensic science in the implementation of legal reform in Lithuania”
In the Journal:
Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka [Public security and public order]. 2021, 27, p. 77-90
Keywords:
LT
Ekspertinis vertinimas; Kriminalistika; Kriminalistikos didaktika; Kriminalistinė strategija; Politika.
EN
Criminalistics didactics; Criminalistics; Policy analysis; Reform; Strategy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, jo pirmoje dalyje autoriai trumpai pristato savo mintis apie kriminalistikos mokslą ir planuotus darbus: prieš dvidešimt metų darytas įžvalgas apie tuometinę kriminalistikos būklę, prioritetus, kurie turėjo tapti kriminalistikos raidos koncepcijos pagrindu arba bent jos metmenimis, pagrindines tada padarytas išvadas ir iš dabarties pozicijų ir patirties jas vertina. Antroje straipsnio dalyje kalbama apie kriminalistikos mokslas Lietuvoje šiandien, jo realijas ir prognozę, strategines vystymosi kryptis: kompleksinę struktūrizuotą pakopinę kriminalistikos mokymo ir kvalifikacijos kėlimo teisėsaugos bei justicijos pareigūnams mokslinę koncepciją ir jos realizavimo modelį, Lietuvos kriminalistinės politikos mokslinę koncepciją teisėsaugos institucijų strategijose kuriant bendrą Europos viešojo saugumo erdvę. Pabrėžiama jaunų žmonių įtraukimo į mokslinius tyrimus per doktorantūros studijas, kurios, savo ruožtu, tampa baze visai akademinei veiklai erdvę: svarba, doktorantūros tematikos aktualumas ir atsižvelgimas į teisėsaugos institucijų poreikius. Išskiriama dar viena pagrindinių mokslinių tyrimų krypčių – eurointegraciniai procesai ir jų įtaka kriminalistikos mokslo plėtrai, „Intermarium“ idėja, bendri moksliniai projektai su Rytų partnerystės šalimis, siekiančiomis narystės Europos Sąjungoje, dalyvavimas tarptautinėse programose, tame tarpe "Europos horizontas" programoje. [Iš leidinio]

ENIn the first part of the article, the authors briefly present their thoughts on forensic science and planned work: insights twenty years ago on the state of forensics at the time, priorities that should become the basis or at least outline of forensic development, main conclusions and experience evaluates them. The second part of the article deals with forensic science in Lithuania today, in its real and prognostic, strategic development crypt: complex structured step-by-step forensic education and training concept for officials and its implementation model, the scientific concept of Lithuanian forensic policy in the strategies of law enforcement institutions in creating a common European public security area. Emphasis is placed on the involvement of young people in research through doctoral studies, which in turn become the basis for all academic space: importance, relevance of doctoral topics and consideration of the needs of law enforcement institutions. Another main research direction is Eurointegration processes and their impact on the development of forensic science, Idea of “Intermarium”, joint research projects with the Eastern Partnership countries seeking membership in the European Union, participation in international programs, including the "European Horizon" program. [From the publication]

DOI:
10.13165/PSPO-21-26-31
ISSN:
2029-1701
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/96873
Updated:
2022-09-06 15:43:33
Metrics:
Views: 5
Export: