Kriminalistinės lingvistikos teoriniai pagrindai ir jos metodų bei rekomendacijų taikymas teismo ekspertizėje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kriminalistinės lingvistikos teoriniai pagrindai ir jos metodų bei rekomendacijų taikymas teismo ekspertizėje: disertacija
Alternative Title:
Theoretical Basis for Criminology Linguistics and Application of Its Methods and Recommendations in Forensics
Publication Data:
Vilnius, 2002.
Pages:
207 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Lietuvos teisės universitetas, 2002. Bibliografija.
Keywords:
LT
Kriminalistika. Kriminologija / Criminology.
Summary / Abstract:

LTKriminalistikos mokslas aktyviai ieško naujų metodų ir priemonių spręsdamas savo strateginius uždavinius. Tarp perspektyvių krypčių, kurios neabejotinai naudingos ir nusikaltimų tyrimo praktikai, yra lingvistikos metodų taikymas identifikuojant autorių arba atsakant į kitus klausimus. Disertacinio darbo naujumas bei skirtumai nuo ankstesnių aptariamą sritį nagrinėjusių darbų, yra tai, kad disertacinis darbas yra pirmasis tokio pobūdžio monografinis tyrimas, pateikiantis detalią lingvistinių žinių ir metodų panaudojimo kriminalistiniame ekspertiniame tyrime galimybių bei perspektyvų analizę. Darbe apibendrinama ir analizuojama daugelio šalių patirtis, sprendžiant lingvistinių žinių taikymo teisės srityje klausimus. Darbe taip pat išanalizuota aptariamos rūšies tyrimų raida ir dabartinė situacija Lietuvoje. Disertacijoje moksliškai pagrindžiamos galimybės išskirti lingvistinių žinių panaudojimo kriminalistikos poreikiams teoriją ir metodologiją – kriminalistinę lingvistiką bei sukurti jos pagrindu naują savarankišką kriminalistikos technikos šaką. Autorės siūloma taip pat nauja praktinio šios srities teorijos ir metodologijos pritaikymo sferos, t.y. kriminalistinės lingvistinės ekspertizės samprata. Kriminalistinė lingvistinė ekspertizė turi sudaryti bendrus lingvistinių žinių ir metodų taikymo kriminalistiniame ekspertiniame tyrime metodologinius pagrindus. [Iš leidinio]

ENThe science of criminology is actively searching for new methods and means to solve its strategic tasks. Among the promising directions which are without a doubt useful ‒ to the criminal investigation practice as well ‒ are linguistics methods applied to identify an author or when looking for answers to other questions. The novelty of the dissertation and what it makes different from the previous works on the subject is that this dissertation is the first of its kind monographic research that presents a detailed analysis of the possibilities and perspectives of use of linguistic knowledge and methods in criminological expert investigation. The work summarizes and analyzes the experience of a number of countries when solving the issues of applying linguistic knowledge in the legal sector. The work also analyzes the development of the discussed types of investigations and the current situation in Lithuania. The dissertation provides a scientific ground for the possibilities of singling out the theory and methodology for using linguistic knowledge for the purpose of criminology – criminology linguistics and to create on its grounds a new independent branch of criminology technique. The author also proposes a new practical concept of this sector’s application of theory and methodology, which is of a criminology linguistic expertise concept. The criminology linguistic examination should create a methodological basis for general linguistic knowledge and methods application in forensic expert investigation.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10564
Updated:
2022-02-07 20:09:19
Metrics:
Views: 94
Export: