Kriminalistikos metodų ir rekomendacijų panaudojimas civilinėje teisenoje: teoriniai ir metodiniai pagrindai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kriminalistikos metodų ir rekomendacijų panaudojimas civilinėje teisenoje: teoriniai ir metodiniai pagrindai: disertacija
Alternative Title:
Criminal methods/methods in criminal law and recommendations for their use in civil law proceedings: theoretical and methodological principles
Publication Data:
Vilnius, 2002.
Pages:
174 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Lietuvos teisės universitetas, 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LT[...] Pagrindinis tyrimo tikslas – teorinės koncepcijos pagrindų apie kriminalistikos mokslo metodų ir rekomendacijų taikymo civiliniame procese galimybę ir būtinumą sukūrimas bei moksliškai pagrįstų rekomendacijų, skirtų teisminio įrodinėjimo efektyvumo bei kokybės kėlimui civilinėse bylose, vystymas. [...] Pirmojoje disertacijos dalyje nagrinėjamos teisminio įrodinėjimo ir įrodymų civilinio proceso doktrinoje problemos, pagrindžiama koncepcija apie kriminalistikos rekomendacijų taikymo teisminiame civilinių bylų nagrinėjime galimybę ir būtinumą. [...] Antroji darbo dalis skirta kriminalistikos taktikos metodų ir rekomendacijų taikymo civiliniame procese praktikos analizei. [...] Trečioje dalyje autorius nagrinėja teismo ekspertizės skyrimo, ekspertizės akto analizės vertinimo civilinėse bylose ypatumus bei specialisto – naujos procesinės figūros – tikslingumo klausimą. [...] Šiuolaikinio kriminalistikos mokslo metodų ir rekomendacijų įdiegimas į teisminį civilinių bylų nagrinėjimą didina ne tik teisminį civilinių bylų nagrinėjimo efektyvumą ir kokybę, atskirų įrodymų tyrimo patikimumą, bet ir pasitikėjimą proceso rezultatais bei teisingumo principo realizavimą. Kriminalistikos metodai ir būdai privalo būti naudojami teisminiame civilinių bylų nagrinėjime, apklausiant liudytojus, skiriant ekspertizę, taip pat atliekant vietos, daiktinių, rašytinių įrodymų apžiūrą. [...] Kiekvienoje civilinėje byloje teisminio nagrinėjimo taktika yra individuali ir turi būti pasirenkama teismo, atsižvelgiant į konkrečias nagrinėjamos bylos aplinkybes. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

EN[...] The principle aim of this investigation in the theoretical concepts principle governing criminal studies methods and recommendations, the potential for applying them in the civil process and the necessity for creating research-based recommendations concerning the efficacy and increased quality of civil case management. [...] The first part of the dissertation examines the problems of judicial argument and arguing in the civil process doctrine, the option and need for examining the concept of applying criminal recommendations in a judicial civil case. [...] The second part is devoted to analysing the practice of applying of methods of criminal tactics and recommendations in the civil process. [...] In the third part the author examines the separation of court expertise, analyses features of evaluating acts of expertise in civil cases and specialist (a new procedural figure) qualification of the issue. [...] Contemporary methods of criminal research and recommendation are spreading to the examination of civil cases. Not only are the efficacy and quality of examinations of legal civil cases increasing, separate proof of research reliability (?), and also faith in the results of the process and the realisation of the principle of justice. Criminal means and methods must be used when examining legal civil cases, questioning witnesses, allotting expertise and reviewing places, material and written evidence. […] The examining tactics used in every civil case are individual and have to be supported by the court, considering the specific circumstances pertaining to the case. […].

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10563
Updated:
2022-02-07 20:09:23
Metrics:
Views: 37
Export: