Lietuvos Respublikos kriminalistinė informacinė sistema: dabartinė būklė ir naujas modelis : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Respublikos kriminalistinė informacinė sistema: dabartinė būklė ir naujas modelis: disertacija
Alternative Title:
Criminalistic Information System of the Republic of Lithuania: Present State and New Model
Publication Data:
Vilnius, 2003.
Pages:
213 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Lietuvos teisės universitetas, 2003. Bibliografija.
Keywords:
LT
Kriminologija / Criminology.
Summary / Abstract:

LTDarbo tikslas buvo, išnagrinėjus dabartinę nusikaltimų tyrimo informacinio aprūpinimo būklę, sukurti Lietuvos universalios integruotos kriminalistinės informacinės sistemos teorinius pagrindus, pasiūlyti tokios informacinės sistemos modelį bei jo įdiegimo galimybes. Pirmajame darbo skyriuje pateikiami esminiai kriminalistinės informacinės sistemos teoriniai principai, sąvokos, klasifikacijos, analizuojami informaciniai procesai, vykstantys nusikaltimų tiriamojoje veikloje, suformuluojami kriminalistinės informacinės sistemos paskirtis ir uždaviniai. Antrajame disertacijos skyriuje nagrinėjamas tarptautinėse organizacijose bei užsienio šalyse funkcionuojančių kriminalistinio pobūdžio informacinių sistemų turinys, funkcijos ir galimybės. Trečiajame darbo skyriuje yra analizuojama Lietuvos kriminalistinės registracijos sistema bei informacinės sistemos, naudojamos nusikaltimų tyrime. Buvo išnagrinėta ir Lietuvos teisės aktų norminė bazė, kuri reglamentuoja nusikaltimų tyrimo aprūpinimą Lietuvoje. Ketvirtajame darbo skyriuje autorė nagrinėja pagrindinius nacionalinės universalios informacinės sistemos modelio kontūrus: kriminalistinės informacinės sistemos bendrą struktūrą, kriminalistinės informacinės sistemos siūlomų posistemių ypatumus, pagrindinius reikalavimus programinei įrangai bei galimą tokios informacinės sistemos teisinio reglamentavimo modelį. Darbo gale pateiktos išvados ir siūlymai dėl kriminalistinės informacinės sistemos modelio struktūros ir turinio.

ENThe thesis aims, upon analysis of the present state of provision of the criminal investigation information, at building up the theoretical background of the universal integrated Lithuanian criminalistic information system, suggest a model of such information system and possibilities of its implementation. The first part of the thesis presents theoretical principles, definitions and classifications of the criminalistic information system, analyses information processes which take place within criminal investigation, formulates the purposes and goals of criminalistic information. The second part of the thesis investigates into the content, functions and possibilities of criminalistic information systems operating in international organisations and foreign countries. The third part of the thesis inquires into the system of Lithuanian criminalistic registration and information systems employed in criminal investigation, as well as the Lithuanian legal framework, which regulates provision of criminal investigation in Lithuania. In the fourth part of the thesis the author dwells on the outlines of the model of the national universal information system: the entire structure of the criminalistic information system, peculiarities of the proposed subsystems within the criminalistic information system, major requirements for the software and eventual model of legal regulation of such information system. The thesis ends up with conclusions and recommendations as to the structure and content of the model of the criminalistic information system.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10584
Updated:
2022-02-07 20:08:38
Metrics:
Views: 46
Export: