Dokumentas teismo proceso įrodymų hierarchijoje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XV amžiaus pabaigoje– XVI amžiaus pirmoje pusėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dokumentas teismo proceso įrodymų hierarchijoje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XV amžiaus pabaigoje– XVI amžiaus pirmoje pusėje
Alternative Title:
Document in the hierarchy of evidence of the legal process in the Grand Duchy of Lithuania in the late fifteenth century and the first half of the sixteenth century
In the Journal:
Lietuvos istorijos studijos [LIS] [Studies of Lithuania's History]. 2020, t. 46, p. 8-24
Keywords:
LT
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos statutai; Lietuvos Metrika; Teisė; Teismas; Teismo procesas; Teisinė kultūra; Įrodymų sistema; Dokumentas.
EN
Lithuanian Statute; Lithuanian Metric; Law; Court; Legal process; Legal culture; System of evidence; Document.
Summary / Abstract:

LTXV–XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) rašto kultūros tyrėjų diskusija dėl dokumentų juridinės galios teismo procese skatina atidžiau analizuoti rašytinio dokumento naudojimo ir reglamentavimo LDK teisenoje chronologiją, vietą įrodymų sistemoje bei reikšmės sampratą bajorų teisinėje sąmonėje. Lietuvos Metrikos Teismų bylų knygose įrašyti teismo protokolai ir sprendimai atskleidžia procesą, kai, plintant rašto kultūrai ir išaugus dokumentų poreikiui valstybės vidaus gyvenime, rašytinis dokumentas įgijo savarankiško ir teisėto įrodymo teisme funkciją. Civilinėse (pirmiausia – žemėvaldos) bylose dokumentų juridinė galia įrodymų sistemoje buvo pripažinta jau XV a. viduryje (nors imperatyviai jų dar nereikalauta), o aprobuota Pirmojo Lietuvos Statuto išplėstinėje redakcijoje. Teisminių įrodymų struktūroje ilgai viešpatavę „spalvingi teisingumo rūbai“ (priesaika, gestas, kepurės statymas) XV–XVI a. sankirtoje viršenybę užleido dokumentui, kuris imtas laikyti patikimesniu už asmeninę priesaiką, o tam tikrais atvejais – ir už liudijimą, įrodymu. Toks požiūris ilgainiui įsitvirtino ir bajorų sąmonėje, jie įvairius sandorius stengėsi sudaryti raštu, o tai praversdavo teisme sprendžiant konfliktus. Juolab kad Lietuvoje, skirtingai nei Lenkijos karalystėje, ir viešieji, ir privatūs dokumentai laikyti vienodai svarbiais įrodymais. Nors įrodymų hierarchija su dokumentų prioritetu griežtai ir specialiame straipsnyje buvo reglamentuota tik Antrajame Lietuvos Statute (IV skyriaus 52 straipsnyje „Apie įrodymus ir išsiteisinimus“), šaltinių analizė leidžia drąsiai teigti, kad svarbiausias šio straipsnio šaltinis buvo XV a. pabaigos–XVI a. pirmos pusės teismų praktika. [Iš leidinio]

ENy. The discussion on the legal power of documents generated by the researchers exploring the written culture of the Grand Duchy of Lithuania in the fifteenth and sixteenth centuries invites for a more detailed analysis of the usage of a written document in the legal process, the chronology of its legal regulation, the document’s place in the system of evidence as well as its meaning in the legal consciousness of the nobles. The legal proceedings and rulings recorded in the judicial affairs books incorporated into the Lithuanian Metrica reveal the process when, with the development of the written culture and the increase of the demand for documents in the state’s internal affairs, the written document evolved into an independent and sound legal evidence in the judicial process. In the civil cases, primarily concerning the land ownership, the legal power of a written document was recognized already in the middle of the fifteenth century (although there was no peremptory requirement to present written documents in the judicial process), and approved by the extended edition of the First Statute of Lithuania. In the late fifteenth and early sixteenth centuries, the long-lived “colorful robes of justice” (the oath, the gesture, the placing of one’s cap) were replaced in the system of legal evidence by written documents which, from then on, were considered as more reliable evidence than a personal oath, and, in some cases, even a testimony. Eventually, this view found its place in the consciousness of the nobles who documented their transactions and used documents to solve legal conflicts. Moreover, in Lithuania, unlike in the Kingdom of Poland, the judges considered not only the public, but also the legitimate private documents as legal evidence of equal importance.Although, the hierarchy of legal evidence, that prioritized the documents was embedded only in the Second Statute of Lithuania (chapter IV article 52, entitled “On evidence and defense” (O dovodech i otvodech), the analysis of sources allows to decisively affirm that the main source of the aforementioned article was the practice of the courts in the late fifteenth and early sixteenth centuries. [From the publication]

DOI:
10.15388/LIS.2020.46.1
ISSN:
1392-0448; 1648-9101
Related Publications:
 • Dingę istorijoje : XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorijos privatūs archyvai / Raimonda Ragauskienė. Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. 368 p.
 • "Dokumento" terminas užsienio ir Lietuvos diplomatikoje / Mindaugas Klovas. Ženklai, simboliai, prasmės : Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrimai pagalbinių istorijos mokslų aspektu / sudarytojos Rūta Čapaitė, Gitana Zujienė. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019. P. 241-257.
 • Įrodymai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisėje / Jevgenijus Machovenko. Teisė. 2005, t. 55, p. 61-69.
 • Kepurės statymo paprotys: teisinės kultūros aspektas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI amžiuje / Irena Valikonytė. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos atodangos / sudarytojai: Vydas Dolinskas, Rimvydas Petrauskas, Edmundas Rimša. Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2016. P. 304-321.
 • Lietuvos Metrika. Knyga 11 (1518–1523); Užrašymų knyga 11 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Artūras Dubonis]. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997. 228 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga 15 (1528–1538); Užrašymų knyga 15 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Artūras Dubonis]. Vilnius : Žara, 2002. 448 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga 17 (1530-1536); užrašymų knyga 17 / parengė. Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. XLVI, 706 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga 19 (1535-1537); Užrašymų knyga 19 / parengė Darius Vilimas. Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2009. 361 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga 20 (1536-1539); Užrašymų knyga 20 / parengė Raimonda Ragauskienė, Darius Antanavičius (tekstai lotynų kalba). Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2009. 442 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga 21, (1536-1537); Užrašymų knyga 21 / parengė Artūras Dubonis. Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2019. XXXII, 341 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga 224 (1522-1530) ; 4-oji Teismų bylų knyga: (XVI a. pabaigos kopija) / Vilniaus universitetas ; spaudai parengė S. Lazutka ... [et al.]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 1997. cxlvii, 512 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga 225 (1528-1547) ; 6-oji Teismų bylų knyga: (XIV a. pabaigos kopija) / Vilniaus universitetas ; spaudai parengė S. Lazutka ... [et al.]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 1995. cxlviii, 336 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga 226, (1532-1534); 7-oji Teismų bylų knyga / parengė Laimontas Karalius. Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2019. XXXI, 184 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga 227 (1533-1535); 8-oji Teismų bylų knyga: (XVI a. pabaigos kopija) / Vilniaus universitetas ; [tomo redakcinė kolegija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 1999. XCIV, 304 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga 229 (1540-1541); 10-oji Teismų bylų knyga: (XVI a. pabaigos kopija) / Vilniaus universitetas ; [parengė tekstus - Stanislovas Lazutka ... [et al.]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2003. LXVII, 262 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga 230 (1542) ; 11-oji Teismų bylų knyga: (XVI a. pabaigos kopija) / Vilniaus universitetas ; [parengė tekstus - I. Valikonytė, S. Viskantaitė, dalykų rodyklę - S. Viskantaitė, I. Valikonytė, asmenvardžių rodyklę - S. Viskantaitė, I. Valikonytė, vietovardžių rodyklę - S. Viskantaitė, L. Steponavičienė]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2001. XXXIX, 119 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga 231 (1540–1543); 12-oji Teismų bylų knyga / Vilniaus universitetas; parengė Irena Valikonytė, Neringa Šlimienė, Saulė Viskantaitė-Saviščevienė, Lirija Steponavičienė. Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2007. 392 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga 248, (1554-1556); 34-oji Teismų bylų knyga: (1597 m. kopija) / [tekstus parengė Neringa Šlimienė, Irena Valikonytė ; rodykles parengė Neringa Šlimienė]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018. XXXIV, 277 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga 25 (1387–1546); Užrašymų knyga 25 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Darius Antanavičius, Algirdas Baliulis]. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998. 461 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga 27, (1541-1542); Užrašymų knyga 27 / parengė Irena Valikonytė, Tomas Čelkis, Lirija Steponavičienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. XXX, 292 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga 29, (1546-1547); Užrašymų knyga 29 / parengė Inga Ilarienė. Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2016. XXXII, 234 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga 4 (1479–1491); Užrašymų knyga 4 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Lina Anužytė]. Vilnius : Žara, 2004. 285 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga 5 (1427–1506); Užrašymų knyga 5 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Egidijus Banionis]. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993. 403 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga 6 (1494–1506); Užrašymų knyga 6 / Lietuvos istorijos institutas; parengė Algirdas Baliulis. Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2007. 515 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga 9 (1511–1518); Užrašymų knyga 9 / Lietuvos istorijos institutas, Universytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; [parengė Krzysztof Pietkiewicz ; tekstus lietuvių k. – Algirdas Baliulis]. Vilnius : Žara, 2002. 615 p.
 • Pirmasis Lietuvos Statutas (1529 m.) / Irena Valikonytė, Stanislovas Lazutka, Edvardas Gudavičius. Vilnius : Vaga ; 2001. 381 p.
 • Privačių dokumentų atsiradimas ir raida Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV a. pabaigoje - XVI a. pradžioje (1529 m.) : disertacija / Mindaugas Klovas. Vilnius, 2017. 1 pdf (514 p.).
 • Privataus dokumento juridinė galia XV-XVI a. pradžioje / Mindaugas Klovas. Istorijos šaltinių tyrimai. 2014, t. 5, p. 43-56.
 • Teisingumo vykdymas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje : diskusiniai klausimai / Jevgenij Machovenko. Vilnius : Justitia, 2007. 110 p.
 • Uwagi o dokumencie łacińskim w praktyce kancelarii Litewskiej Aleksandra Jagiellończyka / Krzysztof Pietkiewicz. Praeities pėdsakais: skiriama profesoriaus daktaro Zigmanto Kiaupos 65-mečiui / redakcinė komisija: Edmundas Rimša (pirmininkas) ... [et al.]. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2007. P. 119-134.
 • Документальная письменность Великого Княжества Литовского (конец XIV - первая треть XVI в.) / А.И. Груша. Минск : Беларуская навука, 2015. 464 p.
 • Метрыка Вялiкага Княства Лiтоўскага. Кн. 28, 1522-1552; Кніга запісаў 28 (копія канца XVI ст.) / [падрыхтаваў В.С. Мянжынскі]. Мiнск : Athenæum, 2000. 310 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/91700
Updated:
2022-01-18 14:36:59
Metrics:
Views: 25    Downloads: 3
Export: