Lietuvos Metrika. Knyga 19 (1535-1537); Užrašymų knyga 19

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lenkų kalba / Polish
  • Baltarusių kalba / Belarusian
Title:
Lietuvos Metrika. Knyga 19, (1535-1537); Užrašymų knyga 19
Alternative Title:
  • Lithuanian Metrica
  • Metryka Litewska
Editors:
Vilimas, Darius, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2009.
Pages:
361 p
Notes:
Lietuvos tūkstantmečiui, 1009-2009. Bibliografija išnašose ir rodyklės.
Contents:
Pratarmė (liet., angl., rus.), p. 5-17.
Keywords:
LT
Lietuvos Metrika; Žygimantas Senasis (Sigismund the Old; Žygimantas II Senàsis, Zigmantas I Senàsis; Zygmunt I Stary).
EN
The Lithuanian Metrica; Lithuanian Metrica; Sigismund The Old's.
Summary / Abstract:

LTLietuvos Metrikos Knyga Nr. 19, Užrašymų knyga Nr. 19 yra XVI a. pabaigoje atlikta originalios knygos kopija. Pagrindinės knygos dokumentų datos apima Žygimanto II Senojo valdymo laikotarpį, 1535 m. rugpjūtį- 1536 m. spalį. Vienas dokumentas knygos gale datuotas 1537 m. kovu. Tarp knygos aktų įrašyti keli dokumentai iš ankstesnio laikotarpio, 1506-1534 m. Knygą sudaro du registrai - 1786 m. lotyniškai lenkiškomis raidėmis transliteruotas kiriliškasis ir pastarasis, surašytas XVI a. pabaigoje, - ir jos tekstas. Daugiausiai šioje Užrašymų knygoje yra nagrinėjamos LDK Žygimanto II Senojo ir Ponų tarybos teismo bylos. Tai daugiausiai turtinių ginčų sprendimas arba juridinis jau sudarytų dokumentų patvirtinimas, nors pasitaiko ir keletas kriminalinio pobūdžio bylų. Daugumoje procesinio pobūdžio aktų dokumentų tik fiksuojamas vienos ar kitos besibylinėjančios pusės atvykimas į teismą, bet pati nutartis nepriimama, dažnai jos priėmimą nukeliant į laikotarpį po karo žygio. Kadangi kaip tik tuo metu vyko vadinamasis Starodubo (1535-1537) karas su Maskvos valstybe, kurio metu LDK pavyko atkariauti Gomelio pilį su valsčiumi, įdomų šios knygos fragmentą sudaro su karu susijusių krašto vidaus reikalų sprendimas. Tiems reikalams skirta keliolika dokumentų knygos pradžioje ir keletas pabirų dokumentų knygos viduryje. Nemažai joje yra ir LDK Žygimanto II Senojo privilegijų (suteikčių) žemių, valstiečių ir dvarų valdymui. Iš įdomesnių knygos dokumentų paminėtina LDK Žygimanto II Senojo privilegija Vilniaus miestiečiams, Žemaitijos valsčių mokesčių mokėjimo nuostatai ir Naumiesčio (Užnemunėje) įkūrimo raštas. Knygoje pridėti moksliniai komentarai, dalykų, asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės. [Iš leidinio]

ENLithuanian Metrical Book No. 19, Record Book No. 19 is a copy of original book carried out at the end of the sixteenth century. Key dates of book documents include the ruling period of Sigismund II the Old, August 1535 - October 1536. One of the documents at the end of the book is dated March 1537. The acts of book include several documents from the earlier period - 1506-1534. The book consists of two records - Cyrillic transliterated in Latin in Polish letters in 1786 and the latter one made at the end of the sixteenth century - and its text. Most recordings in this book cover court cases of the Sigismund II the Old and Lithuanian Council of Lords of GDL. This is mainly determination on property or approval of legal documents already made, although there are some kinds of criminal cases. Most of the documents of procedural deeds contain only the records of the arrival to the court of one or other litigant party, but the decision itself is not enacted, its enactment was often postponed to the period of post-war march. Because just at that date, so-called Starodubo (1535-1537) war with the Moscow State was taking place, when the GDL managed to win back the Gomel castle with the volost, an interesting fragment of this book contains the decision by the internal affairs relative to the war. Those matters cover several documents at the beginning of the book and a few scattered documents in the middle.There are some privileges (given) for Sigismund II the Old for the management of land, peasants and estates. Some of most interesting documents in the book to be mentioned are the privilege of Sigismund II the Old to the citizens of Vilnius, regulations for tax pay in Samogitia volosts and the establishment order of Naumiestis (Užnemunėje). Book encloses scientific comments, indexes of items, personal names and place-names.

ISBN:
9789955847212
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20526
Updated:
2021-04-28 08:40:46
Metrics:
Views: 14
Export: