Privačių dokumentų atsiradimas ir raida Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV a. pabaigoje - XVI a. pradžioje (1529 m.) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Privačių dokumentų atsiradimas ir raida Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV a. pabaigoje - XVI a. pradžioje (1529 m.): disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2017.
Pages:
1 pdf (514 p.)
Notes:
Disertacija rengta 2012-2016 metais Vilniaus universitete. Daktaro disertacija (humanitariniai mokslai) - 2017. Bibliografija.
Keywords:
LT
14 amžius; 15 amžius; 16 amžius; Baltarusija (Belarus); Lietuva (Lithuania); Ukraina (Ukraine); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija).
Other Editions:
Dr. disertacijos santrauka: Origin and diffusion of private documents in the Grand Duchy of Lithuania from the end of 14th to the beginning of the 16th century (1529). Vilnius : [Vilnius University], 2017. 36 p
Summary / Abstract:

LTPrivatūs dokumentai – tai kunigaikščių, didikų, vidutinių ir smulkiųjų bajorų, miestiečių, ir valstiečių išduoti dokumentai, kurie buvo susiję privatinės (civilinės) teisės sritimi. Pagal paskirtį skiriamos šios privačių dokumentų rūšys: fundacijos ir donacijos, testamentai, pardavimai, mainai, įkeitimai, dovanojimai, skolaraščiai ir kt. Tyrimo metu buvo surinkti dokumentai iš Vilniaus, Varšuvos, Krokuvos, Minsko ir Maskvos archyvų bei bibliotekų. Tyrimo metu pavyko surinkti 1470 privačių dokumentų, kurių chronologinės ribos apima 1385 – 1529 m. Suregistruoti 1000 rusėnų, 465 lotynų ir 5 lenkų kalbomis surašyti privatūs dokumentai. Disponuojamų dokumentų formos: originalai, kopijos, nuorašai, registrai ir kt. Tyrimo tikslas – ištirti privačių dokumentų LDK XIV a. pab. - XVI a. pr. (1529 m.) funkcionavimą ir jų raidos bruožus. Šiam tikslui pasiekti iškeliami keli pagrindiniai uždaviniai. Nustatyti privačių dokumentų atsiradimo prielaidas, galiojimo ypatumus ir juridinės reikšmės sklaidą LDK. Ištirti dokumentų patvirtinimo priemones: antspaudavimą, liudytojų įrašymą, dokumentą parengusio asmens subskripcijos ir išdavėjo parašo naudojimą. Pasitelkus formuliaro analizę, išsiaiškinti privataus dokumento raidos ir kaitos pobūdį. Taip pat nustatyti lotyniškojo ir rusėniškojo dokumento koegzistavimo pobūdį ir kt.Reikšminiai žodžiai: Privatus dokumentas; Aktas; LDK rašytinė kultūra; LDK istorija; Private document; Document; Chartes; History of the Grand Duchy of Lithuania.

ENPrivate documents are documents related to the private (civil) legal sphere issued by dukes, gentry, less wealthy noblemen, townspeople and peasants. According to their purpose, private documents are divided into these types: foundations and donations, testaments, sales, exchanges, pledges, bestowals, debt notes and others. Private documents were collected from Vilnius, Warsaw, Krakow, Minsk and Moscow archives and libraries. During research time we were able to collect 1470 private documents, which chronological range covers 1385-1529 years. Registered 1000 private documents written in Ruthenian, 465 in Latin and 5 in Polish. Disposable forms of documents are originals, copies, transcripts, registers and other. The aim of the research is to investigate the functioning and features of the development of private documents of the GDL from the end of the 14th to the beginning of the 16th century (1529). To this end, dissertation deals with these main objectives. To determine the circumstances of the origin of private documents, to determine the peculiarities of the validity of the document and the spread of its legal importance in the GDL. To examine used authentication measures: sealing, witnesses (testatio), subscriptio and signature of issuer. Through analysis of the formular, to clarify the nature of the development and evolution of the private document. Also, to establish the characteristicss of the coexistence of the Latin and Ruthenian document traditions and other.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/73233
Updated:
2022-01-19 20:01:05
Metrics:
Views: 44    Downloads: 18
Export: