"Velnio kėdė" (mitologinių personažų aplinka frazeologijoje : namai, sodyba, bažnyčia"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Velnio kėdė" (mitologinių personažų aplinka frazeologijoje : namai, sodyba, bažnyčia"
In the Journal:
Baltistica. 2007, t. 42, Nr. 1, p. 89-112
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Etnolingvistika; Frazelologizmas; Leksinė-semantinė grupė; Ethnolinguistics; Phraseological unit; Lexical and semantic group.
Keywords:
LT
Etnolingvistika; Frazeologizmai. Frazeologija / Phraseologisms. Phraseology; Semantika / Semantics; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
EN
Ethnolinguistics; Lexical and semantic group.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami frazeologizmai, kuriuose minimi su mitinėmis būtybėmis susiję daiktai ar reiškiniai. Šie frazeologiniai junginiai, siekiant nustatyti tokių posakių kilmę bei motyvaciją, nagrinėtini platesniame folkloriniame bei etnologiniame kontekste. Straipsnyje frazeologizmai išskiriami į kelias leksines-semantines grupes: 1) frazeologizmus, susijusius su mitinių būtybių vartojamais socialinės sferos daiktais (darbo įrankiais, valgiu, gėrimu, apdaru, apavu, transporto priemonėmis, pastatais, interjero komponentais ir pan.); 2) posakius, kuriuose minimos šių būtybių kūno dalys; 3) frazeologinius junginius, kuriuose minimi vienaip ar kitaip su mitologiniais personažais susiję gyvūnai; 4) frazeologizmus, į kurių sudėtį įeina panašias funkcijas atliekančių augalų pavadinimai; 5) įvairius posakius, kuriuose minimi su mitinėmis būtybėmis susiję negyvosios gamtos daiktai bei reiškiniai. Frazeologiniai junginiai, į kurių sudėtį įeina mitologinių personažų bei įvairių su jais susijusių daiktų pavadinimai, yra folklorinės kilmės: jų motyvacija sietina su platesniu folkloriniu bei etnologiniu kontekstu, mitologiniais vaizdiniais. Tokių folklorinių frazeologizmų visuma rodo, kad mitopoetiniame pasaulio modelyje greta egzistuoja mitiniai ir kasdieninio žmogaus gyvenimo elementai: paprastai vienas frazeologizmo komponentas esti mitinės būtybės pavadinimas, o kitas – tikrovės objekto pavadinimas. Kalba, būdama konservatyvesnė už kultūrą, frazeologizmų žodiniu pavidalu savitai fiksuoja archajiškas folkloro realijas, paverčia jas tam tikrais stereotipais ir pritaiko įvairiems daiktams bei reiškiniams apibūdinti.

ENThe article analyzes phraseological units that refer to the objects and phenomena related to mythical creatures. These phraseological units are analysed in a wider context of folklore and etnology to define theirorigin and motivation. The article classifies the phraseological units into several lexical-semantic groups: 1) phraseological units referring to the social sphere objects used by the mythical creatures (work tools, meals, beverages, clothes, footwear, transport means, buildings, interior elements, etc.); 2) phrases referring to the mythical creatures’ body parts; 3) phraseological units referring to the animals in one or another way related to mythical creatures; 4) phraseological units referring to the plants performing similar functions; 5) various sayings referring to the objects or phenomena of inanimate nature related to mythical creatures. Phraseological units referring to the names of mythical creatures or some associated objects are of folk origin. The motivation of such phrases is related to the wider context of folklore and ethnology, and mythological images. These phraseological units as a whole show that there mythical and everyday elements of human life in the mytho-poetical model of the world. Usually, one element in the phraseological units is a name of mythical creature, and the other is the name of an object from the real world. Since language is more conservative than culture, it records the realia of archaic folk by means of phraseological units, turns them into a certain type of stereotypes, and adapts them to describe various objects and phenomena.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16359
Updated:
2018-12-17 12:01:37
Metrics:
Views: 36    Downloads: 17
Export: