Entrepreneurship in sustainable development : SMEs innovativeness in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Entrepreneurship in sustainable development: SMEs innovativeness in Lithuania
Alternative Title:
Verslininkystės novatoriškumas harmoningoje plėtroje: SVV įmonių inovatyvumas Lietuvoje
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2007, Nr. 4 (54), p. 20-26
Summary / Abstract:

LTŠio tyrimo objektas yra ekonominė plėtra žiniomis grįstoje ekonomikoje, arba dar tiksliau - verslininkystė ir jos novatoriškumas harmoningoje plėtroje, ypač pasireiškiantis inovatyviose smulkiojo ir vidutinio dydžio įmonėse. Verslininkystė savaime stiprina konkurenciją, o harmoningos plėtros principai sukuria tiesų kelią taip valdyti novatorišką verslą, kad jis būtų ir konkurencingas, ir pažangus. Verslininkystės novatoriškumas nusakomas ir tokiomis kategorijomis kaip žinių ir technologijų perdavimas smulkaus ir vidutinio dydžio įmonėms. Žinių kūrimas ir jų panaudojimas tampa jau neatskiriama šiuolaikinių verslo įmonių dalimi. O įmonių dinamiškumas - tai dar vienas verslininkystės novatoriškumo bruožas. Kitas verslininkystės novatoriškumą nusakančių bruožų yra verslininkystės atsakingumas. Tai verslininkystės atsakingumas tiek akcininkams, tiek darbuotojams, tiek visuomenei. Smulkiųjų ir vidutinių įmonių inovatyvumas gali būti vertinamas pagal tokius rodiklius kaip inovacijų įgyvendinimas, patentų skaičius, investicijų inovacijas dydis ir pan. Smulkiojo ir vidutinio dydžio įmonės dabartinėje ekonomikoje užima pagrindinę dalį nefinansiniame sektoriuje, ir 2003 m. ES sudarė 99,8 proc. visų įmonių. Lietuvoje tokios įmonės yra mažiau inovatyvios nei didžiosios. Taigi galima susidaryti bendrą vaizdą, kad Lietuva yra nepakankamai stipri, kurdama modernų verslą, arba remdama novatoriškas įmones. Žinoma, kad emigracijos rodikliai iš Lietuvos irgi yra gan aukšti. Taigi galima daryti prielaidą, kad verslininkystės novatoriškumas yra nepakankamai ryškus, ir sąlygos ekonominei plėtrai smulkiųjų ir vidutinių įmonių sektoriuje Lietuvoje vis dar nėra pakankamai palankios.

ENIn the subject of this study is an economic development of a knowledge-based economy, or more precisely – an entrepreneurship and its innovation in the harmonious development, which, in particular, manifests itself in innovative small and medium-sized enterprises. The entrepreneurship itself enhances competition, and the principles of harmonious development create direct innovative way to manage the business so that it would be both competitive and innovative. Innovation of entrepreneurship is defined by such categories as the transfer of knowledge and technology to small and medium-sized enterprises. Creation of knowledge and their use has become an integral part of modern enterprises. And the dynamics of enterprises - is another feature of entrepreneurial innovation. Other feature that characterizes the entrepreneurial innovation is entrepreneurial responsibility. This is an entrepreneurial responsibility for the shareholders, employees and the public. Innovativeness of small and medium-sized enterprises can be evaluated by the indicators such as implementation of innovation, number of patents and amount of investment innovations and so on. Small and medium-sized enterprises hold main part in the non-financial sector in the current economy, and in 2003, the EU made 99.8 percent of all enterprises. In Lithuania, such enterprises are less innovative than the big ones. Thus it is possible to get an overall picture that Lithuania is not sufficiently strong in the development of modern business, or in the support of innovative enterprises. It is known that rates of emigration from Lithuania are also quite high. Therefore, it may be assumed that entrepreneurial innovation is not sufficiently bright, and the conditions for the economic development of small and medium enterprises sectors in Lithuania are still not favorable enough.

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18305
Updated:
2018-12-20 23:14:53
Metrics:
Views: 24    Downloads: 5
Export: