Corporate social responsibility in the context of the EU initiatives

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Corporate social responsibility in the context of the EU initiatives
Alternative Title:
Įmonių socialinė atsakomybė ES iniciatyvų kontekste
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2006, Nr. 34, kn. 1, p. 75-84. Perspectives of knowledge-based economy in European Union and Lithuania
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Darnus vystymasis; ES iniciatyvos; Korporatyvi socialinė atsakomybė; Socialinė gerovė; Verslas; Įmonių socialinė atsakomybė, ES iniciatyvos, socialinė gerovė, atsakingas verslas, darni plėtra; Business; Corporate social responsibility; Corporate social responsibility, EU initiatives, social welfare, responsible business, sustainable development; EU initiatives; Social wellfare; Sustainable development.
Keywords:
LT
Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Europos Sąjunga / European Union; Korporatyvi socialinė atsakomybė; Socialinė gerovė; Verslas / Business.
EN
Business; Corporate social responsibility; Corporate social responsibility, EU initiatives, social welfare, responsible business, sustainable development; EU initiatives; Social wellfare; Sustainable development.
Summary / Abstract:

LTSpraipsnyje nagrinėjama Įmonių socialinės atsakomybės (angl. CSR) koncepcija - įtraukta į ES darbotvarkę kaip viena svarbiausių ES ekonomikos ir socialinių santykių gerovės kūrimo strategijų. Autoriai analizuoja Įmonių socialinės atsakomybės evoliuciją, jos varomąsias jėgas ir faktorius nulemiančius jos suvokimo bei sėkmingo diegimo svarbą ES šalyse, tarp jų ir Lietvoje. Šiame kontekste nagrinėjamos ES iniciatyvos ir dokumentai. Kaip tarpdisciplininė verslo vadybos forma Įmonių socialinės atsakomybės idėja siejama su globaliomis subalansuoto vystymosi (sustainable development) iniciatyvomis. Įmonių socialinė atsakomybė traktuojama kaip ES reakcija į moderniosios ekonomikos pokyčius, augančius globalizacijos mastus ir didėjančią JAV bei Azijos šalių konkurenciją Europos rinkoje. Kaip ideologija, politika ir praktika moderniose įmonėse ji jau negali būti suvokiama vien tik kaip savanoriškas įmonės įsipareigojimas, nes apjungdama įmonės bei jos suinteresuotųjų šalių interesus įmonių socialinė atsakomybė tampa konkurencingumo kūrimo priemone. Įmonėms realizuojant šią strategiją mezo lygmeniu, daromas pozityvus poveikis ir makro lygmeniui - kuriama visuomenės gerovė. Tokiu būdu Įmonių socialinės atsakomybės koncepcija padeda realizuojant ES tikslą tapti konkurencingiausia ir dinamiškiausią žiniomis paremta ekonomika pasaulyje, galinčia nuolatos ekonomiškai augti, kuriant daugiau ir geresnių darbo vietų bei siekiant didesnės socialinės sanglaudos. [Iš leidinio]

ENThe article is devoted to the phenomenon of the Corporate Social Responsibility (CSR) that is now included into the agenda of EU as the one of the most important means to promote further development EU economy and social relations. The authors analyse the circumstances of CSR evolution, its drives and all the factors that can promote it in the new EU member-countries including Lithuania. In this context the EU initiatives and CSR-related documents are being scrutinized. Being by its essence a form of interdisciplinary approach to business management CSR idea is perfectly in accord with a global conception (and global initiative) of sustainable development, substantively complements the latter and presume mutual integration. CSR is the response of EU to the challenges of the modem economics, growing effects of globalization and increasing pressure of American and Asian competitors on the European market. The CSR, as a the ideology, policy and practice of modem business cannot be considered only as a voluntary choice of companies, since it is affected by customers, local communities, controllers, banks, creditors and insurers influence context of enterprise activity. When enterprises realize CSR on meso level, it makes positive impact on macro level through the increment of social welfare. This way CSR can contribute to realisation of EU aims to become the most dynamic, competitive knowledge based economy, capable of sustainable economic growth, with more and better jobs, greater social cohesion and respect for the environment. [From the publication]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47038
Updated:
2019-01-11 19:20:27
Metrics:
Views: 23    Downloads: 3
Export: