Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros prognozės Lietuvoje ekonominės krizės pradžioje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros prognozės Lietuvoje ekonominės krizės pradžioje
Alternative Title:
Prognoses of small and medium business in Lithuania at the beginning of economic crisis
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2010, Nr. 15, p. 390-396
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Smulkusis ir vidutinis verslas; Smulkaus ir vidutinio verslo poveikis ekonomikai; Smulkaus ir vidutinio verslo perspektyvos; Small and medium business (SME); Small and medium business (SME); Perspectives of small and medium business.
Keywords:
LT
Smulkaus ir vidutinio verslo perspektyvos; Smulkaus ir vidutinio verslo poveikis ekonomikai; Smulkusis ir vidutinis verslas.
EN
Perspectives of small and medium business; Small and medium business (SME).
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas – numatyti smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) Lietuvoje vystymosi perspektyvą ekonominės krizės sąlygomis trumpuoju laikotarpiu. Tikslui pasiekti keliami tokie uždaviniai: apžvelgti SVV būklę iki ir pradinėje ekonominės krizės stadijoje; nustatyti veiksnius, įtakojančius SVV plėtros galimybes Lietuvoje; apibrėžti galimus valstybės ir savivaldybių uždavinius ir sprendimo būdus, atsižvelgiant į geriausią Europos Sąjungos senbuvių šalių narių praktiką; parengti SVV skatinimo Lietuvoje pasiūlymus ir jų įgyvendinimo priemones. Sprendžiant minėtus uždavinius, buvo atliktas kompleksinis tyrimas, naudojant ekspertinį bei regresinės ir koreliacinės analizės metodus. Atlikto tyrimo išdavoje straipsnyje suformuluotos tokios svarbiausios išvados: – ekonominiu požiūriu yra naudinga, kai smulkios įmonės ir stambios kompanijos papildo viena kitas; – mažų ir vidutinių įmonių sektoriaus įtaka ekonomiškai nuolat auga. Pastaraisiais metais daugiau kaip 70 procentų visų šalies dirbančiųjų buvo mažose ir vidutinėse įmonėse; – SVV įmonių vadovai tolimesnę verslo pokyčių prognozę numato gana nepalankią; – pagal atliktą prognozę pastebėta, kad 2010 metais šalies BVP dalis, sukurta SVV įmonėse, turės ir toliau tendenciją didėti. [Iš leidinio]

ENThe aim of this article is to foresee the perspective of development of small and medium business (SMB) in Lithuania during the conditions of economic crisis in the short term. To achieve this aim some tasks have been raised: to examine the state of SMB before and at the primary state of economic crisis; to indicate factors which have influence on the possibilities of the development of SMB in Lithuania; to emphasize the possible ways of solving tasks and decisions of the state and local administrations, having in mind the best practice of old member-states of European Union; to prepare ways of SMB encouragement and suggestions and the means of their realization. Solving the earlier mentioned tasks the complex investigation has been carried out using the expert, regressive and corelative methods of analysis. At the conclusion of the investigation some main deductions have been formed: - It is useful from the economic point of view when small companies and big enterprises supplement each other; - The influence of the sector of small and medium companies has been constantly growing economically. In the recent years more than 70 per cent of all country‘s emplyees has been in small and medium companies; - The managers of SMB companies have foreseen the unfavourable prognosis of the future business changes; - According to the executed prognosis it is noticed that in 2010 the part of GVP made up by SMB companies has the tendency of increasing furthemore. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32497
Updated:
2020-12-27 20:44:30
Metrics:
Views: 40    Downloads: 17
Export: