The Promotion of entreprenuership in Lithuania as the precondition for country's economic progress attained by innovation development

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Promotion of entreprenuership in Lithuania as the precondition for country's economic progress attained by innovation development
In the Book:
Keywords:
LT
Inovacijos / Innovations; Konkurencija / Competition; Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTAntreprenerystė yra pagrindinis inovacijų, konkurencingumo ir augimo variklis. Straipsnio tikslas yra atskleisti antreprenerystės Lietuvoje skatinimą, kaip būtiną sąlygą siekiant šalies ekonominės pažangos vystant inovacijas. Antreprenerystės istorija prasidėjo su Shumpeter'io darbais ir tęsiasi iki šiol. Mūsų dienomis antreprenerystės svarba auga, nes tradiciniai įmonės veikos metodai tampa neefektyvūs globalioje dinamiškoje rinkoje. Vienas iš svarbiausių antrepreneriškos įmonės veiklos bruožų yra tai, kad jos veikla grįsta inovacijomis. Svarbu pabrėžti, kad antrepreneriai, taikydami šias inovacijas, kartu kuria klestėjimą visiems žmonėms, nes laužo senus ir neefektyvius darbo būdus, išstumia iš rinkos žemos kokybės produktus. Lietuvoje terminas antrepreneris dažnai suprantamas kaip verslininkas. Tai gali būti susiję su faktu, kad verslas šalyje dar jaunas ir antrepreneriškos įmonės dar yra gana retos. Antreprenerystė negali vystytis labai greitai, nes šalyje egzistuoja įvairios kliūtys. Šiandieniniame globalios krizės kontekste pasitvirtina inovatyvių sprendimų ir antreprenerystės svarba, bet dar yra daug veiksnių (tokių, kaip padidėję mokesčiai, problemos steigiant įmones), kurios stabdo įmonių veiklą. Šalies ekonomikos pažanga yra neatsiejama nuo inovacijų, kurios leidžia padidinti konkurencingumą, produktyvumą, žmonių gyvenimo kokybę. Lietuvoje inovacinės veiklos indeksai yra labai žemi ir tai įrodo inovacijų politikos trūkumus.Reikšminiai žodžiai: Antreprenerystė; Inovacijų plėtra; Konkurencinis pranašumas; Skatinimas, versininkystė, inovacijos, vystymas, Lietuva; Verslininkystė; Verslo aplinka; Business environment; Competitive advantage; Entrepreneurship; Entreprenuership; Innovation development; Promotion, entrepreneurship, innovation, develoment, LIthuania.

ENEntrepreneurship is the key driver of innovation, competitiveness and growth. The aim of the paper is to reveal the promotion of entrepreneurship in Lithuania as a prerequisite for the country’s economic progress through the development of innovations. Entrepreneurship history started with Schumpeter’s works and has been continuing to date. The significance of entrepreneurship has currently grown because the traditional methods of company’s operations become inefficient in the global dynamic market. One of the most important features of an entrepreneur company is that its operations are based on innovation. It is noteworthy that entrepreneurs who introduce these innovations contribute to prosperity of all people, because they break old and inefficient working methods and oust low-quality products from the market. The term entrepreneur is commonly understood in Lithuania as a businessman. This could be related to the fact that business is still young and entrepreneur companies are a rare phenomenon in the country. Entrepreneurship cannot develop rapidly due to various obstacles in the country. The significance of innovative solutions and entrepreneurship proves out in the context of the present global crisis, yet there are many factors (such as increased taxation, problematic establishment of companies) which impede operations of companies. The country’s economic progress cannot be separated from innovations which result in increased competitiveness, efficiency and the quality of people’s life. The indicators of innovative activities in Lithuania are very low and imply weaknesses of the innovation policy.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25690
Updated:
2021-01-03 20:14:41
Metrics:
Views: 29
Export: