Social responsibility of business - important instrument in implementing sustainable energy development

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Social responsibility of business - important instrument in implementing sustainable energy development
In the Journal:
Societal innovations for global growth. 2012, No. 1 (1), p. 775-791
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama verslo socialinės atsakomybės svarba, siekiant užtikrinti tvarią plėtrą ir plėtoti tvarios energetikos koncepcijas. Kadangi tvarios energetikos koncepcijos pagrindiniai elementai yra atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas ir energijos vartojimo efektyvumo didinimas, tvari plėtra padeda spręsti energetines atskirties ir klimato kaitos problemas, kovoti su skurdu ir užtikrinti ateities kartų gerovę. Straipsnio tikslas - atskleisti įmonių socialinės atsakomybės svarbą užtikrinant tvarią energetikos plėtrą, o tai reiškia didesnį energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą. Straipsnyje aptariami tvarios energetikos vystymosi prioritetai, bei Lietuvos pasiekimai ją įgyvendinant. Teigiama, kad atsinaujinančios energijos technologijos galėtų sumažinti šalies priklausomybę nuo iškastinio kuro kainų svyravimų ir skatinti užimtumą bei ekonomikos augimą Lietuvoje. Energijos ir šilumos gamyba iš šiukšlių, atliekų ir biomasės galėtų išspręsti atliekų šalinimo problemą ir prisidėti prie klimato kaitos poveikio mažinimo, taip užtikrinant dabartinių ir būsimų kartų gerovę. Kadangi socialinė atsakomybė yra pigiausias būdas įgyvendinti tvarią plėtrą įmonių lygmeniu ir užtikrinti privačiojo verslo indėlį įgyvendinant tvarų vystymąsi Lietuvoje, būtina pabrėžti įmonių socialinės atsakomybės skatinimą energetikos sektoriuje.Reikšminiai žodžiai: Atsinaujinantys energijos šaltiniai; Atsinaujinantys šaltiniai; Darni energetikos plėtra; Energetinis efektyvumas; Energijos vartojimo efektyvumas; Korporacijų socialinė atsakomybė; Tvarios energijos plėtra; Įmonių socialinė atsakomybė (ĮSA); Corporate social responsibility; Corporate social responsibility (CSR); Energy efficiency; Renewables; Sustainable energy development.

ENThis article analyses the importance of social responsibility in business when trying to ensure sustainable development and to develop concepts of sustainable energy. Since the most significant elements of concept of sustainable energy are the usage of renewable energy resources and improvement in energy efficiency, sustainable development helps to solve issues associated with energy isolation and climate changes, to fight poverty and to ensure well-being of future generations. The aim of the article is to reveal the importance of social responsibility of companies ensuring sustainable development of energetic, which means higher efficiency of energy consumption and usage of renewable energy sources. The article discusses on priorities of development of sustainable energetic and Lithuanian achievements in its implementation. It is stated that renewable energy technologies could decrease State’s dependence on fluctuation in prices of fossil fuels, and motivate employment and economic growth in Lithuania. Generation of energy and heat from garbage, waste and biomass could solve issues of waste disposal and to contribute to the decrease of impact on climate change ensuring well-being of present and future generations. Since social responsibility is the cheapest way to implement sustainable development in company level and to ensure the input of private business when implementing sustainable development in Lithuania, it is necessary to emphasize the motivation of social responsibility of companies in the sector of energy.

ISSN:
2335-2450
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45205
Updated:
2020-08-22 11:08:40
Metrics:
Views: 19    Downloads: 3
Export: