Sustainable ecological development reducing negative effectsof road maintenance salts

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Sustainable ecological development reducing negative effectsof road maintenance salts
Alternative Title:
Darnus ekologinis vystymas, mažinant neigiamą kelių priežiūros druskų poveikį
In the Journal:
Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas [Technological and Economic Development of Economy]. 2009, t. 15, Nr.1, p. 178-188
Summary / Abstract:

LTŽiemos sezonu eismo saugumui užtikrinti naudojami dideli kiekiai techninių druskų (chloridų). Slidumui šalinti barstomosios druskos tiesiogiai ir netiesiogiai užteršia kelio aplinką ir neigiamai veikia kelio aplinkos komponentus. Todėl kyla klausimas - kaip užtikrinti eismo saugumą žiemą naudojant druskas bei įgyvendinti darnaus vystymosi nuostatas. Straipsnyje pateikti chloridų koncentracijų tyrimai magistralinio kelio, kertančio saugomas teritorijas, pakelių dirvožemyje. Pastaruosius penkerius metus vykdomi kompleksiniai aplinkosaugos laboratoriniai ir natūriniai druskų poveikio kelio aplinkos komponentams tyrimai įrodo nuodingą jų poveikį. Todėl būtina imtis darnaus ekologinio vystymo priemonių, mažinant neigiamą druskų įtaką kelio aplinkai. Siekiant nepadidinti naudojamų druskų kiekio, siūlomos alternatyvios medžiagos (formiatai, melasos pagrindu pagaminta medžiaga). Druskų sukeliamoms pasekmėms (ne priežastims) pašalinti tikslinga įdiegti biotechnines priemones (infiltracinis-žolinis griovys, biologinė ir cheminė indikacija pakelėse). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darnus ekologinis vystymas; Kelių priežiūros druskos; Chloridai pakelių dirvožemyje; Kelio aplinkos apsauga nuo taršos; Augalijos apsauga; Sustainable ecological development; Road maintenance salts; Chloride in roadside soil; Antipollution of road environment; Vegetation saving.

ENTo ensure traffic safety in winter, large amounts of technical salts (chlorides) are applied on roads. De-icing salts directly or indirectly contaminate the road environment and have a negative effect on the components of road environment. The analysis of the situation raises a question: how to ensure traffic safety in wintertime applying salts and achieve sustainable development. The article presents the investigations of chloride concentrations on the roadsides of a highway. In 5 recent years, complex environmental laboratory investigations and investigations under natural conditions of the effect of salts on the components of the road environment have been carried out proving their toxic effect. Consequently, to reduce a negative effect of salts on the road environment, measures of sustainable ecological development have to be taken. To achieve a balanced use of salts, the proposal is to apply alternative materials (formiates, molasses-based material). The introduction of biotechnical measures (an infiltration-grassy ditch, biological and chemical indication on roadsides) is expedient to eliminate the consequences but not the reasons of salt use. [From the publication]

ISSN:
1392-8619
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17064
Updated:
2021-04-14 15:40:02
Metrics:
Views: 49    Downloads: 2
Export: