Migraciniai procesai Rytų Pabaltijyje vėlyvajame neolite. Virvelinės keramikos kultūra

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Migraciniai procesai Rytų Pabaltijyje vėlyvajame neolite. Virvelinės keramikos kultūra
Alternative Title:
Migratory processes in the East Baltic in the Late Neolithic. Corded ware culture
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2002, t. 23, p. 73-92
Keywords:
LT
Neolitas; Akmens amžius; Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Migracija / Migration.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiamos tapsmo Seimo nariu teisinės prielaidos, analizuojamos teisės aktų, Konstitucinio teismo, Aukščiausiojo teismo nutarimų reikalavimai, kuriuos turi atitikti asmuo, kad galėtų būti renkamas Seimo nariu. Akcentuojama, kad Konstitucijos normas, įtvirtinančias reikalavimus asmenims, kurie gali būti renkami Seimo nariais, būtina aiškinti viso konstitucinio reguliavimo kontekste, matant jų sąsajas su kitomis Konstitucijos normomis ir Konstitucijos principais. Nepakanka apsiriboti vien Konstitucijos 56 straipsnio analize. Atitinkami konstituciniai draudimai būti išrinktam Seimo nariu taip pat kyla iš Konstitucijos 74, 113 ir 141 straipsnių nuostatų. Negalima apsiriboti vien lingvistiniu (verbaliniu) teisės aiškinimo metodu; aiškinant minėtus reikalavimus įtvirtinančias Konstitucijos nuostatas – kaip ir aiškinant visas kitas Konstitucijos nuostatas – privalu taikyti įvairius teisės aiškinimo metodus: sisteminį, bendrųjų teisės principų, loginį, teleologinį, įstatymų leidėjo ketinimų, istorinį, precedentų, lyginamąjį ir kt. Tik šitaip – visapusiškai – aiškinant Konstituciją galima sudaryti prielaidas atskleisti Konstitucijos nuostatų, įtvirtinančių reikalavimus asmeniui, kuris gali būti renkamas Seimo nariu, turinį. Straipsnyje taip pat atkreipiamas dėmesys į kai kuriuos Seimo rinkimų įstatymo ir Konstitucijos nuostatų neatitikimus ir rekomenduojamos Seimo rinkimų įstatymo pataisos.Reikšminiai žodžiai: Rytų Pabaltijys; Virvelinės keramikos kultūra; Neolitas; Migracijos procesai; East Baltic; Corded ware culture; Neolithic age; Migration.

ENThe paper reveals the legal preconditions for becoming a member of parliament, analyses the requirements of legal acts and rulings of the Constitutional Court and the Supreme Court that a person must meet in order to become member of the Seimas. It highlights that the norms of the Constitution, establishing the requirements for persons who might be elected to the Seimas, must be interpreted in the context of the entire constitutional regulation, seeing their connections with other constitutional norms and principles. Limiting to the analysis of Article 56 of the Constitution is insufficient. Respective constitutional prohibitions to be elected to the Seimas also arise from the provisions of Articles 74, 113 and 141 of the Constitution. We cannot limit only to the linguistic (verbal) method of the interpretation of law; when interpreting the provisions of the Constitution which stipulate the above mentioned requirements – like when interpreting all other provisions of the Constitution – various law interpretation methods must be used: systemic, common legal principles, logical, teleological, legislative intent, historical, precedent, comparative, etc. Only such versatile interpretation of the Constitution might lead to the formation of preconditions to reveal the content of the provisions of the Constitution, which stipulate the requirements for persons who may be elected members of the Seimas. The paper also notes some instances of mismatch between the provisions of the Law on the Elections to the Seimas and the provisions of the Constitution, and recommends amendments to the Law on the Elections to the Seimas.

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15375
Updated:
2017-09-27 15:59:18
Metrics:
Views: 75    Downloads: 13
Export: