Kūno kultūros ir sveikos gyvensenos žinių įtaka moksleivių fiziniam aktyvumui : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kūno kultūros ir sveikos gyvensenos žinių įtaka moksleivių fiziniam aktyvumui: disertacija
Alternative Title:
Impact of Physical Culture and Healthy Lifestyle Knowledge on Physical Activeness of Pupils
Publication Data:
Kaunas, 1998.
Pages:
151 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Lietuvos kūno kultūros institutas, 1998. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTAsmenybės fizinio prado sklaida, kaip fizinio ugdymosi ir sveikos gyvensenos išdava yra visybinio ugdymo bei ugdymosi dalis, orientuota save pažinti, sąmoningai lavintis. Jos tikslai grindžiami humanistinės psichologijos bei filosofijos nuostatomis, holistine kūno kultūros bei sveikos gyvensenos samprata, pasireiškiančia fiziniu, dvasiniu ir socialiniu aspektais, o ne atskirų fizinių gebėjimų ugdymu. Tyrimo tikslas – nustatyti kūno kultūros ir sveikos gyvensenos žinių įtaką moksleivių fiziniam aktyvumui. Tyrimo objektas – moksleivių požiūris į fizinį aktyvumą. Tyrimo metu anketinės apklausos būdu nustatyti moksleivių fizinio aktyvumo dažnis bei trukmė, požiūris į kūno kultūros pamokas, domėjimasis sportu, bendrojo ir metodinio pobūdžio kūno kultūros ir sveikos gyvensenos žinių lygis. Tiriamąją imtį sudarė reprezentatyvi 1678 V – XII klasių moksleivių grupė, parinkta atsitiktinės atrankos būdu. Eksperimento metu buvo siekta sudaryti edukacines sąlygas formuotis teigiamam požiūriui į fizinį aktyvumą kaip reikšmingą sveikos gyvensenos veiksnį. Eksperimente dalyvavo 85 X klasės moksleivės. Tyrimo duomenys parodė, kad kūno kultūros ir sveikos gyvensenos žinios, integruotos į kūno kultūros pamokas, teigiamai veikė pažintinį požiūrio į fizinį aktyvumą komponentą: per tiriamąjį laikotarpį abejose eksperimentinėse grupėse pakilo bendrųjų kūno kultūros ir sveikos gyvensenos žinių lygis (p<0,001), tačiau jų neigiamas požiūris į kūno kultūros pamokas nepakito. Fizinio aktyvumo bei pajėgumo charakteristikų pokyčiuose pastebėtos teigiamos tendencijos. [Iš leidinio]

ENSpreading of physical activeness for physical self-education and healthy lifestyle purposes is required in order to learn more about self and make a conscious decision regarding further development. Its aims are closely related to humanistic psychology and philosophy views, holistic physical culture and healthy lifestyle perception. The aim of the research is to identify the impact of physical culture and healthy lifestyle knowledge on physical activeness of pupils. The object of the research—attitude of pupils towards physical activeness. During the research, with the help of a questionnaire, frequency and duration of pupils’ physical activeness was determined as well as their attitude towards physical culture lessons, interest in sports, and the level of general and methodological physical culture and healthy lifestyle knowledge. The researched scope was formed by a representative group of 1678 5th-12th grade pupils who were selected using to a random selection method. The experiment aimed at creating educational conditions for formation of a positive attitude towards physical activeness as a significant factor of healthy lifestyle. 85 10th grade female pupils participated in the experiment. The research data provided that knowledge in the field of physical culture and healthy lifestyle—if integrated in the physical culture classes—had a positive impact on the cognitive component of the attitude towards physical activeness: during the period of the research, both experimental groups had an increase in general physical culture and healthy lifestyle knowledge (p<0,001), although their negative attitude towards physical culture lessons did not change. Positive trends were noticed in physical activeness and capacity characteristic changes.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11504
Updated:
2014-02-07 20:08:46
Metrics:
Views: 81
Export: