V. Dubo visuotinės literatūros vadovėlio terminų variantai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
V. Dubo visuotinės literatūros vadovėlio terminų variantai
Alternative Title:
Variants of terms in V. Dubas' textbook of universal literature
In the Journal:
Terminologija. 2004, 11, p. 119-144
Keywords:
LT
V. Dubas; Kalbos kultūra / Language culture; Terminija / Terminology; Tikriniai vardai. Onimai. Onomastika / Onomastics. Proper names; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama trim leidimais (1923, 1927, 1931?) išleisto V. Dubo visuotinės literatūros vadovėlio „Įvadas į bendrąją literatūrą“ (antrasis ir trečiasis leidimai – „Literatūros įvadas“) terminų variantai (iš viso 125 variantų eilutės). Lietuvių terminologijoje teoriškai variantai yra beveik netyrinėti. Tradiciškai variantas apibrėžiamas kaip tos pačios reikšmės to paties kalbos vieneto skirtingas pavidalas. Vadovėlyje rasta visų pagal kalbos lygmenis skiriamų rūšių terminų variantų: fonetinių ir rašybos (68,8% variantų eilučių), morfologinių (16,8%), darybinių (3,2%), sintaksinių (8%), taip pat mišriųjų variantų (3,2%). Didžioji rastų variantų dalis yra nevienodo skolinių aplietuvinimo rezultatas (pavyzdžiui, poezija ir poėzija). Lietuviškos kilmės terminų variantiškumas retas (pavyzdžiui, keliaujantysis dainius – keliaująs dainius). Terminų variantai V. Dubo visuotinės literatūros vadovėlyje dažniausiai yra atsiradę per laiką (viename leidime pavartotas vienas, kitame – kitas). Tokių variantų yra daugiau nei du trečdaliai. Dalies terminų variantiškumas (pavyzdžiui, trubadūras ir trubaduras) yra paliudytas kituose pirmos XX a. pusės literatūros mokslo leidiniuose ar žodynuose. Nevienalaikiai variantai yra kalbos normų kaitos (ar jų nenusistovėjimo) atspindys, kalbos vyksmo rezultatas. Nagrinėjami vadovėlio terminų variantai rodo bandymą ieškoti taisyklingesnės terminų raiškos, tvarkingiau lietuvinti skolinius. Galima prielaida, kad terminų variantiškumą (ypač kai termino variantai konkuruoja viename leidime) galėjo lemti redagavimo spragos (vėlesni leidimai) ar net jo nebuvimas (pirmasis leidimas). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kalbos kultūra; Kalbos raida; Literatūros terminai; Onomastika; Terminija; Terminijos istorija; Terminų kilmė; Terminų variantai; V. Dubas; Visuotinės literatūros vadovėlis; Žodžio daryba; History of terminology; Language culture; Language development; Literary terms; Onomastics; Origin of terms; Terminology; Textbook of Universal Literature; V. Dubas; Variants of terms; Word-formation.

ENThis article deals with the variants of terms in three editions of V. Dubas' textbook of universal literature [vadas į bendrąją literatūrą (An introduction to universal literature) (the second and the third edition - Literatūros įvadas (An introduction to literature)). In Lithuanian terminology variants of terms were hardly ever researched. Traditionally the variant is defined as a different form of the same language unit with the same meaning. In this textbook there are variants of terms in all language levels: phonetics and orthography (68.8% variants), morphology (16.8%), word formation (3.2%), syntax (8%) and also some mixed variants (3.2%). The biggest part of those variants is the result of the Lithuanization of borrowings (for instance, poezija and poezija). Variation of terms of the Lithuanian origin is quite rare (for instance, keliaujantysis dainius - keliaująs dainius). Variants of terms in V. Dubas' textbook of universal literature most frequently appeared over time (in one edition one variant is used, in another one - another). Such variants make up more than two thirds of the total. Variability of some terms (for instance, trubadūras and tmbaduras) is present in other publications of literary science or dictionaries from the first half of the 20th century. Asynchronous variants are the reflection of changes in language norms (or a lack of their stability), a result of language development. The researched variants of terms in the textbook show an attempt to look for more precise expression of a term and to Lithuania: borrowings in a more orderly fashion. There could be an assumption that variability of terms (especially cases when there are competing variants in the same edition) was predetermined by faults of editing (later editions) or even a lack of it (the first edition). [From the publication]

ISSN:
1392-267X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56407
Updated:
2019-01-16 18:55:05
Metrics:
Views: 47    Downloads: 10
Export: