Maironis ir mūsų literatūros mokslo terminologija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Maironis ir mūsų literatūros mokslo terminologija
Alternative Title:
Maironis and our terminology of literary science
In the Journal:
Terminologija. 2002, 9, p. 26-54
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Jonas Maironis (1962–1932); Kalbos kultūra; Lietuvos mokslo ir kultūros istorija; Literatūrologija; Literatūros mokslas; Literatūros mokslo terminologija; Sudėtinis terminas; Tarptautinis terminas; Terminas; Terminų rašyba; Complex term; History of Lithuanian science and culture; International term; Jonas Maironis (1962–1932); Literary science; Lithuanian; Orthography of terms; Standard language norms; Term; Terminology of literary science.
Keywords:
LT
Kalbos kultūra / Language culture; Literatūrologija; Literatūros mokslas; mokslo ir kultūros istorija; Rašyba. Skyryba. Ortografija / Spelling. Punctation. Orthography; Terminija / Terminology; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
EN
Complex term; History of Lithuanian science and culture; International term; Literary science; Standard language norms; Term.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiami literatūros mokslo terminai 1926 m. penktu Maironio raštų tomu išleistoje „Trumpoje visuotinės literatūros istorijoje“. Maironis buvo vienas iš pirmųjų, literatūrą specialiojoje ir aukštojoje mokykloje dėsčiusių lietuviškai. Jo vartoti terminai atspindi pradinį dabartinės to dalyko terminijos raidos tarpsnį. Straipsnyje Maironio vartoti terminai yra suskirstyti pagal reikšmę (literatūros ir kūrinių pavadinimai, su literatūros kūryba ir kūriniais susiję ypatybių ir veiksmų įvardijimai, literatūros laikotarpių, srovių, mokyklų ir kt. įvardijimai, bendrieji literatūros mokslo terminai), o po to aptariami raiškos atžvilgiu. Kitoje straipsnio dalyje apžvelgiama Maironio vartotų terminų sandara ir kilmė. Sandaros atžvilgiu skiriami vienažodžiai ir sudėtiniai terminai. Vienažodžiai terminai smulkiau skirstomi į terminologizuotus paprastuosius žodžius ir darinius, pastarieji apžvelgiami pagal darybos būdą. Sudėtiniai terminai smulkiau skirstomi pagal dėmenų skaičių bei pažyminiu einančių dėmenų raišką. Kilmės atžvilgiu skiriami lietuviški, skolintiniai (tarptautiniai) ir mišrūs (hibridiniai) terminai. Apžvalga rodo, kad Maironis iki savo amžiaus galo bus išlikęs pradinio bendrinės lietuvių kalbos susidarymo tarpsnio atstovas. Tai matyti ne tik iš jo kalboje vyraujančių priesagą -iškas turinčių būdvardžių, bet ir senesnių ir naujų terminų varijavimo (eilės ir eilėraštis, įtalpa ir turinys, tvarinys ir kūrinys, veikiantis asmuo ir veikėjas ir kt.), skolinių lietuvinimo (balada, oda, originalis „originalus“, poėta, sentimentalis „sentimentalus“ ir kt.).

ENThe paper gives an overview of the terms of literary science from “Trumpa visuotinės literatūros istorija” [Brief History of Universal Literature] published in Volume 5 of Maironis’ “Raštai” [Writings] in 1926. Maironis was among first to teach literature in a special and higher school in Lithuanian. His used terms reflect the initial stage of development of current terminology of the subject. The paper groups the terms used by Maironis according to the meaning and then discusses them from the point of view of expression. The other part of the paper gives an overview of the structure and origin of the terms used by Maironis. From the point of view of structure, one-word and composite terms are distinguished. One-word terms are classified into terminologised simple words and derivatives, and the latter are discussed according to the method of word-formation. Composite terms are classified according to the number of elements and the expression of elements that function as attributes. From the point of view of origin, there are Lithuanian, borrowed (international) and mixed (hybrid) terms. The overview shows that Maironis remained the representative of the initial stage of the formation of standard Lithuanian until his death. This is testified not only by adjectives with the suffix -iškas, which prevail in his language, but also by variation of older and newer terms (eilės and eilėraštis [verse; poem], įtalpa and turinys [contents], tvarinys and kūrinys [piece of creation], veikiantis asmuo and veikėjas [actor], etc.), adaptation of loanwords to the Lithuanian language (balada [ballad], oda [ode], originalis “originalus” [original], poėta [poetess], sentimentalis [sentimental], etc.).

ISSN:
1392-267X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36694
Updated:
2018-12-17 11:04:51
Metrics:
Views: 28    Downloads: 8
Export: