Aukštųjų mokyklų veiklos tobulinimo pokyčių kontekste įžvalgos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aukštųjų mokyklų veiklos tobulinimo pokyčių kontekste įžvalgos
Alternative Title:
Insights for improvements of the higher education institutions activities in the context of changes
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2009, Nr. 14, p. 1084-1090
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Aukštoji mokykla; Vadyba; Pokyčiai; Modelis; Studijų kokybė; VKV; Integruota vadybos sistema.; University; Management; Changes; Model; Study quality; TQM; Integrated management system.
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Integruota vadybos sistema.; Modelis; Pokyčiai; Vadyba; VKV.
EN
Changes; Integrated management system; Management; Model; Study quality; TQM.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami pasaulinės ekonomikos ir įvairių veiklos sričių globalizacijos ir internacionalizacijos procesų įtakojami aukštojo mokslo raidos pokyčiai ir universitetinės veiklos bei studijų kokybės vadybos metodai ir priemonės. Remiantis mokslinės literatūros analize, užsienio ir Lietuvos aukštųjų mokyklų veiklos praktikos apibendrinimais bei autorių atlikto organizacijų tyrimo rezultatais atskleidžiami kokybės vadybos sistemų (KVS) ir kitų vadybos priemonių diegimo ypatumai, probleminės sritys ir išryškinami galimi trukdžiai veiksmingos KVS sukūrimui. Pateikiami universiteto valdymo gerinimo ir aukštosios mokyklos padalinių sąveikos, bendrųjų tikslų, galutinio produkto bei vartotojų jam keliamų reikalavimų "matymo" modeliai. Straipsnio autoriai aukštosioms mokykloms siūlo evoliucinį studijų ir visos institucijos kokybės gerinimo pokytį. Pirmajame etape rekomenduotina įgyvendinti bendruosius kokybės vadybos principus ir pagrindinių procesų valdymo posistemį, pasiekiant bazinį veiklos kokybės užtikrinimo lygį. Šiame etape institucijose būtina taip pat įdiegti aktyvią aukštųjų mokyklų paslaugų vartotojų pasitenkinimo matavimo ir vertinimo sistemą. Antrajame etape siektina įgyvendinti Europos universitetų asociacijos suformuluotus kokybės vadybos standartizuotus reikalavimus.Trečiajame etape siektina studijų ir kitų universitetinės veiklos sričių nuolatinio gerinimo, remiantis visuotinės kokybės vadybos (VKV), EFQM veiklos tobulumo modelio ar jo pagrindu parengto ir adaptuoto viešojo sektoriaus organizacijų veikos tobulinimui "Bendrojo vertinimo modelio" kriterijais ir priemonėmis bei tarptautiniu mastu pripažįstamais (CEEMAN, EPAS ir kt.) aukštųjų mokyklų akreditacijos reikalavimus. Tuo pat metu rekomenduojama diegti ir subalansuotų veiklos rodiklių sistemą, kuri leistų iš esmės patobulinti strateginio planavimo procesą ir padidintų aukštojo mokyklų valdymo veiksmingumą. Šiuolaikinėmis ekonomikos, mokslo ir studijų globalizavimo ir internacionalizavimo sąlygomis universitetų vertybės turėtų apimti naujausius vadybos metodus, aplinkosaugos bei socialinės atsakomybės sritis. Todėl universitetams rekomenduojama formuoti ir integruoti į bendrąją vadybą socialinės atsakomybės ir subalansuotos plėtros strategijas, diegiant įvairius išteklius tausojančią kultūrą ir kuriant institucinę integruotą kokybės, aplinkosaugos bei socialinės atsakomybės vadybos sistemą, ugdant aukštojo mokslo studentų pilietiškumą. [Iš leidinio]

ENThe purpose of this article is to reveal the possibilities to improve the quality of the university's activities and studies. Methodology - the article is prepared on the basis of systemic and comparative analysis of scientific literature, case studies, conclusions of domestic and world-wide experiences in quality assurance of Universities, Bologna process documentation analysis and their implementation experiences. Scientific problem and novelty - there are gaps in the research of management of improvement processes in Universities in the context of dynamic changes. The article discusses the impact of globalization processes that make impact to Universities and study quality assurance methods and tools. Peculiarities, problematic areas and obstacles of effective quality management system (QMS) implementation are defined in the article. There are defined models of University's management systems, departmental interactions, identification and achievement of general goals, customer requirements. Authors of the article propose evolutionary change of study quality and improvement of university as a whole. It is advised to implement general principles of quality management and subsystem of control of main study processes in the first stage.Second stage shall include the implementation of requirements defined by European University Association. The third stage shall achieve continuous improvement based on EFQM Excellence model, recognized international standards for Universities and accreditation requirements. Recent globalization in economy, science and studies require additional efforts to integrate newest management methods, principles of sustainability and social responsibility. The quality outcomes shall be achieved throughout systematic processes of integrated QMS, and shall develop citizenship of students and academic community as a whole. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22396
Updated:
2018-12-17 12:31:49
Metrics:
Views: 18    Downloads: 2
Export: