Apie knygas ir bibliotekas : straipsnių rinkinys

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
  • Rusų kalba / Russian
Title:
Apie knygas ir bibliotekas: straipsnių rinkinys
Alternative Title:
Levas Vladimirovas on books and libraries
Editors:
  • Raguotienė, Genovaitė, sudarymas [com]
  • Glosienė, Audronė, įžanga, sudarymas [com, aui]
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2002.
Pages:
288 p
Notes:
Bibliografija prie straipsnių ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Levo Vladimirovo mokslinis palikimas / Audronė Glosienė, p. 9-15.
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Bibliotekos / Libraries; Knygos / Books; Mokslas / Science; Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LTLevas Vladimirovas (1912–1999) – žymus Lietuvos mokslininkas, Vilniaus universiteto profesorius, beveik penkiasdešimt metų dirbęs knygotyros ir bibliotekininkystės baruose. Jo praktinė veikla ir rašto darbai sulaukė tarptautinio pripažinimo. L. Vladimirovo rašytinis palikimas – įvairus ir gausus (apie 500 pozicijų), aprėpia knygos ir bibliotekų istoriją, su ja susijusius reiškinius ir problemas. Vieni darbai išleisti knygomis („Knygos istorija“, 1979; rusų k. – 1988; „Ivanas Fiodorovas kultūros raidoje“, 1983; „Pranciškus Skorina: pirmasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės spaustuvininkas“, 1992 ir kt.), kiti – spausdinti rinkiniuose ir periodikoje. Sudarant šį tomą atsižvelgta į autoriaus pageidavimus ir valią. Įtrauktos mokslinio pobūdžio studijos ir straipsniai, išlaikę istorinį ir dabartinį aktualumą, tebeturi pažintinę, istorinę ir apskritai mokslinę vertę. Tai darbai, susiję su knygos ir bibliotekų istorija. Jie skirti iki tol netirtoms ar mažai gvildenamoms problemoms. Kai kuriais klausimais L. Valdimirovas tarė pirmąjį žodį Lietuvos istoriografijoje, kitus nagrinėjo išsamiau, remdamasis nauja, dažniausiai archyvine medžiaga. Į rinkinį neįeina L. Vladimirovo knygos, autobiografinės apybraižos, atsiminimai, interviu, kelionių įspūdžiai, publicistiniai straipsniai.Reikšminiai žodžiai: Bibliografija; Bibliofilija; Bibliotekos; Periodinė spauda; Spaustuvininkas; Knygos istorija; Knygų prekyba; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Informacija; Knygotyros istorija; Bibliography; Bibliophilia; Libraries; Periodical press; Printer; Book history; Book trade; The Grand Duchy of Lithuania; Information; History of book science.

ENLevas Vladimirovas (19121999) was a famous Lithuanian scientist, professor of the Vilnius University who worked in the field of book and library research for almost 50 years. His activities and written works received an international recognition. The written legacy of L. Vladimirovas is rich and diverse (about 500 works) and covers history of book, libraries and related phenomena and issues. Some of his works were published as books (“Knygos istorija” [The History of Book], published in 1979 in Lithuanian and in 1988 in Russian); “Ivanas Fiodorovas kultūros raidoje” [Ivan Fedorov in Cultural Evolution], 1983; “Pranciškus Skorina: pirmasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės spaustuvininkas” [Franciscus Skorina: First Printer in the Grand Duchy of Lithuania], 1922, etc.); others appeared in collections and periodicals. When compiling this volume, wishes and will of the author were taken into account. The studies and articles of scientific nature were included that are still relevant in our days due to their cognitive, historical and scientific value. These were works related to book and library history that covered issues which were not covered anywhere else at that time or didn’t receive enough coverage. There were issues that L. Vladimirovas was the first to discuss in the Lithuanian historiography; some of them he analysed in more detail based on the latest information and often on archival material. This collection does not include L. Vladimirovas’s books, autobiographic essays, memoirs, interviews, travel impressions or journalistic articles.

ISBN:
9986194539
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39854
Updated:
2022-01-28 20:33:50
Metrics:
Views: 83
Export: