Evaluating situation of Lithuania in the European Union : structural indicators and MULTIMOORA method

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Evaluating situation of Lithuania in the European Union: structural indicators and MULTIMOORA method
Alternative Title:
Lietuvos situacijos Europos Sąjungoje įvertinimas: struktūriniai rodikliai ir MULTIMOORA metodas
In the Journal:
Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas [Technological and Economic Development of Economy]. 2010, t. 16, Nr. 4, p. 578-602
Keywords:
LT
Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration.
Summary / Abstract:

LTPagrindinis Lisabonos strategijos, priimtos 2000 m., tikslas – Europos Sąjunga turi tapti konkurencingiausiu regionu pasaulyje. Tikslai, nurodyti šioje strategijoje, ir jiems siekti naudojamos priemonės identifikuojamos remiantis struktūriniais rodikliais ir jų sistemomis. Įvertinti tam tikros valstybės situaciją ir palyginti ją su kitomis valstybėmis galima naudojantis specifiniais indeksais arba universaliais matematiniais-statistiniais metodais. Straipsnio tikslas – nurodyti pagrindinius Lisabonos strategijoje numatytų tikslų įgyvendinimą identifikuojančius struktūrinius rodiklius ir įvertinti Lietuvos padėtį Europos Sąjungoje. [...] Naudojantis daugiatikslės optimizacijos metodais MOORA ir MULTIMOORA įvertinta Lietuvos pažanga (2008 m.) siekiant Lisabonos strategijoje numatytų tikslų. Tyrimo rezultatai parodė, kad Lietuva yra tarp pirmaujančių ES valstybių tokiose srityse, kaip užimtumo lygis, jaunimo išsilavinimo lygis, santykinis kainų lygis ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija. Taigi Lietuva neturi didelių aplinkosaugos problemų ir gali sėkmingai konkuruoti tarptautinėje rinkoje dėl palyginti mažų produkcijos sąnaudų. Labiausiai atsiliekama pagal BVP, tenkantį 1 gyventojui, darbo jėgos našumą ir vyresnių darbuotojų užimtumo lygį. Taip pat reikia mažinti energijos vartojimo intensyvumą (skatinti modernių energetikos technologijų diegimą). Taigi Lietuvos ūkiui būdingas technologinis atsilikimas (žemas darbo jėgos našumas ir didelis energijos vartojimo intensyvumas), kurį galima panaikinti skatinant inovacijas ir MTEP veiklą. [...]. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darnus vystymas; Daugiatikslė optimizacija; Lisabonos strategija; MOORA metodas; MULTIMOORA metodas; Strateginis valdymas; Struktūriniai rodikliai; Tarptautinis palyginimas; European Union; International comparison; Lisbon Strategy; MOORA method; MULTIMOORA method; Multi-objective optimization; Strategic management; Structural indicators; Sustainable development; Europos Sąjunga (European Union).

ENThe main aim of the Lisbon Strategy, adopted in 2000, is to make the European Union the most competitive region worldwide. The aims defined in the Strategy as well as measures to achieve these aims are identified on the basis of structural indicators and their systems. Specific indexes or universal mathematical-statistical methods are used to evaluate the situation of a certain state and compare it with other states. The paper aims to indicate the key structural indicators that identify the implementation of goals envisaged in the Lisbon Strategy and to evaluate Lithuania’s situation in the European Union. Multi-objective optimisation methods MOORA and MULTIMOORA are used to evaluate Lithuania’s progress (2008) in the achievement of the goals envisaged in the Lisbon Strategy. The study results showed that Lithuania is among the leading EU states in the areas such as the employment level, the youth education level, the relative price level and greenhouse gas emission. Thus Lithuania does not have big environmental problems and is able to successfully compete in the international market due to relatively low production costs. It mainly lags behind according to the GDP per capita index, labour productivity, and the employment level of elderly workers. Energy consumption intensity should also be reduced (implementation of modern energy technologies should be promoted). Thus Lithuania’s economy could be characterised by technological backwardness (low labour productivity and great energy consumption intensity) that might be rectified through the promotion of innovations and SR&ED.

ISSN:
1392-8619
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33080
Updated:
2021-04-14 15:39:54
Metrics:
Views: 20    Downloads: 1
Export: