Regionų ekonomikos konvergencija ir divergencija ekonominės krizės kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Regionų ekonomikos konvergencija ir divergencija ekonominės krizės kontekste
Alternative Title:
Regional economic convergence and divergence: the context of economic crisis
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2011, Nr. 16, p. 189-196
Keywords:
LT
Divergencija; Konvergencija.
EN
Convergence; Divergence; Regional economy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas regionų ekonomikos konvergencijos priežastys bei Lietuvos regionų ekonominiai skirtumai, ir teoriniai modeliai, kaip įvertinti regionų konvergenciją ir divergenciją. Regionų ekonominės konvergencijos problematikai ir aktualumui pagrįsti straipsnyje pateikta regioninės plėtros teorijų ir modelių, kurie pateikia mokslinių tyrimų, susijusių su regionuose sukuriamo bendrojo vidaus produkto ir bendrųjų nacionalinių pajamų skirtumų sumažėjimo (konvergencijos) ar padidėjimas (divergencijos) interpretacijų, apžvalga. Šis straipsnis struktūrizuotai pateikia regionų ekonominės konvergencijos teoriją bei praktinį pritaikymą Lietuvos apkričių kontekste. Atlikus tyrimą nustatyta, analizuojamu laikotarpiu Lietuvos apskritims būdinga divergencija tarp regionų, vertinant regionų, sukuriamo BVP, tenkančio vienam gyventojui, apimties skirtumus. Atsižvelgiant į atlikto empirinimo tyrimo rezultatus turėtų būti formuluojamos regionų augimo skatinimo strategijos ir regioninės politikos realizavimo kryptys. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Regionų ekonomika; Konvergencija; Divergencija; Regional economy; Convergence; Divergence.

ENThe article analyzes the causes of regional economic convergence and regional economic disparities in Lithuania. The article also deals with theoretical models that explain the processes of regional convergence and divergence. The issues and relevance of the article based on regional development theories and models that include on the region's gross domestic product and gross national income differentials decline (convergence) or increase (divergence) interpretations review. This article provides a structured regional economic convergence theory and practical application in the context of Lithuania counties. The empiric research has found that during the analysis period Lithuanian counties can be characterized by economic divergence between regions in terms of regional GDP per capita, size differences. Taking into account the research results should be formulated the regional growth strategy and the realization directions of regional policy. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31135
Updated:
2020-12-07 21:19:29
Metrics:
Views: 109    Downloads: 35
Export: