Transformation of Lithuania and Ukraine regional policy

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Transformation of Lithuania and Ukraine regional policy
Alternative Title:
Lietuvos ir Ukrainos regioninės politikos transformacijos
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2014, 25 (3), p. 350-359
Keywords:
LT
Regioninė plėtra; Metodika; Regioninė politika; Ukraina (Ukraine).
EN
Regional development; Methodology; Regional policy; Lithuania.
Summary / Abstract:

LTTapusi Europos Sąjungos (toliau ES) nare, Lietuva dalyvauja įgyvendinant ES regioninę politiką. Lietuva palaiko draugiškus santykius su daug valstybių. Viena iš jų yra Ukraina. Kaip ES nare, Lietuva tarptautiniu lygiu siekia skatinti tvarią plėtrą ne tik savo šalyje, bet ir perkelti ją į kitas šalis. Tačiau, regioninės politikos įgyvendinimo įtakos vertinimas konkrečios valstybės atveju, turėtų būti taikomas individualiai, parengiant integruotą metodiką, apimančią regionų plėtros lygio analizės rodiklių sistemą, skirtą diferencijuoti regionus pagal socialinį ir ekonominį išsivystymo lygį, identifikuoti regionų silpnąsias ir stipriąsias puses, taip pat atspindinčią regioninės politikos įtaką regionų plėtrai. Silpna regionų vadybos vieta – regiono socialinių ir ekonominių rezultatų kompleksinis vertinimas. Todėl ši tema yra tokia aktuali ir svarbi visoms šalims bei jų ekonominei ir socialinei plėtrai. Neturint vienodos vertinimo metodikos, pagrįstos objektyvių informacijos šaltinių duomenimis, rezultatų vertinimai yra subjektyvūs. Tokie rezultatai nelabai tinkami tarpregioniniams palyginimams. Todėl straipsnio tikslas – pristatyti bendro Lietuvos-Ukrainos mokslinio tyrimo metu parengtą vertinimo metodiką, kuri užtikrintų rezultatų objektyvumą ir pritaikomumą sprendžiant regionų plėtros problemas. Mokslinėje literatūroje nėra vienodos nuomonės dėl socialinės ir ekonominės plėtros rodiklių parinkimo tarpregioniniams palyginimams atlikti, taip pat skiriama nepakankamai dėmesio regioninės politikos įgyvendinimo kiekybinės bei kokybinės įtakos regionų ir šalies išsivystymo lygio raidos įvertinimo metodikai sukurti. Straipsnio objektas – regioninės politikos įtaka.Straipsnyje naudoti tyrimo metodai: sisteminė ir palyginamoji mokslinės literatūros analizė, loginio abstrahavimo bei išvadų generavimo metodai, duomenų normalizavimo metodas, modeliavimas. [...] Išanalizavus transformacijas Lietuvos ir Ukrainos ekonomikoje, parengta integruota regioninės politikos įtakos regioninių skirtumų raidai vertinimo metodika, kuri skirta susieti regioninės plėtros tendencijas su regioninės politikos įgyvendinimu. Apibendrinus išsivystymo lygio rodiklių įvairovę mokslinėje literatūroje ir Lietuvos bei Ukrainos šalių patirtį, straipsnyje išskirtos keturios pagrindinės rodiklių grupės, kurios tiksliausiai apibūdina regiono socialinę ir ekonominę situaciją – tai demografijos, socialinės ir ekonominės plėtros bei darbo rinkos, įvertinti regiono transporto sistemos ir socialinių bei turizmo paslaugų pasiekiamumą lyginami viešosios infrastruktūros ir paslaugų išvystymą apibūdinantys rodikliai. Atliktas ekspertų nuomonių sutarimo vertinimas leido atrinkti regiono plėtros lygio įvertinimo rodiklius ir jų derinius, kurie būtini siekiant palyginti regionus. Straipsnyje taip pat pateikiama struktūrograma, skirta parodyti vertinimo proceso vykdymo nuoseklumą ir tyrimo duomenų analizės metodų panaudojimo galimybes, įgyvendintų regioninės politikos priemonių įtakai, taip pat regionų išsivystymo trūkumų raidai apskaičiuoti. [autoriaus santrauka]

ENAfter analyzing the transformations in Lithuanian and Ukrainian economy, the integrated regional policies effect to regional differences development evaluation methodology was prepared, which is designed to link regional developments with regional policies. The purpose of the article is to present a common Lithuanian – Ukrainian assessment methodology developed in the scientific study, which ensures the objectivity and applicability to solve regional development issues. Summarizing the variety of development level indicators in the scientific literature and experience of Lithuania and Ukraine, four main groups of indicators are identified in this paper that accurately describe the socio-economic situation: demographic, social and economic development and labor market, assessed region's transportation systems and social and tourism availability, compared public infrastructure and services development indicators. Analysis of scientific literature, Lithuanian and Ukrainian experience, statistical data analysis, and expert evaluations carried out in both countries created a joint region competitiveness evaluation system. Performed evaluation of expert opinion consensus enabled to select the indicators of region's development level evaluation and their combinations, which are necessary to carry out inter-regional comparisons. The article also contains structure graph, dedicated to indicate the consistency in the execution of the evaluation process and opportunities of use of research data analysis methods to implemented regional policies development impact to region development deficiencies calculation.The findings of the article show that the effects of implemented measures of regional policy can be evaluated only in a few years by adding investment in business, human resources, infrastructure development, but it must be done periodically to monitor regional social - economic development processes and the effectiveness of regional policy changes. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.ee.25.3.6187
ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54709
Updated:
2020-12-27 21:00:53
Metrics:
Views: 9    Downloads: 1
Export: