Tiesioginių užsienio investicijų poveikis žinių visuomenės kūrimui darnaus vystymosi kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tiesioginių užsienio investicijų poveikis žinių visuomenės kūrimui darnaus vystymosi kontekste
Alternative Title:
Effect of foreign direct investment on formation of knowledge society in the context of sustainable development
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2011, Nr. 1 (25), p. 87-94
Keywords:
LT
Darnus vystymasis; Investicijos; Kokybės vadybos sistemos, plėtra; Tiesioginės užsienio investicijos (TUI); Žinių ekonomika; Žinių organizacija; Žinių visuomenė.
EN
Foreign direct investment (FDI); Investment; Knowledge based organization; Knowledge economy; Knowledge society; Quality management system development; Sustainable development; The knowledge society.
Summary / Abstract:

LTVykstant globalizacijos procesams sparčiai plečiasi tarptautinis šalių bendradarbiavimas, intensyvėja konkurencija tarp jų, todėl nyksta ir laisvo kapitalo judėjimo barjerai. Globalizacijos procesų kontekste tiesioginės užsienio investicijos (TUI) ypač svarbios besivystančių šalių ekonomikai ir tampa vienu svarbiausių ūkio integracijos į pasaulinę rinką rodiklių. Pažymėtina, kad TUI daugelio mokslininkų pripažintos vienu svarbiausių ekonominės šalies plėtros veiksnių. Tačiau akivaizdu, kad globalizacijos epochoje išryškėjo darnaus vystymosi svarba, nes tarptautinis bendradarbiavimas ir konkurencija, laisvas kapitalo judėjimas parodo nevienareikšmį poveikį darnumo kontekste. Straipsnyje akcentuojama, kad TUI daro teigiamą netiesioginį poveikį socialinei- ekonominei bei ekologinei šalies plėtrai per žiniomis grindžiamos visuomenės kūrimą bei naujų žinių praktinio panaudojimo procesų valdyme, kas gali tapti darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimo paskata. Šis veiksnys yra itin svarbus besivystančiai šaliai integruojantis į Europos Sąjungos bei pasaulinę rinką, ir žinių visuomenės kaip darnaus vystymosi įrankio formavimosi skatinimas tampa aktualiu šalies uždaviniu. Taikant mokslinės literatūros šaltinių analizę ir sintezę, straipsnyje pateikiamas integruotas TUI ir žinių visuomenės kūrimo sąsajos darnaus vystymosi kontekste modelis. [Iš leidinio]

ENProcess of globalization is rapidly expanding international co-operation, more intense competition between them, thus blurring the free movement of capital barriers. Globalization processes in the context of foreign direct investment (FDI), particularly important for developing economies and is becoming one of the most important economic integration into the global market indices. It should be noted that FDI in many scientists recognized as one of the most important economic factor in the development of the country. However, it is clear that the globalization era, highlighted the importance of sustainable development, as international cooperation and competition, free movement of capital reflects a mixed effect in the context of sustainability. The paper emphasizes that FDI has a positive indirect impact on the socio-economic and environmental development of the country within a knowledge-based society and the practical application of new knowledge management processes, which can become a sustainable development strategy is needed. This is a very important factor in developing the country's integration into the European Union and the global market for information society and sustainable development as a tool in promoting the formation of the country is relevant for the task. For the purposes of scientific literature analysis and synthesis, this paper provides an integrated FDI and knowledge-based society interface in the context of sustainable development model. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31053
Updated:
2020-09-16 21:52:11
Metrics:
Views: 15    Downloads: 3
Export: