Administracinių bylų teisenos infrastruktūrinis modelis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Administracinių bylų teisenos infrastruktūrinis modelis
Alternative Title:
Infrastructural model of proceedings of administrative cases
In the Journal:
Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka [Public security and public order]. 2010, 3, p. 51-74
Keywords:
LT
Administracinė teisė / Administrative law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama administracinio proceso, kaip savarankiško administracinės teisės instituto, samprata Lietuvos teisės moksle, taip pat administracinių bylų teisenos ir administracinio proceso santykis. [...] Straipsnyje taip pat tyrinėjamas administracinės justicijos, administracinio proceso bei civilinio proceso santykis. Lietuvoje teismų kompetencijos atribojimo problema kyla tuomet, kai vienoje byloje kyla ginčas, susijęs tiek su administraciniais teisiniais, tiek su civiliniais teisiniais santykiais. Administraciniai teismai Lietuvoje neturi išskirtinės teisės spręsti ginčus, kylančius viešojo administravimo srityje, nes administracinė justicija įgyvendinama tiek civiliniame, tiek administraciniame procese. Toks administracinės justicijos dvilypumas lemia ir tam tikras procesines ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių, nagrinėjimo problemas. Yra rengiamas Administracinio proceso kodekso projektas. Juo siekiama reglamentuoti ne tik ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių, bei administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo tvarką, bet ir bendruosius viešojo administravimo principus ir administracinių aktų peržiūrėjimo viešojo administravimo institucijose tvarką. Tačiau viešasis administravimas negali būti tapatinimas su vykdomosios valdžios institucijų vykdoma procesine veikla, todėl, autorių nuomone, neįmanomas šių dviejų teisės institutų teisinis reglamentavimas principų lygmenyje viename kodifikuotame teisės akte. [...]. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Administracinis procesas; Administracinių bylų teisena; Administrative procedure; Proceedings of administrative cases.

ENThe article reviews a conception of administrative procedure as an independent institute of administrative law in Lithuanian jurisprudence, also a relation of proceedings of administrative cases with administrative procedure. The article also reveals the relation of administrative justice, administrative procedure and civil procedure. In Lithuania, the problem of separation of jurisdiction of administrative courts and courts of general jurisdiction arises only in the cases where a dispute concerns both legal administrative and legal civil relations. Administrative courts in Lithuania do not have the exceptional right to resolve disputes in the field of public administrative, since administrative justice is implemented in the civil as well as in the administrative procedure. This duality of administrative justice determines certain procedural problems in settlement of disputes arising from legal administrative relations. The Draft of The Code of Administrative Procedure is being prepared. It aims to regulate not only the course how to settle the disputes arising from administrative legal relations and cases of administrative law offences but also general principles of public administration and the course of review of administrative acts by administrative authorities. However, public administration cannot be identified with procedural activities carried out by institutions of the executive, therefore, in authors’ opinion, legal regulation of both law institutes at level of principles is impossible in one codified legal act.

ISSN:
2029-1701; 2335-2035
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29254
Updated:
2018-12-17 12:51:22
Metrics:
Views: 62    Downloads: 25
Export: