Bendrojo administracinio proceso teisinis reglamentavimas Lietuvos Respublikoje: problemos ir sprendimai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bendrojo administracinio proceso teisinis reglamentavimas Lietuvos Respublikoje: problemos ir sprendimai: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2005.
Pages:
II, 242 lap
Notes:
Disertacija rengta 2001-2003 metais Lietuvos teisės universiteto Administracinės teisės ir proceso katedroje, baigta rengti Mykolo Romerio universiteto Administracinės teisės ir proceso katedroje 2005 metais. Dr. disert. (social. m.) - Mykolo Romerio universitetas, 2005. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Legal regulation of common administrative proceeding in the Republic of Lithuania: problems and solutions Vilnius : Justitia, 2005 39 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tikslas – atskleisti administracinio proceso prigimtį, turinį ir pateikti galimą veiksmingo bendrojo administracinio proceso teisinio reglamentavimo modelį. [...] Pirmajame skyriuje analizuojami socialiniai pokyčiai Vidurio ir Rytų Europoje, turėję esminę įtaką ir tebelemiantys šių šalių teisinių sistemų transformacijas, ypač valstybės valdymo ir jį reglamentuojančios administracinės teisės ir administracinio proceso srityse. [...] Antrame skyriuje analizuojama viešojo administravimo srityje labai svarbi administracinių gebėjimų samprata ir jų, kaip veiksmingo administracinio proceso sudedamosios dalies, ar savybės, reikšmė. [...] Trečiame skyriuje analizuojami požymiai, leidžiantys išskirti į atskirą grupę tuos procesinius santykius, kurie susiklosto įgyvendinant valstybės valdymą. Šiame skyriuje atliktas tyrimas leidžia suformuluoti administracinio proceso sąvoką. [...] Ketvirtajame skyriuje analizuojami atskiri administracinio proceso turinio elementai, svarbių administracinio proceso kategorijų – administracinės procedūros, administracinės jurisdikcijos, administracinės teisenos sąvokos, šių kategorijų ir administracinio proceso santykis. [...] Penktajame skyriuje, visų pirma, pagrindžiamas poreikis skirstyti administracinį procesą į atskiras rūšis ir nustatomi kriterijai, kuriais remiantis administracinis procesas skirstytinas į rūšis. [...] Šeštajame skyriuje analizuojama bendrojo valstybinio valdymo įgyvendinimo proceso esmė, pasirinktų valstybių patirtis, iškeliamos šio proceso reglamentavimo problemos ir galimi jų sprendimo būdai [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

EN[...] The aim of the dissertation is to reveal the nature and content of the administrative procedure and provide an effective general model of legal regulation of the administrative procedure. [...] Chapter 1 analyses the social changes in Central and Eastern Europe which influence the ongoing transformation of these countries’ legal systems, especially on the government of state and the administrative laws that regulate it, and administrative procedure. [...] Chapter 2 analyses the very important administrative concept of knowledge in the field of public administration and the significance of it as an effective administrative process and property. […] Chapter 3 analyses the indications which allow the procedures related to the government of state to be divided into separate groups. The research conducted in this part of the dissertation allows us to formulate the concept of the administrative process. […] Chapter 4 allows us to separate the elements of the administrative procedure into the most important categories of administrative procedure – administrative process, administrative jurisdiction, concepts of administrative procedure and the relations between these administrative processes. […] Chapter 5 aims to separate the administrative process into separate types and establish the criteria on which the division of the administrative process is based. […] The essence of the general process of implementing the government of state is analysed in Chapter 6 and selected experience gained from the problems of regulating this process and possible ways of resolving them.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6407
Updated:
2022-02-07 20:09:29
Metrics:
Views: 77
Export: