Mokesčių administravimo samprata

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokesčių administravimo samprata
Alternative Title:
Comprehension of the tax administration
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2002, Nr. 27 (19), p. 44-48
Summary / Abstract:

LTDėl deficitinio pastarųjų metų Lietuvos valstybės biudžeto daug dėmesio formuojant biudžeto pajamas kreipiama į mokesčių administravimo kokybę. Kompetentingoms institucijoms ir jų funkcijoms apibrėžti 1995 m. priimtas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas pirmą kartą įtvirtino mokesčių administravimo sampratą. Iki šiol dauguma autorių mokesčių teisės šaltiniuose pateikia įstatyme nustatytą mokesčių administravimo sampratą, bet jos nenagrinėja. Kai kurie iš jų (B. Sudavičius, J. Rimas), pateikia ir platesnį šio reiškinio apibrėžimą. Jų manymu, mokesčių administravimas – tai ne tik mokesčių administratoriaus ir tiesiogiai už mokesčių surinkimą ir kontrolę atsakingos institucijos, bet ir kitų įstatymų vykdomosios ir įstatymų leidžiamosios valdžios institucijų bei teismų praktinė veikla. Pagrindas tokiam interpretavimui – termino „administravimas“ daugiareikšmiškumas viešojoje teisėje. Šiame straipsnyje apibendrinama termino „viešasis administravimas“ vartojimo Lietuvos administracinėje teisėje reikšmė. Šio apibendrinimo pagrindu viešąjį administravimą suprantant kaip įstatymų įgyvendinimą ir vykdymą analizuojama mokesčių administravimo samprata. [Iš leidinio]

ENDue to the recent years’ deficit State Budget of the Republic of Lithuania, a particular attention while forming the Budget income is being focused on the quality of tax administration. In order to define the sets of competent institutions and their functions, the Law on the tax administration adopted by the Parliament of the Republic of Lithuania in 1995, for the first time consolidated the comprehension of the tax administration. Up till now the majority of authors only indicate in the sources of law the comprehension of the tax administration established by the law, but do not analyse it. Some of them (Assoc. prof. B. Sudavičius, Dr. J. Rimas) also give a more detailed definition of this phenomenon. According to them, tax administration is the practice of the tax administrator, the institution directly responsible for collection and control of taxes as well as of other executive and legislative institutions of government and courts. The reason of such interpretation is the diversity of meanings of the term „administration“ in the public law. This article generalizes the meaning of the term „public administration“ usage in the Lithuanian administrative law. On the basis of this generalization, relating to the public administration as to the enforcement and execution of law, the comprehension of the tax administration is being analysed. [Text from author]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Administracinių bylų teisenos infrastruktūrinis modelis / Dainius Raižys, Darius Urbonas. Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka 2010, 3, p. 51-74.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34235
Updated:
2018-12-17 11:03:08
Metrics:
Views: 33    Downloads: 6
Export: