Kvaziteisminių institucijų jurisdikcinė veikla taikant administracines sankcijas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kvaziteisminių institucijų jurisdikcinė veikla taikant administracines sankcijas: disertacija
Alternative Title:
Jurisdictional activity of quasi-judicial institutions in application of administrative sanctions
Publication Data:
Vilnius, 2007.
Pages:
167 lap
Notes:
Disertacija rengta 2002-2007 metais Mykolo Romerio universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Mykolo Romerio universitetas, 2007. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Jurisdictional activities of quasi-judicial institutions in imposing administrative sanctions Vilnius, 2007 34 p
Summary / Abstract:

LT[…] Disertacinio tyrimo tikslas – […] ištirti ir įvertinti skirtingų valstybių kvaziteisminių institucijų jurisdikcinės veiklos teisinius pagrindus, šių institucijų jurisdikcinėje veikloje taikomus principus bei pasiūlyti Lietuvos administracinės atsakomybės instituto tobulinimo kryptis. […] Darbas susideda iš įvado trijų dalių, išvadų ir pasiūlymų. Pirmoje dalyje pateikiama jurisdikcijos bei jurisdikcinės veiklos samprata, tiriama administracinės sankcijos – esminio jurisdikcinės veiklos elemento, doktrina Lietuvoje bei užsienio šalyse. Taip pat analizuojama kvaziteisminių institucijų, taikančių administracines sankcijas, sistema, o jų jurisdikcinės veiklos pagrindai vertinami konstitucinio legitimumo aspektu. Antroje dalyje apžvelgiama administracinės jurisdikcijos istorinė raida Lietuvoje. Atskleidžiami tarpukario Lietuvos administracinio teisinio reguliavimo administracinių sankcijų srityje bruožai, pristatoma administracinių sankcijų bei jas taikančių subjektų įvairovė, tiriami jurisdikcinės veiklos teisinio režimo ypatumai bei įvertinama administracinės jurisdikcijos būklė 1940 – 1990 metais. Trečioje dalyje apibendrinama kvaziteisminių institucijų jurisdikcinės veiklos pagrindinių principų sistema. Pasitelkiant konstitucinę ir administracinę jurisprudenciją analizuojamas teisėtumo (lot. nullum crimen, nulla poena sine lege), lex retro non agit, proporcingumo, non bis in idem ir kitų principų turinys, atskleidžiama baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso principų įtaka kvaziteisminių institucijų jurisdikcinės veiklos principams. […]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

EN[…] The goal of the study is to investigate and appraise the legal basis of jurisdictional activities of quasi-judicial institutions of different countries, the principles such institutions apply in their jurisdictional activities and to suggest the axes for improving the institute of administrative responsibility of Lithuania. […] The thesis consists of a preface, three parts, conclusions and suggestions. Part one introduces the concept of jurisdiction and jurisdictional activity, investigates the doctrine of the administrative sanction as the key element of jurisdictional activity in Lithuania and abroad. It also analyses the system of quasi-judicial institutions that apply administrative sanctions. Part two contains an overview of the evolution of administrative jurisdiction in Lithuania, disclosing the features of administrative legal regulation in the area of administrative sanctions during the inter-war period, presenting the variety of administrative sanctions and the subjects applying them, analysing the characteristics of the legal regime of jurisdictional activities and assessing the status of administrative jurisdiction in 1940 – 1990. Part three summarises the system of the main principles of jurisdictional activities of quasi-judicial institutions. Based on constitutional and administrative jurisprudence, it analyses the principles of legality, lex retro non agit, proportionality, non bis in idem, etc. discloses the impact of penal law and penal process principles on the principles of jurisdictional activity of quasi-judicial institutions. […].

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10635
Updated:
2022-02-07 20:08:35
Metrics:
Views: 99
Export: