Administracinė teisė: kai kurie metodologiniai aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Administracinė teisė: kai kurie metodologiniai aspektai
Alternative Title:
Administrative law: some methodological aspects
In the Journal:
Teisė. 2001, t. 40, p. 7-15
Keywords:
LT
Valdymo teisė; Administracinė teisė.
EN
Governance law; Administrative law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje trumpai aptariami kai kurie administracinės teisės metodologiniai ir metodikos klausimai. Administracinės teisės kurso programose ir vadovėliuose kartais aptinkamas diskutuotinas atvejis, kai dėstyti pradedama nuo administracinės teisės sampratos klausimų (šios teisės šakos dalyko, normų, šaltinių), o tiktai paskui aptariamas viešasis valdymas – jo sąvoka, bruožai ir principai. Kyla abejonės, ar įmanoma atskleisti administracinės teisės esmę ir jos reguliavimo dalyką, prieš tai neišanalizavus šios teisės šakos atsiradimo priežasties – valdymo veiklos. Valdymo reiškinys yra sudėtingas ir įvairus. Jį sudaro skirtingos teisinės kilmės objektai, naudojamos įvairios valdymo veiklos formos. Viešasis valdymas apima daugelio asmenų teises ir jų interesus, ginamus įstatymais. Todėl būtina apibrėžti valdymo veiklos turinį, su tuo susijusias sąvokas ir jų tarpusavio ryšius; tada bus lengviau nustatyti, kurie socialiniai santykiai priklauso administracinei teisei, o kurie – gretimoms teisės šakoms. Straipsnio pabaigoje pateikiamos pagrindinės išvados. Viešasis valdymas – tai ne tik viešasis administravimas (administracinis reglamentavimas, vidaus administravimas ir viešųjų paslaugų teikimo administravimas), bet ir tiesioginio administracinio poveikio veiksmai – prevenciniai, kardomieji, administracinių nuobaudų skyrimas, kontrolė ir administracinė priežiūra. Dauguma viešojo valdymo funkcijų yra pavestos valstybės vykdomosios valdžios institucijoms. Be jų, laikydamosi įstatymų nustatytų ribų valdymą atlieka ir vietos savivaldos institucijos, valstybinių įmonių, įstaigų administracija. Tai išplečia administracinės teisės reguliavimo dalyko ribas.Valstybės vykdomoji valdžia glaudžiai siejasi su įstatymų leidžiamąja ir teismine valdžiomis. Tarp jų susiklosto vykdomosios valdžios institucijų formavimo, jų veiklos kontrolės, administracinių ginčų nagrinėjimo santykiai. Todėl būtini kriterijai, kuriais remiantis tam tikras visuomeninis santykis gali būti priskirtas administracinei teisei. Šios aplinkybės rodo, jog administracinės teisės reguliavimo dalyko klausimas yra gana painus. Todėl dėstant šią teisės šaką metodiškai tikslinga kurso pradžioje išsamiai aptarti valdymo reiškinio esmę, viešojo valdymo požymius ir su juo susijusias sąvokas, tokias kaip valstybinis valdymas, viešasis administravimas, vykdomoji valdžia ir kt., taip pat vykdomosios valdžios ir kitų valstybės valdžių ryšį. Tai padėtų apibrėžti administracinės teisės reguliavimo dalyko ribas ir šios teisės šakos vietą teisinėje sistemoje. [versta iš angliškos santraukos]

ENIn the article some issues of teaching of administrative law are discussed. In the programmes of the course of administrative law as wel as in textbooks one may sometimes confront with a debated case when teatching starts with the concept of administrative law (object of regulation, norms, sources), and only then public governance (its concept and principles) is discussed. Such teaching method raises doubts as it is difficult to determine the boundaries of the object of administrative law regulation without preanalysing the reason of appearance of this branch of law - activities of public governance. Public governance is a complicated social phenomenon. Subjects of different legal origin participate in those activities, they use various forms of governance activities. In public governance the rights of many individuals as well as their interests protected by law are touched upon. Therefore it is necessary to clear up the content of governance activities, the main notions related with it, their interrelationship, and then it would be easier to determine which social relations belong to administrative law, and which ones - to contiguous branches of law. In the article are presented the following main conclusions. Public governance is not only a public administration (administrative reglamentation, internal administration of institutions as well as administration of rendering public services) but also activities of the direct administrative influence, i.e. preventive, restraining activities, imposition of administrative penalties, control and administrative supervision. Most of the functions of public governance are insructed to state institutions of executive powers. Municipality institutions, administrations of state enterprises and institutions also govern within the limits determined by the laws. Therefore the boundaries of the object of administrative law regulation are expanded.State executive powers are tightly related with legislative and judicial powers. Between them there arise the relations of forming the institutions of executive powers, of controlling their activities, of investigating administrative arguments and others. Therefore one needs the criteria basing on which a concrete social relation maybe attributed to the sphere of administrative law regulation. The above circumstances indicate that the issue of the object of administrative law regulation is a complicated one. Thus, delivering this discipline of law it is methodically expedient at the beginning of the course to discuss thotoughly the essence of the phenomenon of governance, the features of public governance as well as the notions related with it, i.e. state governance, public administration, executive powers, etc., and the relation of executive powers with other state powers. That would help to determine better the boundaries of the object of administrative law regulation as well as the place of this branch of law in law system. [From the publication]

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40421
Updated:
2018-12-17 10:56:04
Metrics:
Views: 14    Downloads: 10
Export: