Kolegijų dėstytojų individualaus profesinio tapsmo modeliavimas (edukaciniai pagrindai)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kolegijų dėstytojų individualaus profesinio tapsmo modeliavimas (edukaciniai pagrindai)
Alternative Title:
Modelling of individual professional becoming of college teachers
In the Journal:
Pedagogika. 2005, 80, p. 15-20
Keywords:
LT
Kolegijos / Colleges.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama dėstytojų individualioji patirtis, kaip viena iš profesinio tobulėjimo sąlygų, savęs, kaip veiklos subjekto, suvokimo ypatybės. Kolegijų dėstytojams savikontrolė ir savirefleksija tampa tiek priemone pedagoginiams barjerams įveikti, tiek sąlyga individualiai raiškai. Dėstytojo individualią profesinę raišką pastebėti sunku, todėl ji yra mažai ištirta. Atsiranda požiūris į individualaus profesinio tapsmo procesą, kaip pedagoginį profesionalumą lemiantį veiksnį, o savęs pažinimas siejamas su nauja savęs projektavimo kompetencija ir profesinės saviegzistencijos kultūra. Ištirta dėstytojų individualių savybių sistema, priklausanti vidinėms struktūroms, užtikrinančioms asmenybės pastovumą, individuali raiška analizuojama kaip vidinė subjekto erdvė, kurios neriboja aktuali sąveika su kitais, kaip sklaida kito asmenybėje. Projektuojant kolegijų dėstytojų profesinį tapsmą, kaip kompetentingumo sritį, apibūdinamas tiek kompetentingumas apskritai, tiek ir asmeninis bei individualusis kompetentingumas, dėstytojams siūloma suvokti brandumą profesinei veiklai, kaip individualaus profesinio tapsmo procesualiąją charakteristiką, atskleidžiančią, kokiu būdu šie procesai gali būti valdomi. Modeliavimui būdingi etapai: kompetentingumo esmės ir rūšių apibūdinimas, individualiam profesiniam tapsmui svarbių kriterijų išskyrimas, profesinis savęs, kaip asmenybės, apibūdinimas, įsigilinimas į profesinio individualumo esmę, profesinei veiklai svarbių savybių diagnozavimas, taikant tam tikrus būdus (matricas, žemėlapius), sudarant išorinei ekspertizei būtiną planą bei numatant edukacines strategijas, apimančias dėstytojo įvairius mokymo(si) visą gyvenimą būdus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Profesinis tapsmo modeliavimas; Kolegijų dėstytojai; Modelling of individual professional becoming; Colleg teacher.

ENThe article analyses individual experience of lecturers as a preconditions for vocational improvement, and peculiarities pertaining to perception of self within activity. For college lecturers, self-control and self-reflection act as instruments for overcoming pedagogic barriers and a possibility for self-expression. It is difficult to notice vocational expression of a lecturer, thus it is little researched. An attitude towards an individual vocational formation process as a pedagogic factor that determines professionalism; and self-knowledge is related to new self-projection competence and vocational self-existence culture. The article looks at the system of individual qualities of lecturers that belongs to internal structures ensuring consistency of a personality, while self-expression is analysed as an internal space—that is not limited by relations—as dispersion in someone else’s personality. When projecting vocational formation of college lecturers as the area of competence, both the competence in general, personal, and individual competence is described; lecturers are suggested to perceive maturity for vocational activity as a processual characteristic of vocational formation of an individual, which reveals the methods for management of these processes. The following stages are attributed to modelling: description of the essence and types of competence, emphasis on criteria important for individual vocational formation, vocational description of self as personality, in-depth analysis of a vocational individuality, diagnosis of qualities important for a vocational activity according to certain methods (matrix, maps) and designing a plan required for external expertise, and planning educational strategies that cover various life-long learning methods of a lecturer.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5975
Updated:
2018-12-20 23:06:51
Metrics:
Views: 29    Downloads: 1
Export: