Dvikalbiai žodynai Lietuvoje : megastruktūros, makrostruktūros ir mikrostruktūros ypatumai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dvikalbiai žodynai Lietuvoje : megastruktūros, makrostruktūros ir mikrostruktūros ypatumai
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009
Pages:
263 p.
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Dvikalbiai žodynai; megastruktūra; mikrostruktūra; makrostruktūra; leksika; lema; leksikografija; dvikalbis žodynas; dvikalbių žodynų tipai; bendrieji ir specialieji dvikalbiai žodynai; aktyvieji ir pasyvieji dvikalbiai žodynai
EN
Bilingual dictionaries; megastructure; microstructure; macrostrukcture; vocabulary; lemma; lexicography; bilingual dictionary; types of bilingual dictionaries; common and special bilingual dictionaries; active and passive bilingual dictionaries; macrostructure
Summary / Abstract:

LTŠi monografija - tai pirmasis tyrinėjimas Lietuvoje, skirtas 1990-2006 metais mūsų šalyje išleistų dvikalbių žodynų megastruktūros, makrostruktūros ir mikrostruktūros analizei. 1990-ieji metai simboliškai žymi tą ribą, nuo kurios užsienio kalbos Lietuvoje liaunasi buvę "mirusios': laipsniškai atgaudamos savo prigimtinę - komunikacinę - funkciją. Drauge pamažu kinta ir požiūris į dvikalbius žodynus, kurie visuomenės sąmonėje įgauna bendravimo tarp įvairių tautų priemonės statusą. 1990-uosius sąlygiškai galėtume laikyti ir šiuolaikinės dvikalbės leksikografijos atsiradimo pradžia. Šioje monografijoje - pirmame tyrinėjime Lietuvoje, skirtame bendriesiems dvikalbiams žodynams, išleistiems po Nepriklausomybės atkūrimo, - keliami tokie konkretūs uždaviniai: išnagrinėti pagrindinius dvikalbių žodynų tipus Lietuvoje; patikslinti kai kuriuos šiuo metu vartojamus leksikografinius terminus ir apibrėžimus; pateikti trumpą istorinę dvikalbių žodynų Lietuvoje apžvalgą; atlikti įvairiapusę bendrųjų dvikalbių žodynų, išleistų Lietuvoje 1990-2006 metais, megastruktūros, makrostruktūros ir mikrostruktūros analizę; sukurti bendrąsias rekomendacijas naujų dvikalbių žodynų sudarymui ir esamų žodynų tobulinimui. Šis tyrimas remiasi dvikalbių ir kai kurių vienakalbių (lietuvių, prancūzų) žodynų, leksikografinės literatūros analize, taip pat asmenine autorės, patirtimi. Monografija yra skiriama plačiam skaitytojų ratui: žodynų sudarytojams, kalbos mokslo specialistams, dėstytojams, studentams ir visiems, kam žodynai yra nuolatinis darbo įrankis ir paspara. [Iš leidinio]

ENThis monograph is the first study in Lithuania dedicated to the megastructure, macrostructure and microstructure analysis of the bilingual dictionaries published in our country in 1990–2006. The year 1990 symbolically denotes the point as of which foreign languages in Lithuania stopped being “dead”, while gradually recovering their natural function to communicate. The attitude to bilingual dictionaries also slowly changed; in the consciousness of the society these gained the status of means for the communication between different nations. The year 1990 may be conditionally also called the beginning of appearance of the modern bilingual lexicography. This monograph – the first study in Lithuania devoted to bilingual dictionaries published following the regaining of Independence, poses the following concrete tasks: to examine the key types of bilingual dictionaries in Lithuania; to define more accurately certain lexicographic terms and definitions being currently used; to present a short historical review of bilingual dictionaries in Lithuania; to conduct a comprehensive analysis of megastructure, macrostructure and microstructure of the general bilingual dictionaries published in Lithuania in 1990–2006; and to propose the general recommendations for the compilation of new bilingual dictionaries and improvement of existing dictionaries. This study is based on the analysis of bilingual and certain monolingual (Lithuanian, French) dictionaries and lexicographic literature as well as personal experience of the author. The monograph is intended for a broad circle of readers: compilers of dictionaries, specialists of language science, lectures, students and everybody who use dictionaries as a regular working tool and aid.

ISBN:
9789955334996
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22682
Updated:
2016-08-09 13:37:09
Metrics:
Views: 19