Dvikalbiai žodynai Lietuvoje : megastruktūros, makrostruktūros ir mikrostruktūros ypatumai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dvikalbiai žodynai Lietuvoje: megastruktūros, makrostruktūros ir mikrostruktūros ypatumai
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009.
Pages:
263 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Įvadas: Dvikalbiams žodynams skirtos leksikografinės literatūros apžvalga; Dvikalbio žodyno samprata — Pagrindiniai Lietuvoje leistų dvikalbių žodynų tipai — Trumpa istorinė dvikalbių žodynų apžvalga: Senieji dvikalbiai žodynai Lietuvoje. Lietuviški dvikalbiai tarpukario žodynai; Sovietinio laikotarpio dvikalbiai žodynai; Dvikalbiai žodynai po Nepriklausomybės atkūrimo (1990-2006); LNKŽ megastruktūra ir makrostruktūra; LNKŽ mikrostruktūra — Bendrieji ir specialieji dvikalbiai žodynai — Mažieji, vidutiniai, didieji dvikalbiai žodynai — Monofunkciniai ir bifunkciniai žodynai — Aktyvieji ir pasyvieji dvikalbiai žodynai — Dvikalbių žodynų megastruktūra — Įvadinė žodyno dalis: Titulinis puslapis; Turinys; Pratarmė; Informacija apie pagrindinius žodyno parametrus; Žodyno atsiradimo istorija; Žodyno sandara (Kaip naudotis žodynu); Žodyno santrumpų sąrašas; Leksikografinių šaltinių sąrašas — Žodyno priedai: Fonetikos ir gramatikos aprašas; Papildomos informacijos šaltiniai — Dvikalbių žodynų makrostruktūra — Antraštinių žodžių išdėstymo principai. Lema ir lemavimas dvikalbiuose žodynuose — Abėcėlinė ir lizdinė dvikalbių žodynų makrostruktūra — Pagrindinės kalbos žodžių antraštynas: Dvikalbių žodynų antraštynas ir "nekonvencinė" leksika; Pasenusi leksika ir naujažodžiai dvikalbiuose žodynuose — Dvikalbių žodynų mikrostruktūra — Lemų koja ir galas pateikimas dvikalbio žodyno straipsnyje: Faktinė ir simbolinė lemų koja ir galas charakteristika; Lemų koja ir galas filiacija ir semantizacija; Atitikmenų parinkimas lemoms koja ir galas; Lemų koja ir galas reikšmių iliustravimas; Laisvieji žodžių junginiai; Pastovieji žodžių junginiai — Baigiamosios išvados — Literatūra — Reziumė prancūzų kalba — Priedas. Lemų koja ir galas straipsniai.
Keywords:
LT
Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Leksikografija / Lexicography; Žodžių kaityba / Inflection.
Summary / Abstract:

LTŠi monografija - tai pirmasis tyrinėjimas Lietuvoje, skirtas 1990-2006 metais mūsų šalyje išleistų dvikalbių žodynų megastruktūros, makrostruktūros ir mikrostruktūros analizei. 1990-ieji metai simboliškai žymi tą ribą, nuo kurios užsienio kalbos Lietuvoje liaunasi buvę "mirusios': laipsniškai atgaudamos savo prigimtinę - komunikacinę - funkciją. Drauge pamažu kinta ir požiūris į dvikalbius žodynus, kurie visuomenės sąmonėje įgauna bendravimo tarp įvairių tautų priemonės statusą. 1990-uosius sąlygiškai galėtume laikyti ir šiuolaikinės dvikalbės leksikografijos atsiradimo pradžia. Šioje monografijoje - pirmame tyrinėjime Lietuvoje, skirtame bendriesiems dvikalbiams žodynams, išleistiems po Nepriklausomybės atkūrimo, - keliami tokie konkretūs uždaviniai: išnagrinėti pagrindinius dvikalbių žodynų tipus Lietuvoje; patikslinti kai kuriuos šiuo metu vartojamus leksikografinius terminus ir apibrėžimus; pateikti trumpą istorinę dvikalbių žodynų Lietuvoje apžvalgą; atlikti įvairiapusę bendrųjų dvikalbių žodynų, išleistų Lietuvoje 1990-2006 metais, megastruktūros, makrostruktūros ir mikrostruktūros analizę; sukurti bendrąsias rekomendacijas naujų dvikalbių žodynų sudarymui ir esamų žodynų tobulinimui. Šis tyrimas remiasi dvikalbių ir kai kurių vienakalbių (lietuvių, prancūzų) žodynų, leksikografinės literatūros analize, taip pat asmenine autorės, patirtimi. Monografija yra skiriama plačiam skaitytojų ratui: žodynų sudarytojams, kalbos mokslo specialistams, dėstytojams, studentams ir visiems, kam žodynai yra nuolatinis darbo įrankis ir paspara. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dvikalbiai žodynai; Megastruktūra; Mikrostruktūra; Makrostruktūra; Leksika; Lema; Bilingual dictionaries; Megastructure; Microstructure; Macrostrukcture; Vocabulary; Lemma; Leksikografija; Dvikalbis žodynas; Dvikalbių žodynų tipai; Bendrieji ir specialieji dvikalbiai žodynai; Aktyvieji ir pasyvieji dvikalbiai žodynai; Lexicography; Bilingual dictionary; Types of bilingual dictionaries; Common and special bilingual dictionaries; Active and passive bilingual dictionaries; Macrostructure.

ENThis monograph is the first study in Lithuania dedicated to the megastructure, macrostructure and microstructure analysis of the bilingual dictionaries published in our country in 1990–2006. The year 1990 symbolically denotes the point as of which foreign languages in Lithuania stopped being “dead”, while gradually recovering their natural function to communicate. The attitude to bilingual dictionaries also slowly changed; in the consciousness of the society these gained the status of means for the communication between different nations. The year 1990 may be conditionally also called the beginning of appearance of the modern bilingual lexicography. This monograph – the first study in Lithuania devoted to bilingual dictionaries published following the regaining of Independence, poses the following concrete tasks: to examine the key types of bilingual dictionaries in Lithuania; to define more accurately certain lexicographic terms and definitions being currently used; to present a short historical review of bilingual dictionaries in Lithuania; to conduct a comprehensive analysis of megastructure, macrostructure and microstructure of the general bilingual dictionaries published in Lithuania in 1990–2006; and to propose the general recommendations for the compilation of new bilingual dictionaries and improvement of existing dictionaries. This study is based on the analysis of bilingual and certain monolingual (Lithuanian, French) dictionaries and lexicographic literature as well as personal experience of the author. The monograph is intended for a broad circle of readers: compilers of dictionaries, specialists of language science, lectures, students and everybody who use dictionaries as a regular working tool and aid.

ISBN:
9789955334996
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22682
Updated:
2020-12-15 20:32:46
Metrics:
Views: 134
Export: