Svarbesnieji "Bendrinės lietuvių kalbos žodyno" semantikos aspektai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Svarbesnieji "Bendrinės lietuvių kalbos žodyno" semantikos aspektai
Alternative Title:
Main semantic aspects of "Bendrinės lietuvių kalbos žodynas"
Keywords:
LT
Apibrėžimas; Bendrinės lietuviu kalbos žodynas; Bendrinės lietuvių kalbos normos; Bendrinės lietuvių kalbos žodynas; Reikšmė; Semantinių duomenų pateikimas.
EN
Definition; Dictionary of Standard Lithuanian; Meaning; Norms of standart Lithuanian; Presentation of semantic data; The; The Dictionary of Standard Lithuanian.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama keletas svarbesnių „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ (toliau – BŽ) semantikos problemų. Svarbiausias žodyno semantikos ypatybes lemia tai, kad žodynas skiriamas ne tik kalbininkams, bet visai visuomenei, žodyno norminamasis pobūdis bei nuostata atrinkti, vertinti ir apibrėžti reikšmes sistemiškai. Reikšmė žodyne pateikiama, jei žodis ta reikšme yra teiktinas bendrinei kalbai ir realiai joje vartojamas. BŽ rengiant sistemiškai ir iš anksto planuojant vėliau išleisti jo kompiuterinį variantą stengiamasi reikšmių aprašymus kiek galima formalizuoti. Atskiroms žodžių grupėms aprašyti kuriamos tam tikros schemos. Pasirinktas sisteminio rašymo principas padeda žodžių reikšmes apibrėžti vienodžiau. BŽ vartojami šeši reikšmių apibrėžimo būdai: aiškinamasis, nuorodinis, sinoniminis, nusakomasis, vienažodis, mišrusis. Vadovaujantis apibrėžimų aiškumo kriterijumi vietoj nuorodų į pamatinį žodį pateikiami aiškinimai. BŽ pateikiama nemaža specialiosios leksikos, vartojamos pagrindinių ir vidurinių mokyklų vadovėliuose, mokslo populiarinimo darbuose, žiniasklaidoje. Pateikiant BŽ mokslo, meno ir technikos sričių žodžius, ypač terminus, jų reikšmių aiškinimai tikslinami pagal naujausius atitinkamų sričių terminų žodynus, enciklopedijas, žinynus, vadovėlius. Specialiosios leksikos reikšmių apibrėžimai formuluojami taip, kad būtų suprantami visiems BŽ vartotojams. Pateikiant reikšmes vieną po kitos, kreipiamas dėmesys ne tiek į žodžio etimologiją ir reikšmių istorinio atsiradimo nuoseklumą, kiek į bendrinės kalbos vartosenos įprastumą ir dažnumą.

ENThe paper gives an overview of several more important semantic problems of the Dictionary of Standard Lithuanian (BŽ). The key features of semantics of the dictionary are determined by the fact that it is targeted not only at linguists, but also at the general public, by the standardising nature of the dictionary and its standpoint to select, evaluate and define meanings in a systematic manner. The meaning is presented in the dictionary, if the word, having that meaning, is recommended to be used and is actually used in the standard language. When developing BŽ systematically and planning to release its digital version later on, there have been attempts to formalise the descriptions of meanings to the highest possible extent. Certain schemes are created to describe individual word groups. The selected principle of systematic writing helps to define word meanings in a more uniform manner. BŽ uses six types of definition: explanatory, referential, synonymic, specifying, one-word, mixed. Based on the criterion of definition clarity, explanations are provided instead of references to the underlying word. BŽ presents many examples of special lexis used in the textbooks of basic and secondary schools, scientific popular works and mass media. When presenting scientific, art and technical words, particularly terms, in BŽ, explanation of their meanings is specified according to the latest respective terminology dictionaries, encyclopaedias, directories and textbooks. Definitions of special lexis are formulated in such a way that all BŽ users could understand them. When presenting meanings one after another, attention is paid not only to word etymology and consistency of historical appearance of meanings, but also to the conventionality and frequency of standard language usage.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34870
Updated:
2017-02-05 23:06:14
Metrics:
Views: 14
Export: