Multi-criteria complex for profitability analysis of construction projects

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Multi-criteria complex for profitability analysis of construction projects
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2011, Nr. 16, p. 969-973
Keywords:
LT
Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atliekama kompleksinė daugiakriterinė statybų projektų pelningumo analizė. Pastaraisiais dešimtmečiais esminiai technologijų, ekonomikos, visuomenės ir politikos pokyčiai ženkliai pakeitė statybų įmonių veiklos aplinką. Rinkos globalizacija ir reguliavimo panaikinimas sąlygojo naujų rinkos dalyvių atsiradimą. Pastebima, kad tarptautiniai statybų projektai nebūtinai būna pelningi, ko paprastai tikimasi iš didelės rizikos projektų. Statybų projektai tampa sudėtingi ir nereguliarūs dėl to, kad dalyvauja įvairių specializacijų rangovai. Statybos įmonės ir objektai yra sudėtingos sistemos, atsirandančios įvairiomis formomis skirtingose srityse ir susidedančios ir daugelio aspektų, kurių tinkamam supratimui būtina daugelio disciplinų pagalba. Kaip ir kitoms mokslo disciplinoms arba inžinerinei šakai, statybų organizacijoms reikalinga modelių plėtra. Modeliavimas tampa svarbiu kiekvienai statybų organizacijai, kuri siekia diferencijuoto konkurencinio pranašumo, o ypač mažoms arba vidutinėms įmonėms. Tyrimo tikslas – atsižvelgiant į rizikos lygį nustatyti pelningumo koeficientą. Straipsnyje pateikta statybų projektų pelningumo analizės metodika. Tuo tikslu buvo naudojamas modeliavimas, išlaidų įvertinimo, sąnaudų ir naudos analizė. Projekto pelningumui įvertinti naudota Du Pointo piramidė ir žaidimų teorija. Aptarti projektai reitinguoti remiantis daugiakriteriniu vertinimu.Reikšminiai žodžiai: Konstravimas; Pelningumas; Multi-kriterinis sprendimų priėmimas (MCDM), žaidimų teorija; Kompleksinė analizė; Įmonė; Construction; Profitability; Multi-criteria decision making; Complex analysis; Enterprise.

ENIn the last decades significant changes in technology, economy, society and politics have seriously modified the environment in which construction enterprises operate. Construction projects become complicated and fragmented due to the fact the contractors of different specialisations are involved. Construction enterprises and objects are complex systems, emerging in many forms in different application domains, and consist of many facets where the proper understanding requires the contribution from multiple disciplines. As in any other scientific discipline or engineering branch, construction organisations require the development of models, not only as a help to better understand the area, but also as the basis for the development of methods and tools for better decision-making. In fact proper decision-making in all phases of the construction enterprises life cycle needs to be based on well argued and verified models and methodologies. Modelling has nowadays become very important for any construction organisation that strives to achieve a differentiated competitive advantage, especially if the company is small or medium sized. The article offers a methodology for profitability analysis of construction projects. For this purpose was used the modelling, cost estimates, cost benefit analysis. Du Point pyramid was used for the profitability assessment of the construction project. Du Point pyramid analysis was applied in various sectors of economy such as: finance, the country's gross domestic product (GDP) for the detection and etc. Du Point pyramid analysis was not applied in construction. In this paper Du Point pyramid analysis and game theory rule was used for the profitability assessment of the construction project. Finally, the projects under consideration are ranked according to the performance ratio. Practical example shows that purposed model can be applied in the praxis. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32409
Updated:
2020-12-19 17:22:09
Metrics:
Views: 31    Downloads: 8
Export: