Strategic service quality management in the public sector : supplying Klaipeda region with electric power

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Strategic service quality management in the public sector: supplying Klaipeda region with electric power
Alternative Title:
Strateginis paslaugų kokybės viešajame sektoriuje valdymas: Klaipėdos regiono aprūpinimo elektros energija atvejis
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2010, Nr. 4 (21), p. 48-59
Keywords:
LT
Viešojo sektoriaus paslaugos; Strateginis kokybės valdymas; Aprūpinimas elektros energija.
EN
Public sector services; Strategic quality management; Supply of electricity.
Summary / Abstract:

LTTyrimo aktualumas ir problematika. Europos šalyse pastebimas viešojo sektoriaus modernizavimas, pritaikant naujausius, pažangiausius vadybos modelius, tarp jų – ir naujosios viešosios vadybos (Židonis, Rudnickas, 2005). Žvelgiant sistemiškai į šiuo metu keičiamus Lietuvos teisės aktus, matyti, kad viešajame sektoriuje rengiama norminė bazė, kuri gali būti tinkamas teisinis pagrindas įgyvendinant naujus viešojo administravimo principus (Vanagas, 2006). Pokyčius pasaulinėje elektros energijos rinkoje išsamiai nagrinėjo Samotyj, Dollen, Hove (2002), Yeager, Gehl, Barker (2004). Apie 2000 m. prasidėjo ir Lietuvos elektros energetikos sektoriaus restruktūrizacija: monopoliją šioje srityje pakeitė kelių įmonių sistema. Monopolijos sąlygomis paslaugų kokybės valdymo klausimai iš esmės nebuvo keliami, po restruktūrizacijos šie klausimai tapo aktualūs ir reikšmingi, nes atskirų įmonių veiklos kokybė nėra vienoda. orientuotas aprū­pinimo elektros energija projektų rengimo ir įgyvendinimo Klaipėdos regione strateginio kokyb ės valdymo modelis, pagrįsta į vartotoją orientuota aprūpinimo elektros energija projektų rengimo ir įgyvendinimo proceso schema. Tyrimo objektas – strateginis paslaugų kokybės, aprūpinant Klaipėdos regioną elektros energija, valdymas. Tyrimo tikslas – suformuoti ir pagrįsti aprūpinimo elektros energija Klaipėdos regione strateginio kokybės valdymo modelį bei patobulinto projektų rengimo ir įgyvendinimo proceso schemą. Tyrimo metodika. Naudoti šie metodai: mokslinės literatūros analizė, apibendrinimas, sisteminimas; dokumentų analizė; pirminių ir antrinių informacijos šaltinių analizė bei sintezė; palyginimo, sisteminimo, loginio ir grafinio modeliavimo tyrimo metodai.Siekiant identifikuoti aprūpinimo elektros energija Klaipėdos regione kokybės valdymo gerinimo esmines priemones, aprūpinimo elektros energija projektų rengimo ir įgyvendinimo proceso tobulinimo galimybes, atliktas kokybinis ekspertų nuostatų ir veiklos dokumentų tyrimas. Pagrindiniai tyrimo rezultatai. Teorinėje tyrimo dalyje apib endrintas išnagrinėtos bendrosios kokyb ės valdymo procesų viešajame sektoriuje aktualijos, išanalizuoti trys kokybės valdymo modeliai, diegiami pasaulinėje kokybės valdymo praktikoje: Bendrojo vertinimo modelis, subalansuotų efektyvumo rodiklių modelis, ISO 9000 serijos kokybės standartai. Susisteminti užsienio mokslinėje literatūroje nagrinėjami kokybės vertinimo kriterijai. Empirinėje tyrimo dalyje apibendrintas strateginis kokybės valdymas Klaipėdos regiono savivaldybėse. Apibūdinta Lietuvos elektros energijos rinkos restruktūrizacija. Išnagrinėtos Klaipėdos regiono aprūpinimo elektros energija projektų rengimo ir įgyvendinimo proceso veiklos, atlikta įmonės UAB ,,Ispro“ dokumentų analizė. Remiantis viešojo sektoriaus strateginio kokybės valdymo teorinių modelių analize, aprūpinimo elektros energija projektų rengimo ir įgyvendinimo situacijos analize, ekspertų nuostatomis, suformuotas ir pagrįstas aprūpinimo elektros energija Klaipėdos regione strateginio kokybės valdymo modelis bei patobulinta projektų rengimo ir įgyvendinimo proceso schema. Pagrįstas pagrindinis strateginio kokybės valdymo prioritetas – orientacija į vartotoją. Modelyje suformuoti keturi strateginiai tikslai ir juos įgyvendinančių priemonių sistema. 2007–2009 m. statybos leidimas Klaipėdos regione vidutiniškai buvo išduotas per 90 darbo dienų.Taikant patobulintą projektų rengimo ir įgyvendinimo proceso schemą, vartotojas statybos leidimą galėtų gauti per 47 darbo dienas. Pagrindinės išvados. Orientacijos į vartotoją prioritetui įgyvendinti galimi tokie strateginiai tikslai: savivaldybių Architektūros ir urbanistikos skyrių vidaus administravimo tobulinimas; "vieno langelio" principu veikiančios aptarnavimo sistemos plėtojimas; viešųjų paslaugų skaidrumo užtikrinimas; nuolatinis veiklos gerinimas. Įgyvendinus siūlomą aprūpinimo elektros energija projektų rengimo ir įgyvendinimo proceso schemą bei taikant pateiktą aprūpinimo elektros energija strateginio kokybės valdymo proceso modelį, Klaipėdos regiono savivaldybių Architektūros ir urbanistikos skyriams atsakingiau ir rūpestingiau kliento atžvilgiu vykdant statinio projektavimo sąlygų sąvado, statybos leidimų išdavimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, efektyviau veikiant "vieno langelio" sistemai elektros energija projektų rengimo ir įgyvendinimo procese, efektyviai funkcionuojant informacinei sistemai "Infostatyba", galima pasiekti esminių teigiamų pokyčių aprū­pinimo elektros energija projektų rengimo ir įgyvendinimo kokybėje bei jos strateginiame valdyme. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe article structures the theoretical and practical aspects of strategic quality management in the public sector by presenting three quality management models and describing quality assessment criteria. It introduces a customeroriented strategic quality management model of supplying the region of Klaipeda (Lithuania) with electric power and a revised pro­ject preparation and implementation process diagram. The main priority of the strategic management of the electric power supply projects – orientation to­wards the consumer – is substantiated. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28879
Updated:
2018-12-17 12:50:31
Metrics:
Views: 52    Downloads: 9
Export: