The Influence of motives on the tendencies of business philanthropy

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Influence of motives on the tendencies of business philanthropy
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2010, Nr. 15, p. 337-342
Keywords:
LT
verslo filantropija; motyvacija; darni plėtra.
EN
business philanthropy; motives; sustainable development.
Summary / Abstract:

LTMūsų dienomis filantropija apibrėžiama kaip kompanijų noras padėti kitiems suteikiant materialias dovanas ar kitas vertybes. Filantropine veikla yra siekiama sukurti socialinę ir ekonominę naudą visuomenei, o tuo pačiu verslui. Straipsnis yra parengtas remiantis klausimynu, naudojamu nustatyti motyvus, kurie skatina verslą dalyvauti filantropinėje veikoje. Tyrimo objektas - motyvai, kurių įtakoje verslininkai nusprendžia dalyvauti labdaroje ir teikti pagalbą. Studijoje analizuojama filantropijos svarba ir motyvai, kitokie nei versle. Ši veikla prisideda prie bendros visuomenės gerovės, atgaivindamos korporacinės filantropijos tradiciją. Straipsnio tikslas - apibūdinti korporatyvinę filantropiją ir atskleisti esminius verslo motyvus, dėl kurių dalyvaujama filantropinėje veikloje. Studijos metodologija pagrįsta holistiniu požiūriu į motyvus, skatinančius verslą dalyvauti filantropinėje veikloje ir nustatyti skatinančias ir ribojančias priežastis kompanijoms skatinti ir teikti pagalbos teikime ir labdaroje. Straipsnyje atlikta kokybinė analizė. Siekiant nustatyti motyvų poveikį verslo filantropijai, taikomi fenomenografiniai ir fenomenologiniai metodai, kurie leidžia įvardinti motyvų reikšmę. Taip pat taikomi skirstymo į kategorijas, trumpo išdėstymo ir apibendrinimo metodai. Straipsnyje pateikiama verslo filantropijos esmė, kuri skatina verslą teikti pagalbą ir labdarą. Straipsnyje taip pat nustatytos pagrindinės tendencijos, stabdančios verslą dalyvauti labdaroje, ir aprašomos pagrindinės filantropijos tendencijos verslo bendruomenėje.

ENThe article is prepared on the basis of inquiry used to determine motives that encourage businesses to participate in philanthropic activities. The subject of the investigation - motives affecting business decisions to indulge in charity and assistance. The study analyses the importance of philanthropy and the motives behind observed in business. These activities contribute to the general public welfare, reviving the tradition of corporate philanthropy. The purpose of the article - to describe corporate philanthropy and reveal the essential business considerations when engaging in philanthropic activities. The methodology of the study is based on a holistic approach to the motives encouraging businesses to participate in philanthropic activities and identify stimulating and limiting reasons for companies to promote and provide assistance and charity. The analysis in this study is qualitative. In order to identify impact of motives on business philanthropy, phenomenographic and phenomenological methods are used, allowing naming the significance of motives as well methods of categorization, summaries and generalization are used. The article presents the essence of the business of philanthropy that encourage business to provide assistance and charity. The article also identifies key trends preventing businesses to engage in charity. And the major trends of philanthropy within the business community are described. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26962
Updated:
2018-12-17 12:45:14
Metrics:
Views: 3    Downloads: 2
Export: