"Mes, Lietuva." Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorija XVI a. (viešasis ir privatus gyvenimas)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Mes, Lietuva." Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorija XVI a. (viešasis ir privatus gyvenimas)
Publication Data:
Vilnius : Kronta, 2003.
Pages:
303 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Įvadas — Teoriniai problemos metmenys — XVI a. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: viduramžiai ar ankstyvieji Naujieji laikai? — Feodalizmas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI a.: norma ar fenomenas? — Istorikai apie visuomenės sąrangos ypatumus — Luomas ar luomai, arba Tai, ką istorikai vadina Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorija — Viduramžių riteriai, o gal ankstyvųjų Naujųjų laikų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gentry? — Šaltiniai: diktatas ar interpretacijos laisvė, arba Kas yra šaltinio tiesa — Bajoriškojo pasaulio profiliai — „Tėvynė yra istorijos sukurta tautos buveinė“ — „Nuolankiai ir nusižeminęs prašau, kad Jūsų malonybė, kaip žadėjote, maloningu mano ponu, geradariu bei mecenatu būtumėte“ — „Žiūrėk Lietuvos kuo pirmiausia! Savo tėvynei tarnauk“ — „Respublika mūsų negali būti savo pasiuntinių pas Maskvos kunigaikštį nesiuntusi“ — „Ten jau reikia, kad mokėtų savo protu vadovautis“ — Epilogas — Nuorodos ir paaiškinimai — Šaltiniai ir literatūra — Summary: „Mes, Lietuva“ ('We, Lithuania') — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
16 amžius; Bajorai, didikai ir magnatai / Nobles and magnates; Diplomatija / Diplomacy.
Summary / Abstract:

LTLietuvos istoriografijoje bajorijos, kaip savito Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) visuomenės sluoksnio, vaizdinys nėra išplėtotas, greičiau, atrodo, sukurtas pagal tam tikrą schemą. Dažniausiai pabrėžiama ir analizuojama tik keletas bajorijos istorijos momentų. Apie žmones, kuriuos vadiname bajorais, jų gimines, šeimas, tarnybą, pasaulėjautą, savivoką ir daugybę kitų asmenybę bei jų gyvenamąjį laikotarpį ženklinančių dalykų žinoma palyginti nedaug. Studijoje siekiama atkreipti dėmesį į LDK bajorijos istoriją, parodyti, kad sudėtingoje politinėje bei karinėje XVI a. situacijoje tai nebuvo tik santykių su Maskvos valstybe, unijos su Lenkija problema problema, į kurią būdavo sutelkiamas pagrindinis ligšiolinės istoriografijos dėmesys. Aktualios, svarstytinos, diskusinės teorinės ir istoriografinės XVI a. LDK bajorijos istorijos problemos aptariamos pirmoje šios studijos dalyje „Teoriniai problemos metmenys“. Antroje knygos dalyje „Bajoriškojo pasaulio profiliai“ dominuoja istorinis pasakojimas. Bajorija parodoma įvairiose viešojo ir privataus gyvenimo situacijose: kaip gyveno, ką veikė taikos ir karų metais, kokie buvo politikai, diplomatai. Nemėginant paneigti, kad tarp LDK ir Lenkijos Karalystės bajorų XVI a. tikrai būta daug bendro, kad juos siejo glaudūs valstybiniai, politiniai, visuomeniniai ir kultūriniai saitai, LDK bajorija parodoma kaip bendruomenė, kurią vienijo bendros sociopolitinės, intelektualinės, kultūrinės aspiracijos, tikslai, siekiai, kuri gyveno to meto Vidurio Rytų Europos regiono viešojo ir privataus gyvenimo ritmu, turėjo savus lyderius ir jautėsi esanti partnerė.Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Bajorija; Luomo identitetas; Politinė tauta; Politinė bendrija; Diplomatija; Valstybės pareigūnai; The Grand Duchy of Lithuania; Nobility; Class identity; Political nation; Political community; Diplomacy; State officials.

ENThe image of nobility as a peculiar social layer of the Grand Duchy of Lithuania is not fully developed in the Lithuanian historiography. It seems to have been created according to a certain scheme. Usually only several moments in the history of nobility are emphasised and analysed. The information about people referred to as noblemen, their relatives, families, service, world views, self-perception and features of personality and the period they lived in is rather sparse. The study seeks to draw the reader’s attention to the history of nobility of the GDL and to demonstrate that it was not the only problem of relations with Moscow and the union with Poland on the complicated political and military background of the 16th c., which would usually attract the attention of historiography. Relevant and discussable theoretical and historiographical issues of the history of GDL nobility of the 16th c. are discussed in the first part of the study “Theoretical Outlines of the Issue”. The second section of the book “Profiles of the Noble World” concentrates on historical narrative. Nobility is depicted in various situations of public and private life: way of life, activities in times of peace or war, their politicians and diplomats. Without denying the fact that the nobility of the GDL and the Kingdom of Poland has much in common in the 16th c. and that they had close state, political, public and cultural relations, the author depicts the nobility of the GDL as a community united by common socio-political, intellectual, cultural aspirations and aims, having its own leaders and considering itself a partner.

ISBN:
9955595086
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21302
Updated:
2022-02-18 19:36:29
Metrics:
Views: 156    Downloads: 45
Export: