Lietuvos muzikos istorija. Kn. 1, Tautinio atgimimo metai, 1883-1918

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos muzikos istorija. Kn. 1, Tautinio atgimimo metai, 1883-1918
Editors:
Palionytė-Banevičienė, Danutė, redaktorius, sudarymas [edt, com]
Publication Data:
Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2002.
Pages:
481 p
Notes:
Bibliografija prie skyrių ir asmenvardžių rodyklė. Reikšminiai žodžiai: Lietuvos muzikos istorija; Atlikimo menas; Muzikos pedagogika; Kūryba; Lietuvių muzika užsienyje; Lithuanian music history; Performing art; Music education; Creation; Lithuanian music abroad.
Contents:
Pratarmė — Pirmoji dalis : Įvadas. XIX a. pabaigos-XX a. pradžios lietuvių muzikinis gyvenimas / Dana Palionytė-Banevičienė — Pirmasis skyrius : Koncertinis ir muzikinis teatrinis gyvenimas Lietuvoje / Gražina Daukšaitė : Koncertai ir muzikiniai spektakliai Vilniuje ; Kameriniai koncertai ; Orkestrų koncertai ; Chorinės muzikos koncertai ; Operos, operetės ir baleto spektakliai ; Koncertai Kaune ; Antrasis skyrius. Tautinis muzikinis gyvenimas : Bažnytinė muzika / Dana Palionytė-Banevičienė : Bendra padėtis ; Liturginis repertuaras ; Etniniai religinės muzikos bruožai. Giesmės ; Kantičkinių giesmių funkcionavimo bei stiliaus ypatumai ; Mažosios Lietuvos giesmių savitumai ; Dvarų muzika / Gražina Daukšaitė ; Lietuviškieji vakarai / Gražina Daukšaitė ; Lietuvių muzikos draugijų veikla Lietuvoje / Gražina Daukšaitė ; Lietuvių muzikos draugijos užsienyje / Gražina Daukšaitė ; Trečiasis skyrius. Muzikos mokymo įstaigos Lietuvoje / Janina Stankevičienė : Bendra muzikinio švietimo padėtis ; Muzikos ir orkestro mokyklų kūrimosi dvaruose pradžia ; Rietavo ir Plungės orkestro mokyklos ; Rokiškio vargonininkų mokykla ; Rusų muzikos draugijos mokykla Vilniuje ; Privačios muzikos mokyklos ; J. Naujalio vargonininkų kursai ir mokykla Kaune ; Lietuvių muzikos mokyklos svetur ; Ketvirtasis skyrius. Kita muzikinė veikla : Apie muziką lietuviškuose periodiniuose leidiniuose / Rita Nomicaitė ; Pirmieji muzikos įrašai plokštelėse / Eglė Marčėnienė ; Pirmosios lietuviškos plokštelės Amerikoje ; Lietuvos vargonai / Rimantas Gučas ; Fortepijonų gamyba ir prekyba / Marijeta Azizbekova.Antroji dalis. Lietuvių kompozitorių mokyklos radimosi prielaidos ir sąlygos / Dana Palionytė-Banevičienė ; Pirmasis skyrius. Mėgėjų kūryba. Rašytojų muzikinė veikla / Dana Palionytė-Banevičienė : Antanas Baranauskas ; Antanas Vienažindys ; Vincas Kudirka ; Juozapas Ambraziejus ; Vydūnas ; Vincas Palukaitis ; Matas Grigonis ; Antrasis skyrius. Mažiau žinomi muzikai ir jų kūryba / Dana Palionytė-Banevičienė : Mykolas Racevičius-Račas ; Juozas Kalvaitis ; Juozas Dryja-Visockis ; Albertas Storosta ; Leonas Ereminas ; Jonas Žemaitis ; Juozas (Juozapas) Gudavičius ; Vincas Nacevičius ; Pijus Bukšnaitis ; Antanas Pocius ; Juozas Neimontas ; Vincas Niekus ; Antanas Vaičiūnas ; Maksas Gulbinas ; Vaitiekus Gavronskis (Wojciech Gawronski) ; Petras Juozas Pranai tis ; Petras Stankevičius ; Adolfas Konradas Guževskis-Gužauskis (Guiewski) ; Maksas Lauriškus ; Jonas Augustinavičius ; Trečiasis skyrius. Brandžioji lietuvių kompozitorių karta : Juozas Naujalis / Ona Narbutienė : Gyvenimas ir darbai ; Kūryba : Vokalinė muzika ; Instrumentinė muzika ; Simfoninė muzika ; Bažnytinė muzika ; Česlovas Sasnauskas / Vytautas Landsbergis : Gyvenimas ir darbai ; Kūryba : Bažnytinė muzika ; Vokalinė kūryba ; Instrumentinė kūryba ; Teodoras Brazys / Dana Palionytė-Banevičienė : Gyvenimas ir darbai : Muzikologiniai darbai ; Kūryba : Bažnytinė muzika ; Dainos ; Mikas Petrauskas / Jūratė Burokaitė : Gyvenimas ir darbai ; Kūryba : Operos ; Operetės ; Straipsniai ; Ketvirtasis skyrius. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis / Vytautas Landsbergis : Gyvenimas ir darbai ; Kūryba :Simfoninė muzika ; Kūriniai fortepijonui ; Braižo raida ; Kiti žanrai ; Stiliaus dalykai — Pabaigos žodis — Svarbiausios lietuvių muzikinio gyvenimo datos — Pavardžių rodyklė — Santrumpos.
Keywords:
LT
Atlikimo menas; Kūryba; Meninis ugdymas / Art education; Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTKolektyvinė monografija skirta sudėtingam Lietuvos muzikinio gyvenimo laikotarpiui. Pirmoje knygos dalyje nagrinėjama: teatrinė ir koncertinė veikla, bažnytinė muzika, muzikinio švietimo istaigų kūrimasis, muzikos kritikos padėtis, pirmieji muzikos irašai plokštelėse, vargonų statyba. Antroji knygos dalis skirta lietuvių kompozitorių mokyklos tapsmui, mažiau žinomų autorių ir žymių kompozitorių - J. Naujalio, Č. Sasnausko, T.Brazio, M. Petrausko, M.K Čiurlionio gyvenimui ir kūrybai. [Iš leidinio]

ENCollective monograph the first part of this volume includes the foIlowing subjects: theatrical and concert scene, church music, formation of music educaeion inseitutions, the state of musical criticism, first phonograph records, and the building of organs. The second part dcals with the development of Lithuanian composition school in general as well as lives and work of less known and the weIlknown Lithuanian composers in particular, such as Juozas Naujalis, Česlovas Sasnauskas, Teodoras Brazys, Mikas Petrauskas, and Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. [From the publication]

ISBN:
9986638267 (1 knyga)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20746
Updated:
2020-08-21 10:34:42
Metrics:
Views: 240
Export: