Classes and schools of Lithuanian composers: a genealogical discourse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Classes and schools of Lithuanian composers: a genealogical discourse
Alternative Title:
Lietuvos kompozitorių klasės ir mokyklos: genealogijos diskursas
In the Journal:
Lietuvos muzikologija [Lithuanian Musicology]. 2018, 19, p. 121-160
Keywords:
LT
Kompozitorių mokykla; Kompozicijos klasė; Lietuvių kompozitorių mokykla; Filogenezė; Tautiškumas; Nacionalinė muzika; Nacionalinė kultūra; Juozas Gruodis; Eduardas Balsys; Julius Juzeliūnas; Osvaldas Balakauskas.
EN
School of composers; Composition class; Lithuanian Pedagogical School of Composers; Phylogenetics; National music; National culture; Juozas Gruodis; Eduardas Balsys; Julius Juzeliūnas; Osvaldas Balakauskas.
Summary / Abstract:

LTStudija gvildena kompozitorių ugdymo sistemos raidos klausimus Lietuvoje ir plačiau. Nors sąvoka „kompozitorių mokykla“ senokai figūruoja muzikologijos tekstuose, vis dėlto kaip teorinė sąvoka ji silpnai apmąstyta ir konceptualizuota. Įvairių muzikologijos tekstų tyrimas rodo, kad sąvoka praktiškai taikoma skirtingiems reiškiniams apibūdinti, ji iki šiol suvokiama nediferencijuotai. Teoriniame diskurse stokojama fundamentalių darbų, skirtų jos reikšmių spektro išskleidimui. Šiame tyrime remiamasi Algirdo Ambrazo habilitacijos darbe „Juozas Gruodis ir lietuvių kompozitorių mokyklos formavimasis“ (1991) siūloma hierarchine trinare kompozitorių mokyklų samprata. Studijoje glaustai pristatoma lietuvių kompozitorių mokyklų radimosi istorija ir faktai. Daugiausia dėmesio skiriama stambiausių Lietuvos pedagoginių kompozitorių klasių bei mokyklų mokytojų – Juozo Gruodžio, Juliaus Juzeliūno, Eduardo Balsio ir Osvaldo Balakausko – kūrybos pozicijų ir pedagogikos metodikų analizei. Gilinamasi į šių kompozicijos klasių bei mokyklų santykį su J. Gruodžio suformuluota nacionalinio modernizmo idėja. Studijoje pagrindžiamas dviejų netapataus lygmens sąvokų – „kompozicijos klasė“ bei „kompozitorių mokykla“ – skirtumas. Genealogijos požiūriu, Lietuvos muzikos kultūros istorijoje autorė išskiria dvi J. Gruodžio ir O. Balakausko įsteigtas „kamienines“ pedagogines kompozitorių mokyklas. [Iš leidinio]

ENThe article addresses issues related to the development of the system for composition studies in Lithuania and beyond. Even though the ‘composition school’ notion has been featuring in musicological texts for quite some time, as a theoretical definition, it has received little reflection and conceptualisation. A study of different musicological texts shows that the notion is actually used to describe different phenomena and is not perceived differentially to this day. Theoretical discourse lacks in fundamental research aimed at uncovering the whole range of its meanings. This study is based on the hierarchical trinomial concept of the composition school proposed by Algirdas Jonas Ambrazas in his habilitation thesis entitled The Development of the Composition School of Juozas Gruodis and Other Lithuanian Composers (1991). The paper gives a brief historical and factual account of the emergence of the Lithuanian composition school. A particular focus is placed on the analysis of the creative approach and teaching methods of teachers associated with major Lithuanian composition classes and schools, namely Juozas Gruodis, Julius Juzeliūnas, Eduardas Balsys and Osvaldas Balakauskas. The relationship of these composition classes and schools with the national modernism idea articulated by Gruodis is investigated. The article delineates the difference between the two nonequivalent concepts, ‘composition class’ and ‘composition school’. From a genealogical point of view, the author defines two primary composition teaching schools – one of Gruodis and the other of Balakauskas – in the history of Lithuanian musical culture. [From the publication]

ISSN:
1392-9313
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/80099
Updated:
2020-04-20 09:01:23
Metrics:
Views: 41
Export: